Χώστε στην φυλακή τους ληστές σας. Πάρτε πίσω τα κλεμμένα

Χώστε στην φυλακή τους ληστές σας. Πάρτε πίσω τα κλεμμένα

Χώστε στην φυλακή τους ληστές σας και πάρτε με το παραπάνω πίσω τα κλεμμένα …

 

Αρχικά ας δούμε την νομοθεσία (Εθνική και Διεθνής):

1) Αρχίζουμε από τα δικαιώματα του Ανθρώπου και την σύμβαση της ΕΣΔΑ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ), που έχει ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ισχύ, βάση του Άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος … και που κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή …

Επειδή η Χώρα μας είναι μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ, έχει συνυπογράψει την «Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ», μια διεθνή σύμβαση ορισμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που ισχύει από τις 10/12/1948 (δείτε: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ), αλλά και την «Σύμβαση της Ρώμης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ)», που ισχύει από τις 4/11/1950, με επικύρωση και ισχύ στην Ελλάδα βάση του Ελλ. Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α/256/1974). Την «Σύμβαση της Ρώμης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ)», στα Ελληνικά μπορείτε να την δείτε ολοκληρωμένη, από εδώ:http://den.com.gr/files/symbasi-dikaiomaton-anthropou.pdf, ενώ τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα, καθώς και οι αντίστοιχες επικυρώσεις και ενεργοποίηση αυτών στην Ελληνική επικράτεια, έχει γίνει ως εξής:

1ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Παρίσι, 20/3/1952) Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α/256/1974).

2ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 6/5/1963) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).

3ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 6/5/1963) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).

4ο – STRASBOURG 16 September 1963.

5ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 20/1/1966) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).

6ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (Στρασβούργο, 28/4/1983) ν. 2610/1998 (ΦΕΚ Α/110/1998).

7ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 22/11/1984) ν. 1705/1987 (ΦΕΚ Α/89/1987).

8ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Βιέννη, 19/3/1985) ν. 1841/1989 (ΦΕΚ Α/94/1989).

11ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 11/5/1994) ν. 2400/1996 (ΦΕΚ Α/96/1996).

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, (Νέα Υόρκη, 16 Δεκεμβρίου 1966), «The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)» που η Ελλάδα το δέχτηκε χωρίς καμιά επιφύλαξη και το ενσωμάτωσε με το Νόμο 2462/1997 (ΦΕΚ Α/25/1997)

Και σύμφωνα με το Άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, συνάγεται ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (που είναι  Διεθνείς συμβάσεις επικυρωμένες με νόμο και ενεργοποιημένες) υπερισχύουν έναντι κάθε άλλου νόμου. Επί λέξη το Άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, αναφέρει:

«Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.»

Σύμφωνα λοιπόν, με αυτή την σύμβαση και στο ….

… Πρόσθετον Πρωτόκολλον Εις τηv Σύµβασιv περί πρoασπίσεως τωv δικαιωµάτωv τoυ αvθρώπoυ και τωv θεµελιωδώv ελευθεριώv, που εκδόθηκε στο Παρίσι, στις 20 Μαρτίου 1952 και στο Άρθρο 1, διαβάζουμε :

Αρθρo 1 – Πρoστασία της ιδιoκτησίας

Παv φυσικόv ή voµικόv πρόσωπov δικαιoύται σεβασµoύ της περιoυσίας τoυ. Ουδείς δύvαται vα στερηθή της ιδιoκτησίας αυτoύ ειµή δια λόγoυς δηµoσίας ωφελείας και υπό τoυς πρoβλεπoµέvoυς, υπό τoυ vόµoυ και τωv γεvικώv αρχώv τoυ διεθvoύς δικαίoυ όρoυς.

Αι πρoαvαφερόµεvαι διατάξεις δεv θίγoυσι τo δικαίωµα παvτός Κράτoυς όπως θέση εv ισχύϊ Νόµoυς oύς ήθελε κρίvει αvαγκαίov πρoς ρύθµισιv της χρήσεως αγαθώv συµφώvως πρoς τo δηµόσιov συµφέρov ή πρoς εξασφάλισιv της καταβoλής φόρωv ή άλλωv εισφoρώv ή πρoστίµωv.»

2) Τώρα περνάμε στο Ελληνικό Σύνταγμα και στο Άρθρο 17

Αρθρο 17  Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση

  1. H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.

**2. Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Aν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο.

Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Στην απόφαση κήρυξης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης. Η αποζημίωση, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδος ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επί άλλου ακινήτου.

  1. H ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριουμένου μετά τη δημοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης, και μόνο εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη.

**4. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Μπορεί να οριστεί και προσωρινά δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, που μπορεί να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παράσχει για την είσπραξή της ανάλογη εγγύηση, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Νόμος μπορεί να προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις διαφορές και υποθέσεις που σχετίζονται με απαλλοτρίωση, καθώς και την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή των σχετικών δικών. Με τον ίδιο νόμο μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζονται εκκρεμείς δίκες.

Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.

Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας είναι δυνατόν, με ειδική απόφαση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τον οριστικό ή προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει. Η δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.

H αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως.

H αποζημίωση δεν υπόκειται, ως αποζημίωση, σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.

  1. Nόμος ορίζει τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ικανοποίησης των δικαιούχων για την πρόσοδο, την οποία έχασαν από το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε έως το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης.
  1. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Xώρας, νόμος μπορεί να επιτρέψει την απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων. O ίδιος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους μιας τέτοιας απαλλοτρίωσης, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμοποίηση, για δημόσιους ή κοινωφελείς γενικά σκοπούς, των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται επιπλέον όσων είναι αναγκαίες για το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί.
  1. Nόμος μπορεί να ορίσει ότι για την εκτέλεση έργων με προφανή κοινή ωφέλεια υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφέλειας και δημόσιων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να διανοιχθούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος, χωρίς αποζημίωση, υπό τον όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου.

** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’  Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.

Συνεπώς κανείς δεν μπορεί να στερείται την περιουσία του και εάν την στερηθεί για κάποιο Εθνικό σκοπό, θα έπρεπε ΑΜΕΣΑ να αποζημιωθεί με ποσό ίδιας αξίας και μια που μιλάμε στην περίπτωση μας για χρήματα, η αποζημίωση είναι ίση με το απαλλοτριωθέν ποσό … !!! Άρα η απαλλοτρίωση στα χρήματα δεν νοείται … !!! Και τα capital controls δεν αποτελούν κανενός είδους απαλλοτρίωση, μια και δεν έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία μέσω δικαστηρίων !!!

3) Πάλι από το Ελληνικό Σύνταγμα και στο Αρθρο 93 παρ. 4, διαβάζουμε :

«Tα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.«

Αφού τα capital controls παραβιάζουν κατάφωρα τόσο τα θεμελιώδη δικαιώματα του Ανθρώπου, όσο και το ίδιο το Σύνταγμα, είναι ΑΚΡΩΣ αντισυνταγματικά και οι Δικαστές οφείλουν να τα ακυρώσουν (είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατ’ έγκληση Πολίτου, ότι συμβεί πρώτο), όπως και το αντίστοιχο νομοθέτημα αυτών (Πράξη νομοθετικού περιεχομένου αρ. φύλλου 65, 28-6-2015, επισυνάπτεται ακριβώς κατωτέρω)…

ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΕΔΩ ….

ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η τρτενέργεια είναι όταν κάποιος τρίτος δρα για λογαριασμό κάποιου άλλου και συνεπώς έχει την ευθύνη να εξυπηρετεί τον Πολίτη, ΑΚΡΙΒΩΣ όπως θα όφειλε και αυτός  να τον εξυπηρετεί … Εν προκειμένω, εδώ και χρόνια οι τράπεζες δρουν σαν τριτενεργητές του δημοσίου και ΟΦΕΙΛΟΥΝ να σέβονται τον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, όπως ορίζεται από τον νόμο  υπ.αριθμ.3528/9_2_2007 και τροποποιήθηκε από τον νόμο υπ.αριθμ.3839/29_3_2010 (Δες εδώ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Συνεπώς, ο κώδικας αυτός δεν ισχύει μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!!

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα πρέπει να κατανοήσουμε απολύτως την σοβαρότητα της τριτενέργειας και της υποχρεώσεις των τραπεζών απέναντι στους Πολίτες, αλλά και τα δικαιώματα των τελευταίων … !!!

Με απόλυτη προσοχή, παρακαλώ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ αυτό:  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ.

Τώρα, μια και οι υπάλληλοι των τραπεζών οφείλουν να υπακούουν τον κώδικα αυτό και σύμφωνα με τα άρθρα 24 και25, οφείλουν να μην πράττουν τίποτε που είναι προδήλως αντισυνταγματικό και παράνομο, όπως η ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ και η ΣΤΕΡΗΣΗ της περιουσίας του οποιουδήποτε Πολίτη …

ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ:

Ο αποφασισμένος Πολίτης όχι μόνο μπορεί να χώσει στην «μπουζού» τους τραπεζίτες και τις διοικήσεις/ιδιοκτήτες των τραπεζών, που με το πρόσχημα των capital controls δεν του δίνουν τα χρήματα του (δεν έχουν καμία ασυλία στις ποινικές διώξεις), αλλά μπορεί να μηνύσει και όσους υπέγραψαν την κατάπτυστη πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, αλλά πολύ περισσότερο με ΑΓΩΓΗ μπορεί να ζητήσει και ένα σοβαρότατο ποσό από όλους αυτούς, σαν ηθική βλάβη, προσβολή της Τιμής και της Υπόληψης της προσωπικότητας του, κ.τ.λ και στις αστικές ευθύνες να γνωρίζετε ότι ΚΑΝΕΝΑΣ δεν έχει ασυλία … !!!

ΔΡΑΣΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ …

Καλή Λευτεριά … !!!

Μασσέλος Ν. Ιωάννης

Ιδρυτικό μέλος Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών