ΣΥΣΤΑΣΗ
ΑΙΤΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Σύσταση ΑΜΚΕ

Στην Αθήνα σήμερα, 12.02.2018, οι συμβαλλόμενοι :

Γεώργιος Σαρρής του Εμμανουήλ, Επιχειρηματίας (Δαμάστα Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ 71 500), ΑΔΤ Ν 067257 – ΑΦΜ 044849588,
Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού, Γεωπόνος, κάτοικος Μηλιάς, θέση Κατεβασιά Δήμου Αχαρνών, ΑΔΤ ΑΕ 044814 - ΑΦΜ 037118280,
Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, Δικηγόρος, Σοφοκλέους 5, Αθήνα, ΑΔΤ ΑΕ 523146 – ΑΦΜ 019969515,
Κωνσταντίνος Ουίλς του Αλεξάνδρου, Δημοσιογράφος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Γούναρη, αριθ. 293, ΑΔΤ ΑΕ 067600 - ΑΦΜ 044235610,
δηλώνουμε, συμφωνούμε και αποδεχόμαστε ανεπιφυλάκτως τ' ακόλουθα. Δυνάμει του από 25.02.2016 καταστατικού, το οποίο λόγω ασάφειας του πλαισίου νόμου που αφορά τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες εκ παραδρομής καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό 138078903000, συνεστήθη μεταξύ συμβαλλομένων, Γεωργίου Σαρρή του Εμμανουήλ, Ιωάννη Μασσέλου του Νικολάου και Αναστασίας Ιντζόγλου του Χαραλάμπους, αστική - μη κερδοσκοπική - εταιρεία με την επωνυμία «Ελευθερία», έδρα της τον Δήμο Νέας Σμύρνης, διάρκεια εκατό (100) έτη, ιδρυτικό κεφάλαιο 200€, σκοπό τον αναγραφόμενο στο άρθρο 5 του καταστατικού και διαχειρίστρια την εκ των εταίρων Αναστασία Ιντζόγλου.

Μετά την έγγραφη παραίτηση της εταίρου και διαχειρίστριας Αναστασίας Ιντζόγλου, εισήλθαν στην εταιρεία δύο (2) νέα μέλη, οι εκ των εδώ συμβαλλόμενων Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού και Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, οι οποίοι εισέφεραν το ποσό των 50 ευρώ έκαστος, με αποτέλεσμα να ανέλθει το ιδρυτικό κεφάλαιο της εταιρείας στα διακόσια (200) ευρώ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που συνήλθε νομίμως στην έδρα της, στις 31.05.2016 και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπ’ αριθμόν 1 πρακτικό, εταίροι της εταιρείας, μετά την είσοδο των νέων μελών, ήταν οι ακόλουθοι : (1) Γεώργιος Σαρρής του Εμμανουήλ (Ιδρυτικό μέλος), (2) Ιωάννης Μασσέλος του Νικολάου (Ιδρυτικό μέλος), (3) Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού και (4) Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, οι οποίοι διακρίνονται σε ιδρυτικά μέλη και σε εταίρους, έκαστος των οποίων εισέφερε το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

Την 16.04.2017 απεβίωσε ο εκ των ιδρυτικών μελών της παραπάνω αστικής εταιρείας  Ιωάννης Μασσέλος, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, δεν είχε εκδηλώσει σχετική βούληση, εγγράφως ή και προφορικά παρουσία και των υπολοίπων ιδρυτικών μελών – εταίρων, ότι μπορεί να υπεισέλθει στην θέση του άτομο της επιλογής του, οπότε τα ιδρυτικά μέλη και οι εταίροι αποφάσισαν  ως αντικαταστάτη του να είναι ο Κωνσταντίνος Ουίλς του Αλεξάνδρου.

Επίσης, μετά την παραίτηση της διαχειρίστριας Ελένης Μπεκύρη, αποφασίστηκε (α΄) η αντικατάστασή της, σύμφωνα και με το επισυναπτόμενο εδώ Πρακτικό Νο 6 και ο διορισμός στη θέση της νέων διαχειριστών και ειδικότερα του Ιωάννη Βελώνη του Αναργύρου, και του Φωτίου Ανδρέου του Παναγιώτη,  τροποποιούμενων των άρθρου 21 και 22 του καταστατικού, (β΄) η διόρθωση και η συμπλήρωση του άρθρων 3, του καταστατικού, που αφορά την έδρα της εταιρείας, ειδικότερα Έδρα της αστικής - μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελευθερία» ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας και τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται στην Αθήνα στην οδό Σοφοκλέους, αριθ. 5, όπου και έγινε μεταφορά της έδρας της από τον Δήμο Νέας Σμύρνης, οδός 25ης Μαρτίου 7, [Πλατεία Νέας Σμύρνης], (γ΄)  η κατάργηση της παραγράφου 9 του σκοπού και των στόχων της ανωτέρω μη κερδοσκοπικής εταιρείας τροποποιουμένου του άρθρου 5 του καταστατικού, (δ΄) η ανάθεση καθηκόντων και διορισμό Γενικού Γραμματέα στον Κωνσταντίνο Λουκίσα του Στυλιανού, με συμπλήρωση του άρθρου 30 του καταστατικού,  (ε΄) ο διορισμός Ταμία, που θα είναι το ιδρυτικό μέλος Γεώργιος Σαρρής του Εμμανουήλ, ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, τροποποιημένων των άρθρων 26, 27 και 29 του καταστατικού και (στ΄) κωδικοποίηση του καταστατικού, σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο αντικαθιστά πλήρως το προηγούμενο, έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένο με τις ως άνω τροποποιήσεις, σε όλα τα σχετικά άρθρα και έχει ισχύ από σήμερα, διέπεται δε από τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. του ΑΚ (Αστικού Κώδικα) και τους παρακάτω όρους και ειδικότερες συμφωνίες, τους οποίους συνομολογούμε και συναποδεχόμαστε τροποποιούμενων των άρθρων 3, 21, 22, 26, 27, 29 και 30 του καταστατικού ως εξής : 

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Έδρα της αστικής - μη κερδοσκοπικής - εταιρείας «Ελευθερία» ορίζεται ο Δήμος Αθηνών και τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται στην οδό Σοφοκλέους, αριθ. 5  [7ος όροφος]. Η εταιρεία με απόφαση των εταίρων μπορεί ν΄ αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της, χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Με τον ίδιο τρόπο αλλά υπό την προϋπόθεση της ομόφωνης απόφασης όλων των Εταίρων μπορεί να μεταφέρει την σημερινή έδρα της σε όμορο Δήμο ή και άλλο Δήμο της Χώρας, χωρίς αυτό ν΄ αποτελεί επίσης καταστατική τροποποίηση, με τον όρο ότι θα έχει παραμείνει τουλάχιστον επί ένα τρίμηνο στον προηγούμενο δήμο. Η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει γραφεία τόσο εντός, αλλά και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της αστικής - μη κερδοσκοπικής - εταιρείας «Ελευθερία» (ΜΚΕ κοινωφελούς χαρακτήρα) είναι η διεκδίκηση του Δικαίου, η προστασία και η διασφάλιση της Αξίας και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι της Ελλάδας αλλά και οι ισχύουσες  Ευρωπαϊκές (Κοινοτικές) και λοιπές Διεθνείς Συμβάσεις (ΕΣΔΑ, ΟΗΕ, κλπ) και οι αρχές του δικαίου, θεσμοθετώντας αυστηρές δικλείδες προστασίας από φαινόμενα κάθε είδους καταχρηστικότητας  και διαφθοράς.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι  (ενδεικτικά) :

· Η διεκδίκηση του Δικαίου, η προστασία και η διασφάλιση της Αξίας και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η προστασία του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους καθώς και, ειδικότερα, της κοινωνικής γαλήνης και ειρήνης. Για τον λόγο αυτό η «Ελευθερία», θα παρέχει Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας (συμπεριλαμβανομένης της νομικής) σε κάθε Πολίτη, ανεξάρτητα πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, που γίνεται στη συνέχεια απλό μέλος ή «φίλος» της. Η «Ελευθερία» βασίζεται σε εξειδικευμένο επιστημονικό και νομικό προσωπικό, παρέχοντας λύσεις στα προκύπτοντα προβλήματα που συνάδουν με τον σκοπό της.

· Η μελέτη και εκπόνηση επενδυτικών προγραμμάτων ενίσχυσης της Εθνικής οικονομίας, βασισμένες στην συμμετοχική επιχειρηματικότητα (Crowdfunding), αποκλειστικά για την παραγωγή Εθνικών προϊόντων.

· Η κατασκευή και διαχείριση δικτύου διάθεσης Εθνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

· Οι ομαδικές προσφυγές και συναφείς διαδικασίες για την αντιμετώπηση, εναντίωση και καταπολέμηση, με όλα τανόμιμα μέσα, κάθε παράνομης και αντισυνταγματικής ενέργειας, από την οποία επιβαρύνεται ο Πολίτης, καλούμενος να πληρώσει αθέμιτες οφειλές. Η «Ελευθερία» ρητώς συμφωνείται ότι ΔΕΝ αναλαμβάνει αγωγή για προσωπικές υποθέσεις, παρά μόνον συλλογικές, καθώς λειτουργεί χάριν της κοινής προστασίας. Εάν μετά την ολοκλήρωση των συλλογικών υποθέσεων απαιτείται η εξατομικευμένη υποστήριξη, τότε και μόνον τότε, η «Ελευθερία» μπορεί να αναλάβει τη διεκπεραίωση προσωπικών υποθέσεων μελών. 

· Η κατασκευή, η διαχείριση και η προώθηση ενημερωτικού διαδικτυακού σταθμού, με την επωνυμία «Ελευθερία Web TV” (http://original.livestream.com/elefteria) καθώς και άλλων ενημερωτικών διαδικτυακών ιστότοπων, εργαλείων και μέσων, όπως και του επίσημου διαδικτυακού ιστοτόπου της (http://eleftheria.com.gr). Επίσης, ενημερωτικών εντύπων και εκδηλώσεων.

· Δημιουργεί και λειτουργεί βιβλιοθήκες, ιστότοπους, ιστοσελίδες, ιστολόγια, διαδραστικά portal, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές παραγωγές και εκπομπές, συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που προάγουν την πραγμάτωση των σκοπών της και εκδίδει ανακοινώσεις στον τύπο και τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).

· Εκτυπώνει, εκδίδει και διανέμει πληροφοριακά και ενημερωτικά έντυπα, βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, εκπονεί και δημοσιεύει έρευνες, δημοσκοπήσεις, μελέτες, εκθέσεις και προγράμματα, συντάσσει και επεξεργάζεται σχέδια νόμων, τροπολογιών και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και συνδράμει επιστημονικά το έργο των βουλευτών και ευρωβουλευτών που στηρίζουν τις θέσεις της, με τη σύνταξη, επεξεργασία και τεκμηρίωση ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επερωτήσεων, επίκαιρων ερωτήσεων, διακρατικών και διακομματικών ερωτήσεων.

· Η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας εντός της «Ελευθερίας» είναι ρητώς η Ελληνική και το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει έναντι κάθε άλλης μετάφρασης, που ίσως χρησιμοποιείται σε άλλες Χώρες.

Η «Ελευθερία» βασίζεται στις αρχές της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης, της κοινωνικής συμμετοχής, της αλληλεγγύης και επιδιώκει την κατά τόπους πολιτική στήριξη θεσμικών φορέων. 

Η επίτευξη των ανωτέρω είναι σε άμεση συνάρτηση με τις πραγματικές δυνατότητες που θα έχει κάθε χρονική στιγμή η «Ελευθερία» και οι προτεραιότητες εφαρμογής καθορίζονται από τον Διαχειριστή.

Η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε καμία δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ

Με απόφαση των εταίρων (ιδρυτικών μελών/εταίρων) μπορεί να ορισθεί Διαχειριστής/ρια, για την εύρυθμη λειτουργία της «Ελευθερίας», εταίρος ή τρίτος. Ο Διαχειριστής/ρια είναι το Εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Συνέλευσης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στην Συνέλευση για την εκτέλεση των αποφάσεων.

Διαχειριστές της «Ελευθερίας» ορίζονται σήμερα, με το παρόν, ο Ιωάννης Βελώνης του Αναργύρου και της Ευγενίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Τροίας, αριθ. 23 [Νέα Ερυθραία] με ΑΦΜ 028138778, και ο Φώτιος Ανδρέου του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Σανταρόζα, αριθ. 3, με ΑΦΜ 013105173, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την παραπάνω ιδιότητα τους, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο Διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της «Ελευθερίας». Εκπροσωπεί την «Ελευθερία» δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε αρχής, φυσικού και νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον γενικά κάθε τρίτου, σε όλες της τις σχέσεις, διαφορές, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, υποχρεούμενος να γνωστοποιεί άμεσα προς τους Εταίρους και τα Ιδρυτικά μέλη τις εκάστοτε ενέργειές του. Αποφασίζει για οποιαδήποτε άλλη πράξη, που  είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της «Ελευθερίας», και επιλέγει μόνο εκείνος τα πρόσωπα που κρίνει ότι είναι κατάλληλα μεταξύ των μελών της «Ελευθερίας». Συγκαλεί όλες τις συνεδριάσεις και τις Συνελεύσεις και, όταν προεδρεύει αυτών και τις διευθύνει, δίδει τον λόγο κατά σειρά σε όποιον τον ζητήσει και τον αφαιρεί από όσους εκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων και των Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση αν είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και  αντεγκλήσεις. Αν στη Συνέλευση προεδρεύει άλλος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος, αυτός έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής εκτελεί τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των εταίρων, φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών της «Ελευθερίας» και υπογράφει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την «Ελευθερία».

Ετοιμάζει με τον Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των Συνελεύσεων και προσυπογράφει τα πρακτικά των Συνελεύσεων.

Ο Διαχειριστής δύναται να παραιτηθεί μετά από έγγραφη ενημέρωση των Ιδρυτικών μελών και των Εταίρων τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την αποχώρησή του και με κλείσιμο/παράδοση παράλληλα σχετικών θεμάτων στον επόμενο διαχειριστή και κατά τη απουσία του (μέχρι εκλογής του κ.λ.π.) στους εδώ εταίρους - ιδρυτικά μέλη της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διαχειριστή (Διαχειρίστριας) τον αναπληρώνει  προσωρινά  ο Γραμματέας.

Επιτρέπεται η υποκατάσταση του διαχειριστή στα καθήκοντα του, ολικά ή μερικά, από άλλον εταίρο, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης. Η υποκατάσταση θα γίνεται μόνο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα μνημονεύεται απαραίτητα η χρονική διάρκεια της, που, κατά ανώτατο όριο, θα φθάνει μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, μέσα στην οποία δόθηκε η πληρεξουσιότητα, καθώς και η έκταση της εξουσίας του υποκατάστατου.

Ο Διαχειριστής με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της «Ελευθερίας» για ορισμένα θέματα ή για ορισμένες κατηγορίες θεμάτων και σε άλλα πρόσωπα.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του διαχειριστή, τη διαχείριση ασκούν όλοι οι εταίροι, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού και τον διορισμό διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 26

ΤΑΜΙΑΣ

Ταμίας της αστικής - μη κερδοσκοπικής - εταιρείας ορίζεται με το παρόν το ιδρυτικό μέλος Γεώργιος Σαρρής του Εμμανουήλ. Ο Ταμίας εκπροσωπεί την ως άνω αστική - μη κερδοσκοπική - εταιρεία σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ανοίγει, να κινεί, να διαχειρίζεται και να κλείνει λογαριασμούς καταθέσεων ταμιευτηρίου, να παραλαμβάνει κάρτες κινήσεως λογαριασμών σε αυτόματα εξωτερικά μηχανήματα Τραπεζών, να λαμβάνει γνώση των οικείων κωδικών, να λαμβάνει κωδικούς e-banking και να υπογράφει κάθε σχετική δήλωση, όπως επίσης και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις κινήσεως των σχετικών λογαριασμών, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα λογιστικά και τα ηλεκτρονικά εμβάσματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το καταστατικό και τα πρακτικά των συνελεύσεων των ιδρυτικών μελών - εταίρων. Είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων, πληρωμή χωρίς ένταλμα και οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία, που προέρχεται από ενέργειες του. Με το παρόν καταστατικό ορίζεται, ότι οφείλει να εκτελεί τις συναλλαγές χωρίς να διακινεί μετρητά χρήματα.

Εφ’ όσον όλες οι συνδρομές και συμμετοχές της «Ελευθερίας» καταβάλλονται αποκλειστικά με τραπεζικές κινήσεις, κατά τον ίδιο τρόπο όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω του web banking, πλην των μικροδαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται με μετρητά και για τις οποίες αποδίδει αναλυτική κατάσταση στα ιδρυτικά μέλη – εταίρους στο τέλος έκαστου μήνα.

Οι αμοιβές των μελών που παρέχουν υπηρεσίες προς την «Ελευθερία» και οι υπηρεσίες κοινωνικών παροχών κτλ, πραγματοποιούνται με πάγιες εντολές ηλεκτρονικών πληρωμών. Τυχόν έκτακτα έξοδα καλύπτονται επίσης με ηλεκτρονικές εντολές μετά την έγκριση από τα ιδρυτικά μέλη - εταίρους.

Ο Ταμίας φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε διμήνου υποβάλει στα ιδρυτικά μέλη – εταίρους συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου διμήνου και είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση της κατάστασης στον ιστότοπο της «Ελευθερίας» (για τα μέλη που δεν επιθυμούν την εμφάνιση των στοιχείων τους εμφανίζεται ο αντίστοιχος κωδικός του βιβλίου μελών μετά από αίτηση τους προς τον Διαχειριστή ή τον Γραμματέα).

Ο Ταμίας υποβάλει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση τον απολογισμό της διαχειρίσεως του έτους που έληξε.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας μπορεί να αναθέτει, με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του, ως αντικαταστάτη του πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του και μετά τη σύμφωνη γνώμη των ιδρυτικών μελών - εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

1. Ρητώς συμφωνείται ότι κάθε μέλος που αναλαμβάνει εργασία για τους σκοπούς της «Ελευθερίας» δικαιούται αμοιβή, που δεν θα υπερβαίνει το 140% του βασικού μισθού της εκάστοτε Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Στα μέλη, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά υπηρεσίας στην «Ελευθερία», επιτρέπεται η καταβολή των εξόδων κινήσεως, διαμονής και διατροφής τους, εφ’ όσον έχει δοθεί από το Διαχειριστή/ρια η έγγραφη προέγκριση για αυτό και το μέλος, μόλις επιστρέψει στην  έδρα της «Ελευθερίας», συντάσσει εγγράφως την έκθεση εξόδων που στέλνει στον Ταμία, ακολουθούμενη με όλα τα νόμιμα σχετικά παραστατικά.

2. Οποιοδήποτε μέλος της «Ελευθερίας» τυχόν κατηγορηθεί για παράνομη πράξη σχετικά με χρηματισμό, τίθεται αυτομάτως σε αργία έως ότου υπάρξει τελεσίδικη απόφαση. Εξαιρείται η περίπτωση, κατά την οποία το μέλος, που κατηγορείται, καταθέσει μήνυση για ψευδή καταμήνυση, ακολουθούμενη από σχετική αγωγή για προσβολή και ηθική βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να παραμείνει στην θέση του μέχρι έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, οπότε οριστικά θα κριθεί εάν μπορεί να κατέχει την θέση.

3. Όλες οι οικονομικές κινήσεις της «Ελευθερίας», εισροές και εκροές, θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή από τον ταμία και για κάθε εκροή θα πρέπει να υπάρχει έγκριση είτε βάσει πρακτικού της Συνέλευσης των ιδρυτικών μελών – εταίρων είτε βάσει ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των ιδρυτικών μελών – εταίρων προτού πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική συναλλαγή. Η παράγραφος αυτή δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.

4. Όλες οι κινήσεις υποχρεωτικά θα αναρτώνται σε μηνιαία βάση στην επίσημη ιστοσελίδα της «Ελευθερίας», ώστε κάθε μέλος να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω συναλλαγές (εάν το μέλος δεν επιθυμεί να φαίνονται τα προσωπικά στοιχεία του, τότε αυτό μπορεί να γίνει με την εμφάνιση του μοναδικού αριθμού μέλους του, μετά από σχετική αίτηση - δήλωση του προς τον Ταμία ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει για τη σχετική αίτηση με ηλεκτρονική αλληλογραφία τον Διαχειριστή / Διαχειρίστρια ή τον Γραμματέα). Η παράγραφος αυτή, που καθορίζει τη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών, δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.

5. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση δανειοδότηση μέλους της «Ελευθερίας», μηδέ των ιδρυτικών μελών/εταίρων και του Διαχειριστή/Διαχειρίστριας εξαιρουμένων. Τυχόν πλεόνασμα διατίθεται είτε για νέες δράσεις της εταιρείας, είτε για κοινωφελείς σκοπούς πάντοτε έπειτα από ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών - εταίρων.

6. Ρητά συμφωνείται ότι η «Ελευθερία» θα τηρεί Γ΄ κατηγορίας λογιστικά βιβλία.

7. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από την ίδρυση της «Ελευθερίας» και λήγει την 31/12/2017.

ΑΡΘΡΟ 29

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τροποποίηση καταστατικού

Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί, ΡΗΤΩΣ πλην των άρθρων/παραγράφων του, που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται, με πλειοψηφική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

2. Λύση

Η «Ελευθερία» λύεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

Με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση-απόφαση των ιδρυτικών μελών/εταίρων της «Ελευθερίας», εάν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών ή άλλων αιτίων αποβεί αδύνατη η εξακολούθηση δραστηριοποίησης της «Ελευθερίας».

Με μέριμνα των εκκαθαριστών της «Ελευθερίας» πρέπει να γνωστοποιηθεί η λύση της «Ελευθερίας», εντός εύλογου χρόνου, προς το αρμόδιο δικαστήριο ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία λύσης της «Ελευθερίας».

3. Εκκαθάριση

Α. Σε περίπτωση λύσης για οποιονδήποτε λόγο, η «Ελευθερία» τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίζονται ο Διαχειριστής/Διαχειρίστρια, ο Γραμματέας και ο Ταμίας, οι οποίοι θα ενεργήσουν από κοινού τα δέοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Οι αρμοδιότητες τους πλέον περιορίζονται στις ανάγκες της εκκαθαρίσεως.

Β. Χρόνος εκκαθάρισης ορίζεται, το μέγιστο, ένα -1- έτος.

Γ. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, μετά το τέλος του έργου τους, να υποβάλουν στην εποπτεύουσα αρχή, έκθεση για τις ενέργειές τους.

Δ. Τυχόν πλεόνασμα δεν θα κατανέμεται σε καμία περίπτωση μεταξύ των ιδρυτικών μελών/εταίρων, αλλά θα περιέρχεται σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο ή ένωση προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 30

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η «Ελευθερία» διατηρεί το δικαίωμα προκειμένου να ρυθμίσει καλύτερα τα της λειτουργίας της να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και έγκριση των ιδρυτικών μελών/εταίρων.

Οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τα ιδρυτικά μέλη/εταίρους.

Όλα τα μέλη της «Ελευθερίας» δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού.

Γενικός Γραμματέας με το παρόν, ορίζεται ο Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού, ενώ Νομικός Εκπρόσωπος και Προϊστάμενος του Νομικού τμήματος της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία» ορίζεται ο εταίρος και Δικηγόρος Παπαδάκης Εμμανουήλ, με αρ. μητρώου ΔΣΑ 8169.

Το καταστατικό περιέχει τριάντα (30) άρθρα, διαβάσθηκε, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του, από την Ιδρυτική Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών και των εταίρων, που συνήλθε στην Αθήνα την 12.02.2018, υπογράφεται νόμιμα από τα αρμόδια Ιδρυτικά Μέλη/Εταίρους και θα ισχύσει από την καταχώρησή του στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ανατίθεται στον Διαχειριστή/Διαχειρίστρια, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη δημοσίευση της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στη διενέργεια όλων των προς τούτο απαιτούμενων πράξεων και ενεργειών.

Τα λοιπά άρθρα παραμένουν ολόκληρα ως έχουν 

Σύσταση, Έδρα, Σκοπός 
ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται  αστική - μη κερδοσκοπική - εταιρεία (ΜΚΕ – Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα), που θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 επόμενα του Α.Κ. (Αστικού Κώδικα).

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της αστικής - μη κερδοσκοπικής - εταιρείας είναι «Ελευθερία». Το σήμα που θα φέρει η εταιρεία είναι μια τρίχρωμη (κόκκινο-πράσινο-μπλε) σχηματική απεικόνιση του γράμματος «Ε» της επωνυμίας «Ελευθερία», ακολουθούμενη από τα υπόλοιπα γράμματα της λέξεως, ακριβώς όπως φαίνεται κατωτέρω:


Η σφραγίδα της αστικής - μη κερδοσκοπικής - εταιρείας «Ελευθερία» μπορεί να αναγράφει είτε την επωνυμία είτε και τον λογότυπο αυτής, είτε και μόνο τον τελευταίο. Πρέπει δε να φέρει το ΑΦΜ και την ΔΟΥ της αστικής μη - κερδοσκοπικής εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Έδρα της αστικής - μη κερδοσκοπικής - εταιρείας «Ελευθερία» ορίζεται ο Δήμος Αθηνών και τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται στην οδό Σοφοκλέους, αριθ. 5  [7ος όροφος]. Η εταιρεία με απόφαση των εταίρων μπορεί ν΄ αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της, χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Με τον ίδιο τρόπο αλλά υπό την προϋπόθεση της ομόφωνης απόφασης όλων των Εταίρων μπορεί να μεταφέρει την σημερινή  έδρα της σε όμορο Δήμο ή και άλλο Δήμο της Χώρας, χωρίς αυτό ν΄ αποτελεί επίσης καταστατική τροποποίηση, με τον όρο ότι θα έχει παραμείνει τουλάχιστον επί ένα τρίμηνο στον προηγούμενο δήμο. Η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει γραφεία τόσο εντός, αλλά και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της αστικής - μη κερδοσκοπικής - εταιρείας «Ελευθερία» ορίζεται για εκατό (100) έτη και εξακολουθεί να ισχύει υπό το εκάστοτε ισχύον Νομοθετικό, Εθνικό και πιθανώς Κοινοτικό καθεστώς. Ο θάνατος, η πτώχευση ή η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση οποιουδήποτε ιδρυτικού μέλους δεν επιφέρει τη λύση της «Ελευθερίας», η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός της αστικής - μη κερδοσκοπικής - εταιρείας «Ελευθερία» (ΜΚΕ κοινωφελούς χαρακτήρα) είναι η διεκδίκηση του Δικαίου, η προστασία και η διασφάλιση της Αξίας και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι της Ελλάδας αλλά και οι ισχύουσες  Ευρωπαϊκές (Κοινοτικές) και λοιπές Διεθνείς Συμβάσεις (ΕΣΔΑ, ΟΗΕ, κλπ) και οι αρχές του δικαίου, θεσμοθετώντας αυστηρές δικλείδες προστασίας από φαινόμενα κάθε είδους καταχρηστικότητας  και διαφθοράς.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι  (ενδεικτικά) :

· Η διεκδίκηση του Δικαίου, η προστασία και η διασφάλιση της Αξίας και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η προστασία του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους καθώς και, ειδικότερα, της κοινωνικής γαλήνης και ειρήνης. Για τον λόγο αυτό η «Ελευθερία», θα παρέχει Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας (συμπεριλαμβανομένης της νομικής) σε κάθε Πολίτη, ανεξάρτητα πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, που γίνεται στη συνέχεια απλό μέλος ή «φίλος» της. Η «Ελευθερία» βασίζεται σε εξειδικευμένο επιστημονικό και νομικό προσωπικό, παρέχοντας λύσεις στα προκύπτοντα προβλήματα που συνάδουν με τον σκοπό της.

· Η μελέτη και εκπόνηση επενδυτικών προγραμμάτων ενίσχυσης της Εθνικής οικονομίας, βασισμένες στην συμμετοχική επιχειρηματικότητα (Crowdfunding), αποκλειστικά για την παραγωγή Εθνικών προϊόντων.

· Η κατασκευή και διαχείριση δικτύου διάθεσης Εθνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

· Οι ομαδικές προσφυγές και συναφείς διαδικασίες για την αντιμετώπηση, εναντίωση και καταπολέμηση, με όλα τανόμιμα μέσα, κάθε παράνομης και αντισυνταγματικής ενέργειας, από την οποία επιβαρύνεται ο Πολίτης, καλούμενος να πληρώσει αθέμιτες οφειλές. Η «Ελευθερία» ρητώς συμφωνείται ότι ΔΕΝ αναλαμβάνει αγωγή για προσωπικές υποθέσεις, παρά μόνον συλλογικές, καθώς λειτουργεί χάριν της κοινής προστασίας. Εάν μετά την ολοκλήρωση των συλλογικών υποθέσεων απαιτείται η εξατομικευμένη υποστήριξη, τότε και μόνον τότε, η «Ελευθερία» μπορεί να αναλάβει τη διεκπεραίωση προσωπικών υποθέσεων μελών. 

· Η κατασκευή, η διαχείριση και η προώθηση ενημερωτικού διαδικτυακού σταθμού, με την επωνυμία «Ελευθερία Web TV” (http://original.livestream.com/elefteria) καθώς και άλλων ενημερωτικών διαδικτυακών ιστότοπων, εργαλείων και μέσων, όπως και του επίσημου διαδικτυακού ιστοτόπου της (http://eleftheria.com.gr). Επίσης, ενημερωτικών εντύπων και εκδηλώσεων.

· Δημιουργεί και λειτουργεί βιβλιοθήκες, ιστότοπους, ιστοσελίδες, ιστολόγια, διαδραστικά portal, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές παραγωγές και εκπομπές, συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που προάγουν την πραγμάτωση των σκοπών της και εκδίδει ανακοινώσεις στον τύπο και τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).

· Εκτυπώνει, εκδίδει και διανέμει πληροφοριακά και ενημερωτικά έντυπα, βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, εκπονεί και δημοσιεύει έρευνες, δημοσκοπήσεις, μελέτες, εκθέσεις και προγράμματα, συντάσσει και επεξεργάζεται σχέδια νόμων, τροπολογιών και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και συνδράμει επιστημονικά το έργο των βουλευτών και ευρωβουλευτών που στηρίζουν τις θέσεις της, με τη σύνταξη, επεξεργασία και τεκμηρίωση ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επερωτήσεων, επίκαιρων ερωτήσεων, διακρατικών και διακομματικών ερωτήσεων.

· Η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας εντός της «Ελευθερίας» είναι ρητώς η Ελληνική και το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει έναντι κάθε άλλης μετάφρασης, που ίσως χρησιμοποιείται σε άλλες Χώρες.

Η «Ελευθερία» βασίζεται στις αρχές της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης, της κοινωνικής συμμετοχής, της αλληλεγγύης και επιδιώκει την κατά τόπους πολιτική στήριξη θεσμικών φορέων.

Η επίτευξη των ανωτέρω είναι σε άμεση συνάρτηση με τις πραγματικές δυνατότητες που θα έχει κάθε χρονική στιγμή η «Ελευθερία» και οι προτεραιότητες εφαρμογής καθορίζονται από τον Διαχειριστή.

Η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε καμία δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΡΟΙ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται  σε διακόσια ευρώ (200,00) ΕΥΡΩ και σχηματίζεται από ισόποσες εισφορές όλων των μελών της εταιρείας.

Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας είναι σαφείς, διαφανείς, ελεγχόμενοι, τηρουμένων για το λόγο αυτό όλων των εκ του νόμου φορολογικών βιβλίων και θα είναι οι εξής:

Α. Οι συνδρομές (ετήσιες εισφορές) των μελών της.

Β. Οι εγγραφές, οι συνδρομές, οι έκτακτες και οι ειδικές εισφορές/συνδρομές των μελών.

Γ. Οι δωρεές, οι κληρονομιές ή κληροδοσίες, καθώς και οι τυχόν πρόσοδοι των εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεών της, ή των βάσεων πληροφοριών της, ή των εν γένει δραστηριοτήτων της, καθώς και κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης. Η «Ελευθερία» αποδέχεται τις κληρονομιές πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής. Οι χορηγίες γίνονται με ονομαστική καταγραφή των χορηγών ως ατόμων και όχι ως εταιρειών.

Δ. Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, καθώς και οι επιχορηγήσεις ή οποιαδήποτε εισφορά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Εθνικό ή διεθνές, όπως και κάθε άλλη είσπραξη, που προέρχεται από νόμιμη αιτία και δεν αντίκειται στις αρχές της «Ελευθερίας».

Ε. Το αντίτιμο, από την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σε τρίτους, πλην μελών και «φίλων» (που δικαιούνται να τις έχουν βάση των συνδρομών/εισφορών τους), το οποίο θα είναι και αντίστοιχο της σχετικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες της «Ελευθερίας».Στην περίπτωση αυτή η «Ελευθερία» έχει τις φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.

Ζ. Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων.Τα έσοδα που υπερκαλύπτουν το κόστος λειτουργίας της «Ελευθερίας» δεν δύναται να σχηματίσουν αποθεματικά, ούτε επιτρέπεται να διανέμονται στα μέλη της (συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτικών), αλλά διατίθενται για την προώθηση του σκοπού της. Η τύχη της περιουσίας της εταιρείας και η διάθεση της σε περίπτωση διάλυσής της ορίζεται με απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΕΤΑΙΡΟΙ

Ιδρυτικά μέλη - Εταίροι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Ελευθερία» θεωρούνται οι υπογράφοντες την παρούσα πράξη, εκ των οποίων ο κ. Γεώργιος Σαρρής θα αναφέρεται ως Ιδρυτικό Μέλος και οι λοιποί ως Εταίροι, οι μόνοι έχοντες και δικαίωμα ψήφου. Τα ιδρυτικά μέλη - εταίροι δεν δύνανται να μεταβιβάσουν την εταιρική τους ιδιότητα. Σε περίπτωση θανάτου ιδρυτικού μέλους - εταίρου, μπορεί να υπεισέλθει στην θέση του άτομο της επιλογής του θανόντος, εφόσον, κατά τη διάρκεια της ζωής του, είχε εκδηλώσει σχετική βούληση, εγγράφως ή και προφορικά, παρουσία και των υπολοίπων ιδρυτικών μελών - εταίρων. Αν ο αποβιώσας δεν είχε εκδηλώσει καμία ιδιαίτερη βούληση, όσο ζούσε, τα ιδρυτικά μέλη και οι εταίροι θα αποφασίσουν τον αντικαταστάτη του από τα υπάρχοντα  (τακτικά) μέλη.

Η «Ελευθερία» μπορεί να εγγράψει (Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα μέλη, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 9, 11, 12 του παρόντος, σε ειδικό βιβλίο, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, με ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών και εταίρων.

Έτσι, μέλη της «Ελευθερίας» (τακτικά, αρωγά ή επίτιμα), μπορούν να είναι : α) νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται νόμιμα και β) Έλληνες πολίτες ή και νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το φύλο, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί προς δικαιοπραξία.

Όλα τα μέλη λαμβάνουν με δική τους ευθύνη και μέριμνα, αντίγραφα του παρόντος καταστατικού και του κανονισμού λειτουργίας και εγγράφως τα αποδέχονται, είτε υπογράφοντας τα ακριβή αντίγραφα αυτών, είτε συμπληρώνοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση, με περιεχόμενο που θα ορίζεται με απόφαση των Ιδρυτικών Μελών - Εταίρων και η υπογραφή τους θα βεβαιώνεται νομίμως για το γνήσιο της. Με την υπογραφή της δηλώσεως γίνεται σαφώς και ρητά δεκτό ότι και τυχόν προσωπικά τους δεδομένα, που τους αφορούν μπορούν να συγκεντρώνονται και να τηρούνται από την εδώ Εταιρία για την επιτέλεση του καταστατικού στόχου της. 

Η παράγραφος αυτή δεν τροποποιείται, ούτε διαγράφεται. 

Μέλη, Φίλοι, Δικαιώματα, Υποχρεώσεις
ΑΡΘΡΟ 8

ΦΙΛΟΙ

Φίλοι της «Ελευθερίας» χαρακτηρίζονται όλοι όσοι υποστηρίζουν τους  σκοπούς της. Μπορούν να εγγραφούν ως φίλοι της «Ελευθερίας», όλοι οι Έλληνες πολίτες ή και οι νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, που συμφωνούν με το παρόν καταστατικό. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο εγγραφής τους, το οποίο συνυπογράφεται από τους ίδιους και από μέλος της «Ελευθερίας», το οποίο κάνει την εγγραφή.

Η εγγραφή ως Φίλος ολοκληρώνεται με την καταβολή της χρηματικής συνδρομής, που θα οριστεί ετήσια ή εξάμηνη, σύμφωνα με απόφαση των ιδρυτικών μελών και των εταίρων.

Θα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο Φίλων της «Ελευθερίας».

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά Μέλη της «Ελευθερίας» νοούνται μέλη, που θα προταθούν στο μέλλον από τον Διαχειριστή / Διαχειρίστρια προς τα ιδρυτικά μέλη και τους εταίρους, προκειμένου να εκπροσωπούν την «Ελευθερία» στις περιφέρειες και στους Δήμους της Χώρας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη είναι υπόλογα απέναντι σε κάθε αρχαιότερο μέλος, που έχει εγγραφεί από την περιφέρεια ή το Δήμο του, όσον αφορά όλες τις διαδικασίες τις οποίες έχουν αναλάβει, όπως είναι η συμπλήρωση διαφόρων εγγράφων και οι ενημερώσεις για τις νέες δράσεις και αναφέρονται σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

Αρωγά μέλη (χωρίς επίσης δικαίωμα ψήφου) της «Ελευθερίας» μπορούν να γίνουν, μετά από εισήγηση δύο (2) τακτικών μελών, όσοι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της και επιθυμούν απλά να συνδράμουν εκ του σύνεγγυς στην υλοποίηση τους. Η εγγραφή αυτών ως "Αρωγών" Μελών γίνεται μετά από απόφαση του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Ως Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται τυχόν όσα μέλη προσέφεραν ή προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην «Ελευθερία». Η ανακήρυξη γίνεται έπειτα από εισήγηση ενός εκ των τακτικών μελών και μετά από πλειοψηφική απόφαση των ιδρυτικών μελών και των εταίρων. Η εγγραφή Αρωγών και Επίτιμων γίνεται σε ιδιαίτερο βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε μέλος, το οποίο έχει τακτοποιήσει την οικονομική του συμμετοχή προς την «Ελευθερία» απολαμβάνει τα ωφελήματα, που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους.

2. Η χρηματική συμμετοχή [τακτική - ετήσια ή εξάμηνη, έκτακτη και ειδική] για τα μέλη, καθώς και για τους «φίλους» μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία και καθορίζεται από αποφάσεις των ιδρυτικών μελών - εταίρων.

3. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρεί από την «Ελευθερία», σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στο άρθρο 15.

Τα δικαιώματα των μελών είναι αμιγώς προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

ΑΡΘΡΟ 14

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών λειτουργίας και των αποφάσεων του Διαχειριστή.

2. Τα μέλη της «Ελευθερίας» αναμένεται να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και γενικά, με τη δράση και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της, να εξυπηρετούν και να προάγουν τους σκοπούς της. Μέλος είναι δυνατό να αποβληθεί αν παρά τις συστάσεις του Διαχειριστή / Διαχειρίστριας, συμπεριφέρεται άπρεπα ή καταστρατηγεί τους σκοπούς της «Ελευθερίας».

3. Τα μέλη καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια ή εξάμηνη συμμετοχή, που καθορίζονται με απόφαση των ιδρυτικών μελών και των εταίρων. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και της συμμετοχής (ετήσιας ή εξάμηνης), μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των μελών στην οποία υπάγονται. Επίσης, αν παραστεί ανάγκη τα ιδρυτικά μέλη και οι εταίροι, με αιτιολογημένη απόφασή τους, μπορούν να ορίσουν στα μέλη έκτακτη συμμετοχή, ορίζοντας το ύψος και την προθεσμία καταβολής της. Το ίδιο μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που η «Ελευθερία», προκειμένου να παρέχει στα μέλη της ειδικές υπηρεσίες (π.χ. συμμετοχή μελών σε ομαδικές ή αγωγές ομοδικίας), ορίζει μέσω απόφασης των ιδρυτικών μελών και των εταίρων ειδική συμμετοχή, η οποία αφορά τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κινήσεις αυτές.

Μέλος που δεν είναι ταμειακώς ενήμερο πέραν του ενός έτους διαγράφεται αυτομάτως από το βιβλίο μελών, εκτός εάν η καθυστέρηση θεωρηθεί δικαιολογημένη από τον Διαχειριστή.

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής δικαιώματος εγγραφής και κάθε είδους εισφορών, πλην των ειδικών συμμετοχών, που αφορούν ειδικές υπηρεσίες.

4. Τα τακτικά μέλη προκειμένου να είναι ενήμερα για τις δράσεις της «Ελευθερίας» υποχρεούνται να μετέχουν στις συνεδριάσεις που συγκαλούνται από τον Διαχειριστή / Διαχειρίστρια, έστω και διαδικτυακά.

5. Τα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την «Ελευθερία» για κάθε μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας τους και ιδιαίτερα για το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) τους και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την «Ελευθερία». Η παραίτηση του μέλους γίνεται μόνον εγγράφως. Για την παραίτηση δεν απαιτείται αποδοχή. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται στο δικαίωμα εγγραφής. Η διαγραφή του μέλους θεωρείται ότι επέρχεται με την προσκόμιση της δήλωσης παραίτησης στο Διαχειριστή. Μέλος που έχει παραιτηθεί δύναται να υποβάλει αίτηση επανεγγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7, 9 και 10, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Σε περίπτωση παραίτησης μέλους που συμμετέχει σε ειδικές υπηρεσίες (π.χ. συμμετοχή μελών σε ομαδικές ή αγωγές ομοδικίας) τότε το μέλος είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει εγγράφως, αν επιθυμεί την παραίτηση του εκ του δικογράφου και αν το επιθυμεί είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το αντίστοιχο κόστος που ορίζεται από τα ιδρυτικά μέλη και τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΤΑΙΡΟΥ

Η με οποιονδήποτε τρόπο παραίτηση ιδρυτικού μέλους ή εταίρου, δεν συνεπάγεται τη λύση της «Ελευθερίας». Η «Ελευθερία» συνεχίζει τη λειτουργία της με τα λοιπά ιδρυτικά μέλη - εταίρους.

Τα μέλη (εταίροι) που αποχωρούν από την αστική - μη κερδοσκοπική - εταιρεία, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν μόνο το ποσό της εισφοράς τους και μόνο εφόσον αυτό σώζεται. Σε καμία περίπτωση μέλη που αποχωρούν από την αστική - μη κερδοσκοπική - εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν να λάβουν με οποιανδήποτε αιτιολογία, οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία, μεγαλύτερο από την συνεισφορά τους.

Είσοδος νέων εταίρων επιτρέπεται μόνο μετά την ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών και των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Ο Διαχειριστής / Διαχειρίστρια έχει τη δυνατότητα να εισηγείται εγγράφως προς τα ιδρυτικά μέλη και τους εταίρους την αποβολή μέλους της «Ελευθερίας», όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος που πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. Η απόφαση λαμβάνεται με ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ των 3/4 τουλάχιστον των ιδρυτικών μελών και των εταίρων. Ο Διαχειριστής / Διαχειρίστρια, οφείλει να γνωστοποιήσει στο καταγγελλόμενο μέλος αντίγραφο της εισήγησης της. Η γνωστοποίηση πρέπει να λαμβάνει χώρα πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση ιδρυτικών μελών και των εταίρων, στην οποία το υπό διαγραφή μέλος καλείται να εκφράσει τις αντιρρήσεις του πριν τη λήψη της απόφασης. Τα ιδρυτικά μέλη-εταίροι εκδίδουν αιτιολογημένη απόφαση για την διαγραφή ή όχι.

Σπουδαίος λόγος, που δικαιολογεί την διαγραφή μέλους, μετά από απόφαση των ιδρυτικών μελών και εταίρων, συντρέχει ιδίως στις παρακάτω περιπτώσεις :

1. Όταν μέλος αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της «Ελευθερίας», ή δημιουργεί εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων και τη λειτουργία της.

2. Όταν μέλος προβαίνει υπαίτια σε πράξεις ή παραλείψεις, αντίθετες με το σκοπό της «Ελευθερίας».

Κάθε μέλος που διαφωνεί με τη διαγραφή του μπορεί να προσφύγει στα καθ’ ύλη και κατά τόπους αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια, τα οποία συνομολογείται από σήμερα ότι είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και το εφαρμοζόμενο Δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 18

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σε κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους, δεν γεννάται σε κανένα χρονικό σημείο και για οποιονδήποτε λόγο, καμία απαίτηση έναντι της «Ελευθερίας», για επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής και κάθε άλλης συμμετοχής του παραιτηθέντος ή διαγραφέντος μέλους.

Σε περίπτωση που το μέλος που αποχωρεί είχε αναλάβει την διεκπεραίωση κάποιας εργασίας, υποχρεούται να ενημερώσει την «Ελευθερία» γραπτώς και με κάθε λεπτομέρεια για τις σχετικές μέχρι τότε πράξεις του και να παρέχει οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία ή έγγραφο. Παραμένει δε στη διάθεση της «Ελευθερίας» για τυχόν διευκρινήσεις. 

Όργανα - Λήψη Αποφάσεων
ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ

Η Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών και των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της «Ελευθερίας». O Διαχειριστής/ρια είναι το Εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Συνέλευσης. Επίσης, ο Διαχειριστής/ρια έχει τον οικονομικό έλεγχο της «Ελευθερίας» και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για αυτόν απέναντι στους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Συνέλευση συγκαλείται από το Διαχειριστή/Διαχειρίστρια. Στην Συνέλευση η οποία απαρτίζεται από τα Ιδρυτικά Μέλη/Εταίρους της «Ελευθερίας», δύνανται να παρίστανται τα Τακτικά και τα Επίτιμα μέλη, τα οποία επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι οποίες θα συνεκτιμώνται, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου επ’ αυτών. Το δικαίωμα της παρέμβασης έχουν μέλη, που έχουν εγγράφως αιτηθεί να λάβουν τον λόγο και έχουν γραπτώς προσκομίσει τις θέσεις τους, πριν την έναρξη της Συνέλευσης.

Η Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, πλην των άρθρων/παραγράφων αυτού, που ορίζεται ΡΗΤΩΣ στο παρόν, ότι δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται.

Β. Επιλέγει ή αντικαθιστά ή παύει τον Διαχειριστή / Διαχειρίστρια.

Γ. Εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό που υποβάλλει ο Διαχειριστής / Διαχειρίστρια της «Ελευθερίας».

Οι Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Μάρτιο μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή / Διαχειρίστριας, όπου αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μεταξύ αυτών είναι και η έγκριση του ισολογισμού. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνεται επίσης και κάθε θέμα που υποβάλλεται εγγράφως προς τον Διαχειριστή / Διαχειρίστρια, προ 20 τουλάχιστον ημερών από τη σύγκληση της Συνελεύσεως και είναι υπογεγραμμένο από το 1/5 τουλάχιστον των Τακτικών και Επίτιμων μελών.

Η Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που θα αποφασίσει προς τούτο ο Διαχειριστής / Διαχειρίστρια. Η σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται με ανακοίνωση – πρόσκληση του Διαχειριστή / Διαχειρίστριας, η οποία περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα Τακτικά και στα Επίτιμα μέλη, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας και στον ιστότοπο της «Ελευθερίας» στο διαδίκτυο.

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται όλα τα Ιδρυτικά Μέλη - Εταίροι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων. Μόνον σε περίπτωση ισοψηφίας, μεγαλύτερη ισχύ και βάρος, έχουν οι ψήφοι των Ιδρυτικών Μελών έναντι των ψήφων των Εταίρων.

Εφόσον η απαιτούμενη απαρτία διαπιστώνεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως, θεωρείται ότι υπάρχει και μέχρι το τέλος αυτής. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση, την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, χωρίς νέα πρόσκληση ή ειδοποίηση. Αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων Ιδρυτικών Μελών - Εταίρων και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Κάθε Εταίρος – Ιδρυτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στην Συνέλευση από άλλον Εταίρο ή Ιδρυτικό μέλος ή τρίτον, δυνάμει πληρεξουσιότητας παρεχομένης σε αυτόν εγγράφως, είτε με απλό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, είτε με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιος δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Εταίρους - Ιδρυτικά μέλη.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης υποχρεώνουν σε συμμόρφωση όλους τους εταίρους, όλα τα ιδρυτικά μέλη και άλλο μέλος, ακόμα και αυτούς που διαφωνούν.

Των Συνελεύσεων προεδρεύει ο Διαχειριστής / Διαχειρίστρια ή ο οριζόμενος από την πλειοψηφία των παρισταμένων Εταίρων. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο ειδικό για τον σκοπό αυτό, οριζόμενο βιβλίο, Πρακτικών Συνελεύσεως και υπογράφονται από τον Διαχειριστή / Διαχειρίστρια και τους παρευρισκόμενους Εταίρους.

Στην ειδική περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης του Διαχειριστή / Διαχειρίστριας να συγκαλέσει τη Συνέλευση, τα Ιδρυτικά Μέλη - Εταίροι δύναται να επιλέξουν πλειοψηφικά μεταξύ αυτών ή των μελών, προσωρινό Διαχειριστή ή Διαχειρίστρια, προκειμένου να συγκληθεί η Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ

Με απόφαση των εταίρων (ιδρυτικών μελών/εταίρων) μπορεί να ορισθεί Διαχειριστής/ρια, για την εύρυθμη λειτουργία της «Ελευθερίας», εταίρος ή τρίτος. Ο Διαχειριστής/ρια είναι το Εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Συνέλευσης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στην Συνέλευση για την εκτέλεση των αποφάσεων.

Διαχειριστές της «Ελευθερίας» ορίζονται σήμερα, με το παρόν, ο Ιωάννης Βελώνης του Αναργύρου και της Ευγενίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Τροίας, αριθ. 23 [Νέα Ερυθραία] με ΑΦΜ 028138778, και ο Φώτιος Ανδρέου του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Σανταρόζα, αριθ. 3, με ΑΦΜ 013105173, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την παραπάνω ιδιότητα τους, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο Διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της «Ελευθερίας». Εκπροσωπεί την «Ελευθερία» δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε αρχής, φυσικού και νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον γενικά κάθε τρίτου, σε όλες της τις σχέσεις, διαφορές, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, υποχρεούμενος να γνωστοποιεί άμεσα προς τους Εταίρους και τα Ιδρυτικά μέλη τις εκάστοτε ενέργειές του. Αποφασίζει για οποιαδήποτε άλλη πράξη, που  είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της «Ελευθερίας», και επιλέγει μόνο εκείνος τα πρόσωπα που κρίνει ότι είναι κατάλληλα μεταξύ των μελών της «Ελευθερίας». Συγκαλεί όλες τις συνεδριάσεις και τις Συνελεύσεις και, όταν προεδρεύει αυτών και τις διευθύνει, δίδει τον λόγο κατά σειρά σε όποιον τον ζητήσει και τον αφαιρεί από όσους εκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων και των Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση αν είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και  αντεγκλήσεις. Αν στη Συνέλευση προεδρεύει άλλος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος, αυτός έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής εκτελεί τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των εταίρων, φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών της «Ελευθερίας» και υπογράφει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την «Ελευθερία».

Ετοιμάζει με τον Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των Συνελεύσεων και προσυπογράφει τα πρακτικά των Συνελεύσεων.

Ο Διαχειριστής δύναται να παραιτηθεί μετά από έγγραφη ενημέρωση των Ιδρυτικών μελών και των Εταίρων τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την αποχώρησή του και με κλείσιμο/παράδοση παράλληλα σχετικών θεμάτων στον επόμενο διαχειριστή και κατά τη απουσία του (μέχρι εκλογής του κ.λ.π.) στους εδώ εταίρους - ιδρυτικά μέλη της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διαχειριστή (Διαχειρίστριας) τον αναπληρώνει  προσωρινά  ο Γραμματέας.

Επιτρέπεται η υποκατάσταση του διαχειριστή στα καθήκοντα του, ολικά ή μερικά, από άλλον εταίρο, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης. Η υποκατάσταση θα γίνεται μόνο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα μνημονεύεται απαραίτητα η χρονική διάρκεια της, που, κατά ανώτατο όριο, θα φθάνει μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, μέσα στην οποία δόθηκε η πληρεξουσιότητα, καθώς και η έκταση της εξουσίας του υποκατάστατου.

Ο Διαχειριστής με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της «Ελευθερίας» για ορισμένα θέματα ή για ορισμένες κατηγορίες θεμάτων και σε άλλα πρόσωπα.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του διαχειριστή, τη διαχείριση ασκούν όλοι οι εταίροι, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού και τον διορισμό διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

Εφόσον ο Διαχειριστής/Διαχειρίστρια δεν αποφασίσει διαφορετικά, η «Ελευθερία» εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της από τον ίδιο, υποχρεωτικά όμως για τις δικαστικές σχέσεις μέσω του Νομικού Εκπρόσωπου και Προϊστάμενου του Νομικού τμήματος της ΑΜΚΕ «Ελευθερία» που από σήμερα είναι ο Δικηγόρος Παπαδάκης Εμμανουήλ, με αρ. μητρώου ΔΣΑ 8169. Με ομόφωνη απόφασή του Νομικού Εκπρόσωπου και του Διαχειριστή, η δικαστική εκπροσώπηση μπορεί να ανατίθεται για ορισμένα θέματα ή για ορισμένες κατηγορίες θεμάτων και σε άλλα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τις ενημερωτικές συνεδριάσεις της «Ελευθερίας» συγκαλεί ο Διαχειριστής/Διαχειρίστρια τακτικά τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο και έκτακτα, όποτε το κρίνει αναγκαίο, με σκοπό την ενημέρωση Εταίρων και Τακτικών μελών για θέματα διοίκησης της εταιρείας, όπως και να ενημερωθεί και ο ίδιος για θέματα που την αφορούν. Οι συνεδριάσεις αυτές είναι διαδραστικού χαρακτήρα.

Η σύγκληση των ενημερωτικών συνεδριάσεων γίνεται με πρόσκληση του Διαχειριστή, η οποία περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 25

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της «Ελευθερίας», διευθύνει το γραφείο, τηρεί το αρχείο, τηρεί το μητρώο των μελών και τα βιβλία της «Ελευθερίας», πλην των λογιστικών και φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της «Ελευθερίας». Καταρτίζει μαζί με τον Διαχειριστή την ημερήσια διάταξη κάθε συνέλευσης, τηρεί, συντάσσει, με τον Διαχειριστή τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της «Ελευθερίας», πλην των οικονομικών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Ταμία. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γραμματέα τον αναπληρώνει εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος.

ΑΡΘΡΟ 26

ΤΑΜΙΑΣ

Ταμίας της αστικής - μη κερδοσκοπικής - εταιρείας ορίζεται με το παρόν το ιδρυτικό μέλος Γεώργιος Σαρρής του Εμμανουήλ. Ο Ταμίας εκπροσωπεί την ως άνω αστική - μη κερδοσκοπική - εταιρεία σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ανοίγει, να κινεί, να διαχειρίζεται και να κλείνει λογαριασμούς καταθέσεων ταμιευτηρίου, να παραλαμβάνει κάρτες κινήσεως λογαριασμών σε αυτόματα εξωτερικά μηχανήματα Τραπεζών, να λαμβάνει γνώση των οικείων κωδικών, να λαμβάνει κωδικούς e-banking και να υπογράφει κάθε σχετική δήλωση, όπως επίσης και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις κινήσεως των σχετικών λογαριασμών, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα λογιστικά και τα ηλεκτρονικά εμβάσματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το καταστατικό και τα πρακτικά των συνελεύσεων των ιδρυτικών μελών - εταίρων. Είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων, πληρωμή χωρίς ένταλμα και οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία, που προέρχεται από ενέργειες του. Με το παρόν καταστατικό ορίζεται, ότι οφείλει να εκτελεί τις συναλλαγές χωρίς να διακινεί μετρητά χρήματα.

Εφ’ όσον όλες οι συνδρομές και συμμετοχές της «Ελευθερίας» καταβάλλονται αποκλειστικά με τραπεζικές κινήσεις, κατά τον ίδιο τρόπο όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω του web banking, πλην των μικροδαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται με μετρητά και για τις οποίες αποδίδει αναλυτική κατάσταση στα ιδρυτικά μέλη – εταίρους στο τέλος έκαστου μήνα.

Οι αμοιβές των μελών που παρέχουν υπηρεσίες προς την «Ελευθερία» και οι υπηρεσίες κοινωνικών παροχών κτλ, πραγματοποιούνται με πάγιες εντολές ηλεκτρονικών πληρωμών. Τυχόν έκτακτα έξοδα καλύπτονται επίσης με ηλεκτρονικές εντολές μετά την έγκριση από τα ιδρυτικά μέλη - εταίρους.

Ο Ταμίας φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε διμήνου υποβάλει στα ιδρυτικά μέλη – εταίρους συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου διμήνου και είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση της κατάστασης στον ιστότοπο της «Ελευθερίας» (για τα μέλη που δεν επιθυμούν την εμφάνιση των στοιχείων τους εμφανίζεται ο αντίστοιχος κωδικός του βιβλίου μελών μετά από αίτηση τους προς τον Διαχειριστή ή τον Γραμματέα).

Ο Ταμίας υποβάλει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση τον απολογισμό της διαχειρίσεως του έτους που έληξε.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας μπορεί να αναθέτει, με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του, ως αντικαταστάτη του πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του και μετά τη σύμφωνη γνώμη των ιδρυτικών μελών - εταίρων. 

Οικονομική Διαχείριση - Διαφάνεια
ΑΡΘΡΟ 27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

1. Ρητώς συμφωνείται ότι κάθε μέλος που αναλαμβάνει εργασία για τους σκοπούς της «Ελευθερίας» δικαιούται αμοιβή, που δεν θα υπερβαίνει το 140% του βασικού μισθού της εκάστοτε Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Στα μέλη, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά υπηρεσίας στην «Ελευθερία», επιτρέπεται η καταβολή των εξόδων κινήσεως, διαμονής και διατροφής τους, εφ’ όσον έχει δοθεί από το Διαχειριστή/ρια η έγγραφη προέγκριση για αυτό και το μέλος, μόλις επιστρέψει στην  έδρα της «Ελευθερίας», συντάσσει εγγράφως την έκθεση εξόδων που στέλνει στον Ταμία, ακολουθούμενη με όλα τα νόμιμα σχετικά παραστατικά.

2. Οποιοδήποτε μέλος της «Ελευθερίας» τυχόν κατηγορηθεί για παράνομη πράξη σχετικά με χρηματισμό, τίθεται αυτομάτως σε αργία έως ότου υπάρξει τελεσίδικη απόφαση. Εξαιρείται η περίπτωση, κατά την οποία το μέλος, που κατηγορείται, καταθέσει μήνυση για ψευδή καταμήνυση, ακολουθούμενη από σχετική αγωγή για προσβολή και ηθική βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να παραμείνει στην θέση του μέχρι έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, οπότε οριστικά θα κριθεί εάν μπορεί να κατέχει την θέση.

3. Όλες οι οικονομικές κινήσεις της «Ελευθερίας», εισροές και εκροές, θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή από τον ταμία και για κάθε εκροή θα πρέπει να υπάρχει έγκριση είτε βάσει πρακτικού της Συνέλευσης των ιδρυτικών μελών – εταίρων είτε βάσει ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των ιδρυτικών μελών – εταίρων προτού πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική συναλλαγή. Η παράγραφος αυτή δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.

4. Όλες οι κινήσεις υποχρεωτικά θα αναρτώνται σε μηνιαία βάση στην επίσημη ιστοσελίδα της «Ελευθερίας», ώστε κάθε μέλος να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω συναλλαγές (εάν το μέλος δεν επιθυμεί να φαίνονται τα προσωπικά στοιχεία του, τότε αυτό μπορεί να γίνει με την εμφάνιση του μοναδικού αριθμού μέλους του, μετά από σχετική αίτηση - δήλωση του προς τον Ταμία ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει για τη σχετική αίτηση με ηλεκτρονική αλληλογραφία τον Διαχειριστή / Διαχειρίστρια ή τον Γραμματέα). Η παράγραφος αυτή, που καθορίζει τη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών, δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.

5. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση δανειοδότηση μέλους της «Ελευθερίας», μηδέ των ιδρυτικών μελών/εταίρων και του Διαχειριστή/Διαχειρίστριας εξαιρουμένων. Τυχόν πλεόνασμα διατίθεται είτε για νέες δράσεις της εταιρείας, είτε για κοινωφελείς σκοπούς πάντοτε έπειτα από ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών - εταίρων.

6. Ρητά συμφωνείται ότι η «Ελευθερία» θα τηρεί Γ΄ κατηγορίας λογιστικά βιβλία.

7. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από την ίδρυση της «Ελευθερίας» και λήγει την 31/12/2017.

ΑΡΘΡΟ 28

ΒΙΒΛΙΑ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ – ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ – Π. ΜΗΤΡΩΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Τήρηση Πρακτικών-Βιβλίων Η «Ελευθερία» τηρεί τα εξής βιβλία, τα οποία μπορούν να κρατούνται σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ισχυόντων νόμων :

α) Μητρώο μελών και «φίλων» (όπου αναγράφεται και η ιδιότητα κάθε μέλους, π.χ. Ιδρυτικό - Εταίρος, Τακτικό, Αρωγό, Επίτιμο, Φίλος).

β) Πρακτικών συνεδριάσεων και συνελεύσεων.Πέραν των ανωτέρω βιβλίων, τηρεί και όποια βιβλία και στοιχεία κρίνονται από το Διαχειριστή / Διαχειρίστρια αναγκαία ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Οι λογαριασμοί και τα βιβλία της «Ελευθερίας» βρίσκονται πάντα στη διάθεση των μελών.

2. Αρχή Λογοδοσίας Κάθε μέλος, από την έναρξη μέχρι και την λήξη της θητείας του, ευθύνεται ακόμη και για τις εξ αμελείας ζημιογόνες πράξεις. 

Λοιπές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 29

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τροποποίηση καταστατικού

Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί, ΡΗΤΩΣ πλην των άρθρων/παραγράφων του, που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται, με πλειοψηφική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

2. Λύση

Η «Ελευθερία» λύεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

Με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση-απόφαση των ιδρυτικών μελών/εταίρων της «Ελευθερίας», εάν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών ή άλλων αιτίων αποβεί αδύνατη η εξακολούθηση δραστηριοποίησης της «Ελευθερίας».Με μέριμνα των εκκαθαριστών της «Ελευθερίας» πρέπει να γνωστοποιηθεί η λύση της «Ελευθερίας», εντός εύλογου χρόνου, προς το αρμόδιο δικαστήριο ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία λύσης της «Ελευθερίας».

3. Εκκαθάριση

Α. Σε περίπτωση λύσης για οποιονδήποτε λόγο, η «Ελευθερία» τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίζονται ο Διαχειριστής/Διαχειρίστρια, ο Γραμματέας και ο Ταμίας, οι οποίοι θα ενεργήσουν από κοινού τα δέοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Οι αρμοδιότητες τους πλέον περιορίζονται στις ανάγκες της εκκαθαρίσεως.

Β. Χρόνος εκκαθάρισης ορίζεται, το μέγιστο, ένα -1- έτος.

Γ. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, μετά το τέλος του έργου τους, να υποβάλουν στην εποπτεύουσα αρχή, έκθεση για τις ενέργειές τους.

Δ. Τυχόν πλεόνασμα δεν θα κατανέμεται σε καμία περίπτωση μεταξύ των ιδρυτικών μελών/εταίρων, αλλά θα περιέρχεται σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο ή ένωση προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 30

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η «Ελευθερία» διατηρεί το δικαίωμα προκειμένου να ρυθμίσει καλύτερα τα της λειτουργίας της να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και έγκριση των ιδρυτικών μελών/εταίρων.

Οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τα ιδρυτικά μέλη/εταίρους.

Όλα τα μέλη της «Ελευθερίας» δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού.

Γενικός Γραμματέας με το παρόν, ορίζεται ο Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού, ενώ Νομικός Εκπρόσωπος και Προϊστάμενος του Νομικού τμήματος της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία» ορίζεται ο εταίρος και Δικηγόρος Παπαδάκης Εμμανουήλ, με αρ. μητρώου ΔΣΑ 8169.

Το καταστατικό περιέχει τριάντα (30) άρθρα, διαβάσθηκε, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του, από την Ιδρυτική Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών και των εταίρων, που συνήλθε στην Αθήνα την 12.02.2018, υπογράφεται νόμιμα από τα αρμόδια Ιδρυτικά Μέλη/Εταίρους και θα ισχύσει από την καταχώρησή του στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ανατίθεται στον Διαχειριστή/Διαχειρίστρια, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη δημοσίευση της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στη διενέργεια όλων των προς τούτο απαιτούμενων πράξεων και ενεργειών.

Το παρόν καταστατικό αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΥΠΕΓΡΑΨΕ

Γεώργιος Σαρρής του Εμμανουήλ, Επιχειρηματίας, Δαμάστα Ηρακλείου Κρήτης, ΑΔΤ Ν 067257 – ΑΦΜ 044849588.

ΥΠΕΓΡΑΨΕ

Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού, Γεωπόνος, Μηλιά θέση Κατεβασιά Δήμου Αχαρνών, ΑΔΤ ΑΕ 044814  - ΑΦΜ 037118280.

ΥΠΕΓΡΑΨΕ

Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, Δικηγόρος, Σοφοκλέους 5 Αθήνα, ΑΔΤ ΑΕ 523146 – ΑΦΜ 019969515

ΥΠΕΓΡΑΨΕ

Κωνσταντίνος Ουίλς, του Αλεξάνδρου, Δημοσιογράφος, Γούναρη 293, Γλυφάδα, ΑΔΤ ΑΕ 067600 - ΑΦΜ 044235610.

Αίτια Σύστασης

Η «Ελευθερία» δημιουργήθηκε, επειδή παρέλειψαν οι αρμόδιοι φορείς ν΄ αντιδράσουν συλλογικά και οργανωμένα στο δόλιο και προσχεδιασμένο οικονομικό έγκλημα που διαπράχθηκε στην χώρα με απώτερο στόχο τη δήμευση της περιουσίας των ιδιωτών που ξαφνικά έγιναν όλοι δήθεν κακοπληρωτές (“μπαταχτσήδες”). Η μεθόδευση και τα ψεύδη για όσους μπορούν να αντιληφθούν στοιχειώδη αριθμητική είναι πασιφανείς από τα πραγματικά δεδομένα που κάθε πολίτης είτε είναι μέλος είτε όχι έχει πλέον στα χέρια του. Δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν την Αντικειμενική Αλήθεια που δεν μπορεί ν΄ ανατραπεί από κανέναν και είναι υπεραρκετά ώστε να προστατέψουν τα οικονομικά αγαθά που καθένας έχει στην κατοχή του έπειτα από μόχθο πολλών γενεών.

ΟΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤ ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 1. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ Τάκης Αράπογλου την 08.07.2008, στη διαρκή επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής ενημέρωσε τους Βουλευτές ότι «Οι τράπεζες λειτουργούν άψογα, το τραπεζικό σύστημα δεν έχει προβλήματα, τα ελληνικά νοικοκυριά δεν είναι υπερχρεωμένα, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη!»

(το link ολόκληρης της ομιλίας του από το επίσημο site https://www.hba.gr/ της ΕΕΤ https://www.hba.gr/6Mme/UplFiles/deltia_typou/arap_8-6.pdf)

 1. Τα στοιχεία που ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΕΤ επιβεβαίωσε και ο Γραμματέας της ΕΕΤ Χρ. Γκόρτσος σε συνέντευξη του στο in.gr την 05.10.2008. «Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση», τονίζει ο Χρ. Γκόρτσος σε συνέντευξη του στο in.gr. «Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που ανέκυψαν στις χώρες που επλήγησαν», τονίζει ο Χρ. Γκόρτσος γγ της ΕΕΤ στη συνέντευξη του στο in.gr. «Γι αυτό συνηθίζω να τονίζω ότι στην Ελλάδα (όπως και σε άλλες χώρες) δεν υπάρχει κρίση, αλλά αναταραχή ή αναστάτωση» προσθέτει. Επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους «τοξικά ομόλογα», και μάλιστα προλαβαίνοντας και τους πλέον δύσπιστους τονίζει «δεν είχαν λόγο να επενδύσουν σε τέτοιου είδους ομόλογα», καθώς η ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια βασίστηκε κυρίως στην στεγαστική και καταναλωτική πίστη. Επίσης, αναφέρεται στην υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και στη κερδοφορία τους, που σε συνδυασμό με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων που ακολουθούν και τους κανόνες της εποπτικής αρχής (ΤτΕ) συμβάλλουν στη θωράκισή τους, με αποτέλεσμα να είναι ασφαλείς και οι καταθέτες τους. Ο μοναδικός δίαυλος που αφορά την Ελλάδα είναι η αύξηση των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά, εξηγεί ο Χρ. Γκόρτσος, αν και τονίζει ότι η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών απ΄ αυτή για άντληση ρευστότητας υπάρχει, αλλά είναι περιορισμένη».
  (το link ολόκληρης της ομιλίας του από το επίσημο site https://www.hba.gr/ της ΕΕΤ https://www.hba.gr/Events/UplFiles/omilies/secgen/Gortsos%206-10-2008.pdf)

ΟΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

1. Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Δημοπρασία 13-10-2009

 • 26 Εβδ (εξάμηνο) Δημοπρατούμενο ποσό 800.000.000,00€  Ύψος προσφορών 4.795.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 5,99. Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.040.000.000,00€ Απόδοση 0,59%.
 • 52 Εβδ (ετήσιο) Δημοπρατούμενο ποσό 800.000.000,00€  Ύψος προσφορών 3.550.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 4,44. Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.040.000.000,00€ Απόδοση 0,91% .
 • για το αποταμιευτικό κοινό
 • 26 Εβδ (εξάμηνο) 95.000,00€ με απόδοση 0,59%.
 • 52 Εβδ (ετήσιο)   215.000,00€ με απόδοση 0,91%.
 • Οι αγορές που υποτίθεται ότι “δεν μας δάνειζαν” (σύμφωνα με τα λεγόμενα των κυβερνητικών αξιωματούχων) πρόσφεραν 6.265.000.000,00€ επιπλέον από αυτά που αποδεχτήκαμε και μάλιστα με σχεδόν μηδενικά επιτόκια.

Δημοπρασία 20-10-2009

 • 13 Εβδ (τρίμηνο) Δημοπρατούμενο ποσό 1.500.000.000,00€ Ύψος προσφορών 7.040.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 4,69 Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.950.000.000,00€ Απόδοση 0,35%.
 • για το αποταμιευτικό κοινό
 • 13 Εβδ (τρίμηνο) 113.000,00€ με απόδοση 0,35%.
 • Οι αγορές που “δεν μας δάνειζαν” πρόσφεραν 5.090.000.000,00€ επιπλέον από αυτά που αποδεχτήκαμε και μάλιστα με σχεδόν μηδενικά επιτόκια.

Δημοπρασία 12-01-2010

 • 26 Εβδ (εξάμηνο) Δημοπρατούμενο ποσό 800.000.000€  Ύψος προσφορών 3.894.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 4,87 Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.040.000.000,00€ Απόδοση 1,38%
 • 52 Εβδ (ετήσιο) Δημοπρατούμενο ποσό 800.000.000,00€  Ύψος προσφορών 2.442.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 3,05 Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.040.000.000,00€ Απόδοση 2,20%
 • για το αποταμιευτικό κοινό
 • 26 Εβδ (εξάμηνο) 357.000,00€ με απόδοση 1,38%.
 • 52 Εβδ (ετήσιο)   3.032.000,00€ με απόδοση 2,20%.
 • Οι αγορές που υποτίθεται ότι “δεν μας δάνειζαν” πρόσφεραν 4.256.000.000,00€ επιπλέον από αυτά που αποδεχτήκαμε και μάλιστα με σχεδόν μηδενικά επιτόκια.

Δημοπρασία 19-01-2010

 • 13 Εβδ (τρίμηνο) Δημοπρατούμενο ποσό 1.200.000.000,00€ Ύψος προσφορών 3.870.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 3,23 Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.560.000.000,00€ Απόδοση 1,67%.
 • για το αποταμιευτικό κοινό
 • 13 Εβδ (τρίμηνο) 1.552.000,00€ με απόδοση 1,67%.
 • Οι αγορές που υποτίθεται ότι “δεν μας δάνειζαν” πρόσφεραν 2.310.000.000,00€ επιπλέον από αυτά που αποδεχτήκαμε και μάλιστα με σχεδόν μηδενικά επιτόκια.

2. Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Ελάχιστες μέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση του Γεωργίου Παπανδρέου την 23.04.2010 για την υπαγωγή μας στο ΔΝΤ, η Χώρα είχε πετύχει μακροπρόθεσμο δανεισμό 18.000.000.000,00€ που αναλύεται ως εξής:

Δημοπρασία 02-02-2010

 • Ομόλογο 5-ετούς διάρκειας Δημοπρατούμενο ποσό 8.000.000.000,00€ Ύψος προσφορών 25.000.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 3,13 Συνολικά αποδεκτό ποσό 8.000.000.000,00€ Απόδοση 6,21% .

Δημοπρασία 11-03-2010

 • Ομόλογο 10-ετούς διάρκειας Δημοπρατούμενο ποσό 5.000.000.000,00€ Ύψος προσφορών 16.145.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 3,23 Συνολικά αποδεκτό ποσό 5.000.000.000,00€ Απόδοση 6,25% .

Δημοπρασία 07-04-2010

 • Ομόλογο 7-ετούς διάρκειας Δημοπρατούμενο ποσό 5.000.000.000,00€ Ύψος προσφορών 6.250.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 1,25 Συνολικά αποδεκτό ποσό 5.000.000.000,00€ Απόδοση 6,00% .

Ουδέποτε Βουλευτής είτε της τότε συμπολίτευσης ή αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι αυτός ο δανεισμός καθιστούσε άκυρους τους ισχυρισμούς  της τότε Κυβέρνησης, και του τότε Πρωθυπουργού της χώρας Γιώργου Παπανδρέου, του Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου και του Σαχινίδη που έλεγε : “άρα το ΔΝΤ. ως πρώτη επιλογή και μόνη που υπήρχε από την 5-Οκτωβρίου-2009 και μετά μπορούσε να μας δώσει μέχρι και 10-20 Δις” , αφού ΜΟΝΟ από τον μακροπρόθεσμο δανεισμό η Χώρα είχε δανειστεί όσα ο κ. Σαχινίδης ισχυριζόταν ότι θα μπορούσε να λάβει μόνο από το ΔΝΤ και μάλιστα είχε και πλεονάζοντα προσφορά 29.395.000.000,00€, την οποία είχε απορρίψει!

3. Νέος Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Την έκδοση του ομολόγου 7-ετούς διάρκειας  ακολούθησαν δύο ακόμα δημοπρασίες εντόκων γραμματίων που πραγματοποιήθηκαν δέκα και τρεις ημέρες αντίστοιχα προ της ανακοίνωσης του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου από το Καστελόριζο την 23.04.2010 για την υπαγωγή της Πατρίδας μας στο ΔΝΤ, οι οποίες αποδεικνύουν το απόλυτο ψεύδος της τότε κυβέρνησης περί αδυναμίας δανεισμού της Χώρας αφού είχαν το μεγαλύτερο συντελεστή κάλυψης που είχαν ποτέ δημοπρασίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Δημοπρασία 13-04-2010

 • 26 Εβδ (εξάμηνο) Δημοπρατούμενο ποσό 600.000.000,00€ Ύψος προσφορών 4.602.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 7,67 Συνολικά αποδεκτό ποσό 780.000.000,00€ Απόδοση 4,55% .
 • 52 Εβδ (ετήσιο) Δημοπρατούμενο ποσό 600.000.000,00€  Ύψος προσφορών 3.925.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 6,54 Συνολικά αποδεκτό ποσό 780.000.000,00€ Απόδοση 4,85% .
 • για το αποταμιευτικό κοινό
 • 26 Εβδ (εξάμηνο) 46.763.000,00€ με απόδοση 4,55%.
 • 52 Εβδ (ετήσιο)    42.830.000,00€ με απόδοση 4,85%.
 • Οι αγορές που υποτίθεται  ότι “δεν μας δάνειζαν”  (σύμφωνα με τα λεγόμενα των κυβερνητικών αξιωματούχων) πρόσφεραν 6.967.000.000,00€ επιπλέον από αυτά που αποδεχτήκαμε.

Δημοπρασία 20-04-2010

 • 13 Εβδ (τρίμηνο) Δημοπρατούμενο ποσό 1.500.000.000,00€ Ύψος προσφορών 6.921.000.000,00€ Συντελεστής κάλυψης 4,61 Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.950.000.000,00€ Απόδοση 3,65%.
 • Οι αγορές που υποτίθεται  ότι “δεν μας δάνειζαν”  (σύμφωνα με τα λεγόμενα των κυβερνητικών αξιωματούχων) πρόσφεραν 4.971.000.000,00€ επιπλέον από αυτά που αποδεχτήκαμε.

Συνολικά λοιπόν η Χώρα κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2009 – Απριλίου 2010, μέσω μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού άντλησε από τις αγορές 29.180.000.000,00€ και απέρριψε πλεονάζουσα προσφορά δανεισμού 59.254.000.000,00€.

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ο τραπεζικός τομέας , ήταν ο αποκλειστικός υπαίτιος για την υπαγωγή της Χώρας στα μνημόνια. Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις περί φερεγγυότητας των τραπεζών που έδιναν ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ΕΕΤ, στη Βουλή των Ελλήνων είναι πλέον απολύτως βέβαιο ότι οι τράπεζες ήταν η Αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας.

Οι τράπεζες σύμφωνα με  την τοποθέτηση Σαχινίδη την 27.06.2013 (ολόκληρη η ομιλία στο link – matrix24.gr –  και σε video από το 11.06) λειτουργούσαν χωρίς Κρατική Εποπτεία από την πρώτη στιγμή που η Χώρα μπήκε στην ΕΟΚ, γεγονός που συνεχίστηκε και όταν η Χώρα μπήκε στην ΟΝΕ. Η ανεξέλεγκτη αυτή λειτουργία ήταν η μόνη αιτία που οδήγησε στην ανακεφαλαιοποίηση με χρήματα που δανείστηκε το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία επιβάρυναν τους Έλληνες Πολίτες.

Τούτο προκύπτει από το γεγονός ότι οι τράπεζες πριν την παράνομη ανακεφαλαιοποίηση των 50.000.000.000,00€ μέσω του ΤΧΣ είχαν λάβει στο διάστημα Δεκεμβρίου 2008 – Μαρτίου 20012 επιπλέον 183.000.000.000,00 € με την εγγύηση του ανυποψίαστου και παραπληροφορημένου, από τα ΜΜΕ, Ελληνικού Λαού. Κατά συνέπεια καταρρίπτεται και το πρόσχημα της ανακεφαλαιοποίησης εξαιτίας του κουρέματος των ομολόγων και των κόκκινων δάνειων.

Είναι προφανές ότι μέσω του παράνομου δανεισμού κομμάτων και ΜΜΕ ο τραπεζικός κλάδος μπορούσε όχι μόνο να συγκαλύπτει το γεγονός ότι ο βαλλόμενος από τα μνημονιακά μέτρα Ελληνικός Λαός είχε καταστεί εν αγνοία του εγγυητής για ποσά που έλαβαν οι τράπεζες με πρόσχημα τη ρευστότητα , αλλά επιπλέον να αποσιωπήσει το γεγονός ότι η ρευστότητα ουδέποτε δόθηκε στους δικαιούχους που η νομοθεσία όριζε.

Το πρώτο πακέτο των ενενήντα τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (93.000.000.000,00€) που δόθηκε με πρόσχημα τη ρευστότητα.

Με τον ν.3723/2008 (άρθρα 2, 3, 4 κ 5) ΦΕΚ 250 Α 09.12.2008 επί Κυβερνήσεως Καραμανλή δόθηκαν κατ αρχήν στις τράπεζες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου είκοσι τρία δισεκατομμύρια ευρώ (23.000.0000.000,00€) αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων, κεφαλαίων κινήσεως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεων ζωτικής σημασίας.

Δηλαδή μόλις δύο μήνες μετά τις δηλώσεις του προέδρου και του γραμματέας της ΕΕΤ περί φερεγγυότητας του τραπεζικού συστήματος οι τράπεζες λάμβαναν τις πρώτες εγγυήσεις με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η Ελληνική οικονομία.

Κατόπιν, επί Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου, δόθηκαν στις τράπεζες για τους ίδιους λόγους επιπλέον εβδομήντα δισεκατομμύρια ευρώ (70.000.000.000,00€). Συγκεκριμένα με τον ν.3845/2010 (άρθρο 4 παρ. 8) δέκα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ (15.000.000.000,00€), με τον ν.3872/2010 (άρθρο 7) είκοσι πέντε δισεκατομμύρια ευρώ (25.000.000.000,00€) και με τον ν.3965/2011 (άρθρο 19 παρ. 1) τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (30.000.000.000,00€) ανεβάζοντας το σύνολο των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες στα ενενήντα τρία δισεκατομμύρια (93.000.000.000,00€).

Το Ελληνικό Δημόσιο δεν έβαλε απλά την υπογραφή του σαν εγγυητής, αλλά έδωσε ομόλογα με μέγιστη διάρκεια τριών ετών για τα ανωτέρω ποσά στις τράπεζες. Εν προκειμένω έλαβαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία ρευστοποίησαν μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με επιτόκια από 0,75% έως 2,5% όπως προκύπτει από την απάντηση του αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταικούρα σε ερώτηση Βουλευτού της Αντιπολίτευσης.

Οι τράπεζες ρευστοποίησαν τις εγγυήσεις που έλαβαν από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς όμως να τηρήσουν ως όφειλαν τους σκοπούς των ανωτέρω νόμων. Δηλαδή δεν χρησιμοποίησαν το προϊόν της ρευστοποίησης των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για χορήγηση στεγαστικών δανείων και κεφαλαίων κινήσεως σε επιχειρήσεις, όπως με μαθηματική βεβαιότητα προκύπτει από τους πίνακες στους οποίους παρατίθεται στοιχεία από τους ισολογισμούς των τεσσάρων «συστημικών», όπως αποκαλούνται, τραπεζών οι οποίοι έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ ΑΕ :

Οι τράπεζες λοιπόν είναι απολύτως βέβαιο ότι όχι μόνο παραβίασαν την νομοθεσία αλλά και τα χρηστά ήθη χρησιμοποιώντας τα χρήματα που πήραν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς ίδιον όφελος και εις βάρος των Ελλήνων Πολιτών, που καλούνται σήμερα με τους «αντισυνταγματικούς» φόρους και τα χαράτσια να αποπληρώνουν όχι μόνο τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και τους τόκους και προσαυξήσεις.

Η αντισυνταγματική πρόβλεψη της κατάπτωσης των εγγυήσεων που έλαβαν οι τράπεζες εις βάρος του Ελληνικού Λαού.

Τούτο συμβαίνει διότι από την πρώτη στιγμή που οι τράπεζες λάμβαναν τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τη μορφή ομολόγων ώστε να συνάψουν ομολογιακό δάνειο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπήρχε στις Υπουργικές Αποφάσεις η πρόβλεψη ότι “το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό-αξία του αντίστοιχου ομολόγου που η κάθε τράπεζα λάμβανε από το Ελληνικό Δημόσιο πλέον των προβλεπομένων από του όρους του οικείου ομολογιακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.”

Μέρος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που έλαβαν οι τράπεζες έχει ήδη καταπέσει εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή των Ελλήνων Πολιτών, όπως φαίνεται από την αύξηση του Δημοσίου Χρέους κατά είκοσι τρία δισεκατομμύρια ευρώ διακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (23.234.680.000,00€) στο δεύτερο τρίμηνο του 2012 όταν αυτό εκτοξεύτηκε από τα διακόσια ογδόντα δισεκατομμύρια διακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (280.292.440.000,00€), στα οποία είχε κατέβει από τα τριακόσια εξήντα επτά δισεκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ (367.978.000.000,00€) με το «κούρεμα-PSI» το πρώτο τρίμηνο του 2012, στα τριακόσια τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (303.527.120.000,00€), όπως εμμέσως αποδέχεται και ο αναπληρωτής Υπ. Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στην απάντηση του (24.09.2012) μετά από την ερώτηση με κατάθεση εγγράφων (αρ. πρωτ. 1151/66/30-8-2012) του Βουλευτή Καπερνάρου. Όπως αποδεικνύεται από την απάντηση το σύνολο των εγγυήσεων σε που ήταν σε ισχύ ανήρχοντο στα 57,5 δισ. € από τα 85 δισ. € για τις οποίες η απάντηση δεν διευκρίνιζε ως όφειλε αν είχαν παρθεί οι εξασφαλίσεις, που οι νόμοι προέβλεπαν από τις τράπεζες, από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που ήταν η επιβλέπουσα αρχή. Με βάσει την οικονομική δυσχέρεια των τραπεζών στη δεδομένη χρονική περίοδο (Απρ – Ιουν 2012) εξ αφορμής του PSI και της ανακεφαλαιοποίησης αυτονόητα προκύπτει ότι το δημόσιο χρέος επιβαρύνθηκε από την κατάπτωση των 23.000.000.000,00€ του πρώτου νόμου (3723/2008). Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από την απάντηση, ένα χρόνο αργότερα (07.10.2013) στην εκπομπή enikos, του Υπ. Οικονομικών Στουρνάρα όταν σε ερώτηση «αν έχουν καταπέσει οι εγγυήσεις», έδωσε την απάντηση «Από ότι γνωρίζω όχι» (σχετικό link).

Από την απάντηση του αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών Σταϊκούρα προέκυπτε επιπλέον ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013 έληγαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που οι τράπεζες όφειλαν να αποπληρώσουν ύψους είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννιά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (25.979.100.000,00€) τα οποία οι τράπεζες αδυνατούσαν να αποπληρώσουν αφού όπως είναι ευρέως γνωστό δυσκολεύονταν να καλύψουν ακόμα και το μικρό ποσοστό συμμετοχής τους για την ανακεφαλαιοποίηση που ολοκληρώθηκε την ίδια χρονική περίοδο, Μάιος 2013, μέσω του ΤΧΣ (βλ. παρακάτω).

Τα ομόλογα αυτά προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω αύξηση του Δημοσίου Χρέους κατά είκοσι πέντε δισεκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα εννιά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (25.979.100.000,00€) αντικαταστάθηκαν με άλλα ισόποσης αξίας και μεταγενέστερης λήξης (2014-2016).

Δηλαδή η αδυναμία των τραπεζών να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο με επιπλέον τόκους αφού είναι βέβαιο για οποιοδήποτε νοήμονα Πολίτη ότι είναι αδύνατον τα πιστωτικά ιδρύματα στο σύνολο τους να αποπληρώσουν τα δυσθεώρητα ποσά εγγυήσεων που έχουν λάβει όταν μάλιστα αυτά επιβαρύνονται από την «αλληλέγγυα» Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αύξηση του ετήσιου περιθωρίου του επιτοκίου της κατά 12% μέσο όρο. Με δεδομένη τη διαρκή οικονομική αδυναμία των τραπεζών προκύπτει το ασφαλές συμπέρασμα ότι αντικαταστάθηκαν και τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που έληγαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 συνολικού ύψους δέκα οκτώ δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (18.415.600.000,00€).

Το δεύτερο πακέτο των ενενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ (90.000.000.000,00€) που δόθηκε με πρόσχημα τη ρευστότητα.

Η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας παρ΄ όλο που γνώριζαν ότι οι τράπεζες αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα ποσά που είχαν λάβει βάσει των εγγυήσεων των ενενήντα τριών δισεκατομμυρίων (93.000.000.000,00€) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντί να προβούν σε έλεγχο του Τραπεζικού Συστήματος συνέχιζαν να μοιράζουν εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου με ακόμα πιο ζημιογόνο τρόπο για τον Ελληνικό Λαό τον οποίο υποτίθεται ότι υπηρετούν. Οι επιπλέον εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου δίνονται μέσω της Ανώνυμης Εταιρείας «Τράπεζα της Ελλάδος» που λίγο πριν τη λήψη των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου είχε προβεί τον Απρίλιο του 2011 σε αλλαγή του Καταστατικού της, που έχει ισχύ διατάξεων νόμου βάσει του Νομοθετικού Διατάγματος άρθρο 1 παρ. β, δίνοντας δικαίωμα για πρώτη φορά από τη λειτουργία της να ασκήσουν δικαιώματα μετόχου στη Γενική Συνέλευση και μέτοχοι που κατέχουν την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του ν.3965/2011 και πέντε μήνες μετά την αλλαγή του καταστατικού της «Τράπεζας της Ελλάδος» η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας έχοντας υπόψη, όπως διατυπώνεται, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 203/Α/14.09.2011) “την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να προσαρμοστούν στις τρέχουσες διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες οι ρυθμίσεις της 2/43219/0025/6-5-2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα»” αποφάσισαν να παρέξουν εγγυήσεις επιπλέον τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ (30.000.000.000,00€). Στη συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής την 21-11-2011 για την κύρωση της προαναφερόμενης πράξης νομοθετικού περιεχόμενου με τον ν.4031/2011 ο Βενιζέλος έλεγε ότι “με μία επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έπρεπε οι Τράπεζες να λάβουν ταχύτατα επιπλέον τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (30.000.000.000,00€)” που μόλις δύο μήνες πριν είχαν λάβει με το ΦΕΚ 203/Α/14.09.2011 και συνέχιζε “για να διευκολυνθώ σε όσα θα σας πω στη συνέχεια πρέπει να σας πω ότι δέχτηκα μετά από μακρές συζητήσεις που είχα με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έγγραφό του με το οποίο με παρακαλεί για να λειτουργήσει το σύστημα παροχής εγγυήσεων χωρίς προβλήματα και χωρίς καθυστερήσεις επειδή αυτές είναι διαδικασίες οι οποίες γίνονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, όπως είπα προηγουμένως απευθυνόμενος στον κ. Μαρκάκη να προστεθεί στην ΠΝΠ στον κυρωτικό νόμο άρθρο 2 αναριθμουμένου του άρθρου 2 του νομοσχεδίου σε άρθρο 3 το οποίο άρθρο 2 να λέει τα εξής: Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 της ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο 1 του νόμου αυτού ποσό αυξάνεται σε εξήντα δισεκατομμύρια ευρώ και αριθμητικώς (60.000.000.000,00€)’’.

Το πακέτο των ενενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ (90.000.000.000,00€) ολοκληρώθηκε από την Κυβέρνηση συνεργασίας με τον ν.4056/2012 άρθρο 21 που αναφέρει ότι,: “οι εγγυήσεις του ν.4031/2011 με τον οποίο οι τράπεζες είχαν λάβει εξήντα δισεκατομμύρια ευρώ (60.000.000.000,00€) αυξάνονται κατά 50%’’, δηλαδή οι τράπεζες λάμβαναν επιπλέον τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (30.000.000.000,00€) μόλις τρεις μήνες αργότερα από τον ν.4031/2011. Μόνο από τη διαχείριση του μικρού μέρους των ενενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ (90.000.000.000,00€), που είχε λάβει από το Ελληνικό Δημόσιο στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011, η ανώνυμος εταιρεία «Τράπεζα της Ελλάδας» αποκόμισε σημαντικά έσοδα από τόκους (πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ 574.000.000,00€) όπως καταγράφεται στην στήλη μεταβολή τόκων του πίνακα 1.1 παρ. γ σελ. 44 του παραρτήματος της έκθεσης του Διοικητή της κ. Γεωργίου Προβόπουλου για το έτος 2011.

Σημειώνεται ότι στην έκθεση των 244 σελίδων του Διοικητή της «Τράπεζα της Ελλάδας» στην οποία πλέον ασκούν δικαιώματα μετόχου στη Γενική Συνέλευση και μέτοχοι που κατέχουν την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν γίνεται καμία αναφορά για το πόσα χρήματα από το πακέτο των ενενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου έχει λάβει η κάθε μία από τις ιδιωτικές τράπεζες που συμμετέχουν στο έγκλημα που γίνεται εις βάρος του Ελληνικού Λαού πέραν μιας μοναδικής υποσημείωσης στους λοιπούς λογαριασμούς τάξεως στη σελ. 41 του παραρτήματος της έκθεσης του Διοικητή της κ. Γεωργίου Προβόπουλου για το έτος 2011 που αναφέρει ότι: “περιουσιακά στοιχεία ύψους 84,8 δισεκ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί στην Τράπεζα ως εξασφαλίσεις από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, έναντι χορήγησης από την Τράπεζα έκτακτης ρευστότητας μέσω πράξεων ELA (Emergency Liquidity Assistance)”.

Στην ανωτέρω έκθεση δεν εξηγείται αν και πως εκταμιεύτηκαν από την ανώνυμο εταιρεία «Τράπεζα της Ελλάδας» μέσα στην χρήση του 2011 τα ενενήντα δισεκατομμύρια ευρώ (90.000.000.000,00€), όταν τα τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (30.000.000.000,00€) τα εγγυήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο προς την ανώνυμο εταιρεία μήνες αργότερα με τον ν.4056/2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 52/Α/12.03.2012.

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) - Πακέτο πενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ (50.000.000.000,00€).

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ιδρύθηκε με τον ν.3864/2010, λίγους μήνες μετά την υπαγωγή της Χώρας στο μηχανισμό στήριξης με την πρόφαση της αδυναμίας δανεισμού (βλ. Β), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ). Όπως καταγράφεται στο ΦΕΚ 119/Α/21.07.2010 δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ο ιδιωτικός του χαρακτήρας δεν αναιρείται ούτε από την κάλυψη του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 1).  Επιπλέον σύμφωνα με το ΦΕΚ ιδρύσεώς του το ΤΧΣ οφείλει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την εν γένει περιουσία του; που θα αντληθούν από το μηχανισμό στήριξης δηλαδή μέσω της αύξησης του Δημοσίου Χρέους που θα επιβαρύνει τους Έλληνες Πολίτες για τις επόμενες δεκαετίες (άρθρο 3), κατά τρόπο που να προστατεύει την αξία της περιούσιας αυτής και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τον Έλληνα Πολίτη (άρθρο 2). Με βάση τις τότε εκτιμήσεις τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης όσο και της Τράπεζας της Ελλάδος το κεφάλαιο που θα έπρεπε να καταβληθεί στο ΤΧΣ με σκοπό τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος ανήρχετο στα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ (10.000.000.000,00€). Κάτι που πλέον φαντάζει σαν την καλύτερη «σάτιρα» της Παγκόσμιας Οικονομικής Ιστορίας διότι στις 19.04.2012, και αφού οι τράπεζες είχαν ρευστοποιήσει τόσο μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα ενενήντα τρία δισεκατομμύρια ευρώ (93.000.000.000,00€) όσο και μέσω του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (ELA) τα ενενήντα δισεκατομμύρια ευρώ (90.000.000.000,00€) εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας υπέγραψε άλλη μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 94/Α/19.04.2012) της Κυβέρνησης Συνεργασίας βάσει της οποίας το κεφάλαιο του ΤΧΣ αυξανόταν στα πενήντα δισεκατομμύρια ευρώ (50.000.000.000,00€) “εξαιτίας της εξαιρετικά επείγουσας και ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων”.

Δύο μέρες πριν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δημοσιευτεί στο ανωτέρω ΦΕΚ και πέντε μήνες πριν κυρωθεί με τον ν.4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/20.09.2012) η Κυβέρνηση Συνεργασίας και η Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψαν για την κατάθεση στο λογαριασμό του ΤΧΣ ομολόγων είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ (25.000.000.000,00€) ανεβάζοντας το κεφάλαιο του Ταμείου στα είκοσι έξι δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (26.500.000.000,00€) όπως καταγράφεται στη σημείωση 14 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του ΤΧΣ για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

Για την κατάθεση των είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ (25.000.000.000,00€) το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε νέο δανεισμό από τον Μηχανισμό Στήριξης Χρέος όπως προκύπτει από την απόφαση (α.α. 2) του Υπουργού Οικονομικών κ. Φίλιππου Σαχινίδη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1646/Β/11.05.2012.

Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα Β (κατηγορίες χρέους Κεντρικής Διοίκησης) του δελτίου δημοσίου χρέους ν.66 (Ιούνιος 2012) αφού εμφανίζεται αύξηση στα δάνεια του μηχανισμού στήριξης από τα εκατόν έντεκα δισεκατομμύρια εννιακόσια τριάντα εννιά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (111.939.370.000,00€) στα εκατόν σαράντα οκτώ δισεκατομμύρια οκτακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες ευρώ (148.827.090.000,00€).

Δηλαδή οι Έλληνες Πολίτες χρεωθήκανε τριάντα έξι δισεκατομμύρια οκτακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (36.887.720.000,00€) που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ 25.000.000.000,00€) χρησιμοποιήθηκαν ώστε να σχηματιστεί το κεφάλαιο – περιουσία του ΤΧΣ που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Η οικονομική επιβάρυνση των Ελλήνων Πολιτών συνεχίστηκε την 13.12.2012. Η τότε Κυβέρνηση Συνεργασίας και η «Τράπεζα της Ελλάδας» υπέγραψαν για την εκ νέου κατάθεση στο λογαριασμό του ΤΧΣ ομολόγων δέκα έξι δισεκατομμυρίων ευρώ (16.000.000.000,00€) ανεβάζοντας το κεφάλαιο – περιουσία του Ταμείου στα σαράντα δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (42.500.000.000,00€) όπως επίσης καταγράφεται στη σημείωση 14 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Ταμείου για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

Την 12.12.2012, μία ημέρα πριν την κατάθεση των δέκα έξι δισεκατομμυρίων ευρώ (16.000.000.000,00€) στο ΤΧΣ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας υπέγραψε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία η Κυβέρνηση Συνεργασίας λόγω εξαιρετικά επειγουσών; και ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ αναγκών λόγω του ασφυκτικά περιορισμένου χρόνου για την πραγματοποίηση επαναγοράς χρέους πολύ μεγάλου ύψους ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα, έως και τριάντα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ (35.000.000.000,00€) και προκειμένου η Σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της 13.12.2012 να αποφασίσει για την εκταμίευση από τον μηχανισμό στήριξης συνολικά σαράντα τριών δισεκατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (43.700.000.000,00€) έως το τέλος Δεκεμβρίου του

2012, ενέκρινε με το ευρέως γνωστό ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012 τα σχέδια των Συμβάσεων Τροποποίησης της κύριας Σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, με τις γνωστές δυσμενέστατες συνέπειες για την Πατρίδα μας, τόσο της αμετάκλητης και ανεπιφύλακτης παραίτησης από κάθε ασυλία έναντι δικαστικών ενεργειών όσο και της υπαγωγής στο Αγγλικό Δίκαιο.

Η οικονομική υποδούλωση των Ελλήνων Πολιτών αποδεικνύεται ξεκάθαρα από το πίνακα Β (κατηγορίες χρέους Κεντρικής Διοίκησης) του δελτίου δημοσίου χρέους ν.68 (Δεκέμβριος 2012) όπου καταγράφεται η αύξηση των δανείων του μηχανισμού στήριξης από τα εκατόν σαράντα οκτώ δισεκατομμύρια οκτακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (148.828.270.000,00€) στα εκατόν ογδόντα τρία δισεκατομμύρια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (183.098.580.000,00€).

Δηλαδή στο τρίμηνο πριν την εκχώρηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2012) εκταμιεύτηκαν συνολικά τριάντα τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (34.270.310.000,00€) από το μηχανισμό στήριξης αντί των σαράντα τριών δισεκατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (43.700.000.000,00€) που θα έπρεπε να εκταμιευτούν το τελευταίο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου και από αυτά τα τριάντα τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα

χιλιάδες ευρώ (34.270.310.000,00€) που χρεώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο, τα δέκα έξι δισεκατομμύρια ευρώ (16.000.000.000,00€) κατέληξαν στο ΤΧΣ αυξάνοντας το κεφάλαιο – περιουσία του νομικού προσώπου ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα μέσω του ΤΧΣ, που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος λίγες μέρες αργότερα την Πέμπτη 27.12.2012

οδηγεί στο αυτονόητο συμπέρασμα ότι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόβλημα της Πατρίδας μας είναι το Τραπεζικό της Σύστημα εξαιτίας του οποίου υπογράφηκε και το επαίσχυντο ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012 με το οποίο παραχωρείτο η Εθνική κυριαρχία. Διότι όσο βέβαιο είναι ότι με το κεφάλαιο – περιουσία του Ταμείου των σαράντα δύο δισεκατομμυρίων πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (42.500.000.000,00€) μπορούσαν πλήρως να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των σαράντα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (40.542.000.000,00€) του συνόλου των εμπορικών τραπεζών άλλο τόσο αμφίβολο είναι για το αν και κατά πόσο, με τα εναπομείναντα (από το δανεισμό του τριμήνου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012) δέκα οκτώ δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (18.270.310.000,00€), το Ελληνικό Δημόσιο μπόρεσε να πραγματοποιήσει την προαναφερθείσα, ασφυκτικά περιορισμένου; χρόνου, επαναγορά χρέους πολύ μεγάλου ύψους ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα, των τριάντα πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ (35.000.000.000,00€).

Το παγκόσμιο ρεκόρ κρατικών εγγυήσεων προς τις Τράπεζες, των διακοσίων τριάντα τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (233.000.000.000,00€), μεγαλύτερο ακόμα και από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Χώρας ολοκληρώθηκε την 31.05.2013 με την υπογραφή της Επιστολής Αποδοχής μεταξύ του Ταμείου και της Κυβέρνησης Συνεργασίας, που ήδη είχε εκχωρήσει την Εθνική κυριαρχία, για εκ νέου κατάθεση στο λογαριασμό του ΤΧΣ ομολόγων επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (7.200.000.000,00€)

και μάλιστα τη στιγμή που αυτά δεν ήταν απαραίτητα αφού η Κυβέρνηση διαφήμιζε ότι είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανακεφαλαιοποίηση και συνεπώς το ΤΧΣ θα έπρεπε να έχει πλεόνασμα ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια ευρώ (1.958.000.000,00€). Αυτό που δεν διαφήμιζε ήταν η τεράστια ζημία του ΤΧΣ, που ερχόταν σε ευθεία αντιδιαστολή με το ΦΕΚ ιδρύσεως του ότι οφείλει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο – περιουσία; του κατά τρόπο που να προστατεύει την αξία της περιούσιας αυτής και  να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τον Έλληνα Πολίτη (άρθρο 2). Ζημία που διαμορφώθηκε στα πέντε δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εννιά χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα ευρώ (5.461.409.519,00€) στην πρώτη ουσιαστικά πλήρη διαχειριστική χρήση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΤΧΣ).

Ζημιά για την οποία εκ νέου επιβαρύνθηκαν οι Έλληνες Πολίτες για ακόμη μία φορά μέσω της εκ νέου αύξησης του δανεισμού της Χώρας με δέκα εννιά δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (19.175.970.000,00€) όπως καταγράφεται στο πίνακα Β (κατηγορίες χρέους Κεντρικής Διοίκησης) του δελτίου δημοσίου χρέους ν.70 (Ιούνιος 2013) από τα οποία προήλθε η νέα αύξηση των επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (7.200.000.000,00€) του κεφαλαίου του ΤΧΣ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΧΩΡΑΣ

Η Χώρα σύρθηκε στα παράνομα μνημόνια με το πρόσχημα της αδυναμίας δανεισμού από τις αγορές. Με βάση αυτό το πρόσχημα υπέγραψε το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής ύψους 110.000.000.000,00€ από το οποίο άντλησε μόνο 73.000.000.000,00€ (και αυτά σε διάστημα 22 μηνών – Μάιος 2010 – Φεβρουάριος 2012) θεωρητικά για κάλυψη των ελλειμμάτων προκειμένου να συνεχίσει η ομαλή λειτουργία του Κράτους όταν όπως αναφέρεται ανωτέρω (βλ. Β) είχε απορρίψει προσφορά δανεισμού μέσω των αγορών συνολικού ύψους 59.254.000.000,00€.

Συνεπώς είναι απολύτως βέβαιο ότι η άμεση ανάγκη αφορούσε το τραπεζικό σύστημα που στο αντίστοιχο διάστημα είχε ρευστοποιήσει εγγυήσεις, της «δήθεν αφερέγγυας Χώρας» σύμφωνα με τους τότε κυβερνώντες την Χώρα αλλά και των Ευρωπαίων αξιωματούχων, συνολικού ύψους 170.000.000.000,00€ πέραν των 23.000.000.000,00€ του ν.3723/2008.

Σημειώνεται ότι οι εγγυήσεις των 93.000.000.000,00€  του Ελληνικού Δημοσίου δίνονται με Υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ σειρά Β) και χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για την κάλυψη ομολογιακών δανείων. Οι εγγυήσεις αυτές όπως ρητά προβλέπεται στην παράγραφο iii έκαστης Υπουργικής απόφασης σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής από την τράπεζα θα καταπέσουν εις βάρος του Δημοσίου με το πρόσθετο βάρος των τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων.

Το δε δεύτερο πακέτο των 90.000.000.000,00€ εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου στην «Τράπεζα της Ελλάδας» για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα τελεί υπό το απόρρητο της «Τράπεζα της Ελλάδας» και δεν υπάρχει ουδεμία πληροφόρηση πέραν της σελ. 233 (σελ. 4 παραρτήματος) της έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ, όπου στο πεδίο 4 «Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ασφάλεια για πράξεις έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα» των λογαριασμών εκτός ισολογισμού εμφανίζεται αύξηση από τα 84.822.677.096,00€ του 2011 στα 191.524.930.187,00€ το 2012.

Τη μυστική αυτή διαχείριση που επιβεβαιώνουν και οι Financial Times

Η εκχώρηση της Εθνικής κυριαρχίας με το ΦΕΚ στο τέλος του Δεκεμβρίου 2012 συμπίπτει με την έκθεση του Διοικητή της «Τράπεζα της Ελλάδας» για το έτος 2012 όπου μια ΑΕ έχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για ποσά που οι ιδιωτικές τράπεζες έλαβαν, συνολικού ύψους 191.524.930.187,00€ και που οι ανυποψίαστοι Έλληνες Πολίτες εγγυήθηκαν.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Η Χώρα στο δίμηνο 02.02 – 07.04.2010 προ μνημονίου είχε πλεονάζουσα προσφορά, από αυτή που αποδέχτηκε με το μακροπρόθεσμο δανεισμό της, από τις αγορές 29.395.000.000,00€ και με επιτόκιο 6,25%.

Αφού απέρριψε την πλεονάζουσα προσφορά υπέγραψε το μνημόνιο βάση του οποίου δανείστηκε τους επόμενους είκοσι δύο μήνες (Μάιος 2010 – Φεβρουάριος 2012) μόλις 73.000.000.000,00€.

Στο ίδιο διάστημα (Μάιος 2010 – Φεβρουάριος 2012) η Χώρα εγγυήθηκε για τις Ιδιωτικές τράπεζες 170.000.000.000,00€ εις βάρος των Ελλήνων Πολιτών.

© Copyright 2021 - eleftheria.com.gr - All Rights Reserved
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram