Οι ποινικές ευθύνες των Διοικήσεων του O.A.E.E.

Οι ποινικές ευθύνες των Διοικήσεων του O.A.E.E.

Οι ποινικές ευθύνες των Διοικήσεων του O.A.E.E. (και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων) βάσει του ν.3003/2002 (Κύρωση καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου).

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ

 

 Των κάτωθι χωρίς επαρκείς πόρους ελευθέρων επαγγελματιών, κατοίκων Νομού ………………, υπαγομένων στην Κλάδο Υγείας του ΝΠΔΔ Ο. Α. Ε. Ε.  (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ)

 

1) ………  με ΑΜΚΑ  ……….  ΑΦΜ……………, κάτοικος…………….

2)………..

 …………….

10)………….

 

 ΚΑΤΑ  ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤ’  ΑΡΘΡΟ 13 α του Ποινικού Κώδικα

1) ΤΩΝ:   Διοικητή , Υποδιοικητή και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου   ΝΠΔΔ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  (Ο. Α. Ε. Ε.) ως Κρατικού Ασαφλιστικού Φορέα,  κατοίκων Αθηνών Ακαδημίας 22, Αθήνα τκ 10671

Τηλ. 210 37.29.500         210 37.29.777    210 37.29.600

 

[ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ……         ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ: …    [ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   ….ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ]

2) Των Κυβερνητικών  Επιτρόπων στο ΝΠΔΔ Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΑΚΤΙΚΟΥ –ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ)

3)  ΤΟΥ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ   Ο. Α. Ε. Ε.  στο Νομό …(πχ Κεφαλλονιάς)

4)  ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΑΕΕ Διευθυντή  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ………(πχ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…)

    

     Κύριοι.  Ως αρμόδιοι υπάλληλοι (κατ΄άρθρο 13 α του Ποινικού Κώδικα), σας δηλώνουμε ότι είμεθα  Έλληνες Πολίτες, χωρίς επαρκείς πόρους και κατά νόμον ως ασφαλισμένοι στον ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ του Κρατικού Ασφαλιστικού Φορέα ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ( Ο. Α. Ε. Ε. ), με έδρα την Αθήνα.

    Με σημειώματα ενημέρωσης μας καλείται να καταβάλουμε στον Ο.Α.Ε.Ε, ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το Ν 4152/2013, ενώ είμεθα άτομα χωρίς επαρκείς πόρους και ήδη ευρισκόμεθα στο όριο της φτώχειας – ήτοι με χαμηλό εισόδημα 2012 περί το ετήσιο ποσόν 6.591 ευρώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (βλέπε δημοσίευμα Εφημ δημοκρατία 9 10 2013 φυλ 835 σελ δ05 και άλλες εφημερίδες)  ή και κάτω του ορίου αυτού ή και λόγω της οικονομικής κατάστασης –κρίσης και ύφεσης ήδη πάνω από 100.000 επαγγελματίες έκλεισαν οι επιχειρήσεις μας και δεν  έχουμε εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμά μας για να έχουμε αξιοπρεπή πρόσβαση σε τροφή και φάρμακα εμείς και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας μας που ορίζονται στο άρθρο 3 περ Α,Β του Ενιαίου  Κανονισμού  Παροχών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), όπως ισχύει δυνάμει των ΚΥΑ Φ 90380/25916/3294/2011  ΦΕΚ Β 2456/3-11-2011 και  Φ 9038/5383/738.2012 ΦΕΚ Β 1233/11-4-2012. Σύμφωνα με το άρθρο 4 των ανωτέρω ΚΥΑ η ασφαλιστική μας ικανότητα και απόκτηση δικαιώματος στις παροχές υγειονομικής περίθαλψης  στο Ελληνικό Κράτος εξαρτάται και αποδεικνύεται με (θεωρημένο)  βιβλιάριο υγείας.

  Η υπηρεσία σας όμως ως Ασφαλιστικός Κρατικός Φορέας και ΝΠΔΔ ασκώντας κρατική εξουσία του οποίου είσθε  αρμόδιοι υπάλληλοι και σας έχει ανατεθεί άσκηση δημόσιας υπηρεσίας έστω και προσωρινά,  παραβιάζετε εν γνώσει σας  τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις,  που ορίζουν την υποχρέωσή σας και  το νομικό καθήκον σας  για παροχή σε μας και τα μέλη των οικογενειών μας υγειονομικής περίθαλψης και από την πράξη σας ως άρνηση σας, με την μη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας μας, έχουμε υποστεί ηθική και υλική ζημία και μας έχετε εκθέσει , μας αφήσατε αβοήθητους από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης,  ενώ είμεθα πρόσωπα-πολίτες  «χωρίς επαρκείς πόρους» και αδυνατούμε ανυπαίτια, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας ευρισκόμενοι στα όρια της φτώχειας και κάτω του ορίου αυτού, να πληρώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές του ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, που μας ζητάτε με Έγγραφα σημειώματα Ενημέρωσης περί Αναγκαστικής Είσπραξης Οφειλομένων Ασφαλιστικών Εισφορών.

            Με την μη θεώρηση σε έναν έκαστο από εμάς των κρατικών βιβλιαρίων υγείας του ΝΠΔΔ Ο Α Ε Ε.. εάν δεν εξοφλήσουμε ή ρυθμίσουμε οφειλές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4152/2013, μας οδηγείται σε εξαθλίωση και εξόντωση με πρόθεση εν γνώσει σας και μας επιβάλλετε συνθήκες ζωής, μεταξύ άλλων στέρηση πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  και φάρμακα., υπολογισμένων να επιφέρουν την καταστροφή μας ως μέρους του Ελληνικού πληθυσμού.

 

       Κατόπιν τούτων, Σας ενημερώνουμε ότι ως υπάλληλοι του ΝΠΔΔ ΟΑΕΕ και κάθε άλλου ΝΠΔΔ του Ελληνικού Κράτους με την άρνησή σας να μας προσφέρετε Υγειονομική Περίθαλψη, έχετε παραβιάσει εν γνώσει σας τις κυρωμένες κατ΄άρθρο 28§1 του Συντάγματος από την Ελλάδα Διεθνείς Συμβάσεις και ειδικά τις διατάξεις:

α) των άρθρων 7,8,9, 10§§1,2,3,4 του Ν 1136/1981 ΦΕΚ Α 61/13-3-1981 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης και

β) των άρθρων  11,12,13, 14,  Ν 1426/1984 ΦΕΚ Α 32/21-3-1984),  τελικά ειδικά του ευμενέστερου για εμάς «χωρίς επαρκείς πόρους» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ήτοι κανόνες δικαίου που έχουν υπερνομοθετική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ 1  του  Ελληνικού γραπτού και αυστηρού Συντάγματος και οι οποίοι κανόνες δικαίου υπερισχύουν-κατισχύουν των κατωτέρας τυπικής ισχύος Νόμων  (περί εφαρμοστικών μέτρων των Μνημονίων όπως Ν 4152/2013 κλπ, ΠΔ και Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων) που επικαλείσθε και δεν μας παρέχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόσον μας έχετε διακόψει και μας στερήσατε την πρόσβαση  στην κρατική ιατροφαρμεκευτική περίθαλψη και σε φάρμακα από την (ημερομηνία) ………………… , καθόσον από δικής σας εν γνώσει σας υπαιτιότητα ο Κρατικός Ασφαλιστικός Φορέας ΝΠΔΔ ΟΑΕΕ  δεν μας θεωρεί τα βιβλιάρια υγείας,  τα δικά μας και των μελών των οικογενειών μας., ενώ είμαστε υπήκοοι-πολίτες της Ελλάδος και δεν διαθέτουμε επαρκείς πόρους, κατ άρθρο 13§1 του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που κυρώθηκε με το Ν 1426/1984, ευρισκόμενοι στο όριο της φτώχειας  και κάτω από το όριο της φτώχειας  ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

    Ειδικά γνωρίζατε και γνωρίζετε ως υπάλληλοι κατ΄άρθρο 13 α Ποινικού Κώδικα,  ότι οι κάτωθι υπερνομοθετικής ισχύος κυρωμένες από την Ελλάδα Συμβάσεις για την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε πολίτες – υπηκόους χωρίς επαρκείς πόρους,  σας ανέθεταν ευθέως και άμεσα υποχρεώσεις και καθήκοντα της υπηρεσίας σας για την άσκηση δικαιωμάτων μας προστασίας της υγείας μας, κοινωνικής ασφάλειας, κοινωνικής και ιατρικής αντίληψης και απόλαυσης κοινωνικών υπηρεσιών και ορίζουν τα εξής:

Α) Ο κατ΄άρθρο 28 παρ 1 του Συντάγματος  υπερνομοθετικής ισχύος νόμος 1136/1981 ΦΕΚ Α 61/13-3-1981), Περί κυρώσεως του Ευρωπαϊκού Κώδικος Κοινωνικής Ασφάλειας  καθορίζει ευθέως υποχρεώσεις των κρατικών υπαλλήλων του Ελληνικού Κράτους, στο

             «ΜΕΡΟΣ  ΙΙ        ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Άρθρον 7.

       Έκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος, δια το οποίον ισχύει το παρόν μέρος του κώδικος,  οφείλει  να   εγγυηθή   την   χορήγησιν   παροχών   εις   τα  προστατευόμενα  πρόσωπα  οσάκις  ή  κατάστασίς των έχη ανάγκη ιατρικών φροντίδων προληπτικού ή  θεραπευτικού  χαρακτήρος,  συμφώνως  προς  τα κατωτέρω άρθρα του ρηθέντος μέρους. 

Άρθρον 8.

Ο καλυπτόμενος  κίνδυνος  δέον  όπως  περιλαμβάνει  πάσαν  νοσηράν κατάστασιν,  ανεξαρτήτως  αιτίας,  την  κύησιν,  τον  τοκετόν  και  τα επακόλουθά των.

Άρθρον 9   Τα προστατευόμενα πρόσωπα δέον όπως περιλαμβάνουν :

α) είτε καθωρισμένας κατηγορίας μισθωτών αποτελούσας εν συνόλω 50 %  τουλάχιστον  του συνόλου των μισθωτών ως και τας συζύγους και τα τέκνα των μελών των κατηγοριών τούτων.

β) είτε καθωρισμένας κατηγορίας του ενεργού πληθυσμού,  αποτελούσας   εν συνόλω 20% τουλάχιστον του συνόλου των κατοίκων ως και τας συζύγους  και τα τέκνα των μελών των κατηγοριών τούτων.

γ)  είτε καθωρισμένας κατηγορίας κατοίκων αποτελούσας εν συνόλω 50%  τουλάχιστον του συνόλου των κατοίκων.

Άρθρον 10.

 

 1. Αι παροχαί δέον όπως περιλαμβάνουν τουλάχιστον :

α) Εν περιπτώσει νοσηράς καταστάσεως:

ι) τας φροντίδας  ιατρών  γενικής  ιατρικής  περιλαμβανομένων  των  επισκέψεων κατ` οίκον.

ιι)   τας  φροντίδας  ιατρών  ειδικοτήτων  τας  παρεχομένας  εντός  νοσοκομείων εις πρόσωπα νοσηλευόμενα ή μη  και  τας  φροντίδας  ιατρών   ειδικοτήτων αι οποίαι δύνανται να παρέχωνται εκτός νοσοκομείων.

ιιι)  Την  προμήθειαν  ουσιωδών  φαρμακευτικών  προϊόντων  κατόπιν συνταγής ιατρού ή άλλου ειδήμονος.

ιν) Την νοσοκομειακήν περίθαλψιν όταν αύτη είναι αναγκαία και

 β) Εν περιπτώσει κυήσεως τοκετού και των συνεπειών των :

 ι) Τας προ του τοκετού φροντίδας, τας φροντίδας κατά  τον  τοκετόν και  τας  μετά  τον  τοκετόν  τοιαύτας,  τας παρεχομένας είτε παρά του ιατρού, είτε παρά διπλωματούχου μαίας

 

και

 

 ιι) Την νοσοκομειακήν περίθαλψιν όταν αύτη είναι αναγκαία.

 1. Ο δικαιούχος ή προστάτης  οικογενείας  δύναται  να  υποχρεωθή  να   συμμετάσχη εις τας δαπάνας των ιατρικών φροντίδων των οποίων έτυχε, εν  περιπτώσει νοσηράς   καταστάσεως.  Οι  σχετικοί  προς  την  τοιαύτην συμμετοχήν κανόνες δέον  να  διαμορφούνται  κατά  τρόπον  ώστε  να  μη  συνεπάγωνται υπερβολικήν επιβάρυνσιν.
 1. Αι  παροχαί αι παρεχόμεναι συμφώνως προς το παρόν άρθρον δέον να  τείνουν εις την διαφύλαξιν, την αποκατάστασίν και την βελτίωσιν  της υγείας  του  προστατευομένου  προσώπου, ως και της ικανότητός του προς εργασίαν και προς αντιμετώπισιν των προσωπικών του αναγκών.
 1. Αι Κρατικαί Υπηρεσίαι ή Οργανισμοί οι  απονέμοντες  τας  παροχάς οφείλουν  να  ενθαρρύνουν  τα  προστατευόμενα  πρόσωπα  δι`  όλων  των δυναμένων να θεωρηθούν καταλλήλων  μέσων,  όπως  προστρέχουν  εις  τας γενικάς υπηρεσίας υγείας αι οποίαι έχουν τεθή εις την διάθεσιν των υπό  των  Δημοσίων  Αρχών  ή  υπό  ετέρων οργανισμών ανεγνωρισμένων από τας Δημοσίας Αρχάς……».

Β) Ο κατ΄άρθρο 28 παρ 1 του Συντάγματος  υπερνομοθετικής ισχύος νόμος 1426 /1984  ΦΕΚ Α 32/21-3-1984), Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, καθορίζει ευθέως νεότερες υποχρεώσεις των κρατικών υπαλλήλων των Συμβαλλομένων Κρατών, όπως του Ελληνικού Κράτους στα άρθρα 11, 12, 13,14,16, 17 :

«  `Αρθρο 11   Δικαίωμα για προστασία της υγείας

Για  εξασφάλιση  της  αποτελεσματικής  άσκησης  του  δικαιώματος για προστασία της υγείας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση να  λαμβάνουν  είτε  απευθείας  είτε  με  τη  συνεργασία  δημόσιων  και ιδιωτικών οργανώσεων, κατάλληλα μέτρα που θα αποσκοπούν ιδίως:

 1. Να εξαφανίζουν κατά το δυνατό τα αίτια μη ικανοποιητικής υγείας.
 2. Να προβλέπουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες  διαφώτισης  σε  ό,τι  αφορά τη βελτίωση της υγείας και την ανάπτυξη της συναίσθησης ατομικής ευθύνης στον τομέα της υγείας.
 1. Να προλαβαίνουν κατά το δυνατό,  τις  επιδημίες  ενδημικές  και    άλλες ασθένειες.

`Αρθρο 12   Δικαίωμα για κοινωνική ασφάλεια

Για  εξασφάλιση  της  αποτελεσματικής  άσκησης  του δικαιώματος για κοινωνική ασφάλεια, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

 1. Να καθιερώνουν ή να διατηρούν σύστημα κοινωνικής ασφάλειας.
 1. Να διατηρούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας σε  ικανοποιητικό επίπεδο  ίσο τουλάχιστον με εκείνο που απαιτείται για την επικύρωση της 102 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, σχετικά με τά ελάχιστα  όρια  κοινωνικής ασφάλειας.
 1. Να καταβάλλουν  προσπάθεις  για  την  ανύψωση  του  συστήματος κοινωνικής ασφάλειας σε ψηλότερο επίπεδο
 1. Να λαμβάνουν μέτρα για τη  σύναψη  των  κατάλληλων  διμερών  ή πολυμερών   συμβάσεων   ή  με  άλλα  μέσα  και  με  την  επιφύλαξη  των προϋποθέσεων  που  καθορίζονται  με  τις  συμφωνίες   αυτές,   για   να διασφαλίζουν:

   

 α)  την  ισότητα  μεταχείρισης  ανάμεσα  στους  υπηκόους  του  κάθε Συμβαλλόμενου  Μέρους και τους υπηκόους των άλλων Μερών αναφορικά με τα δικαιώματα για κοινωνική  ασφάλεια,  περιλαμβανομένης  και  της  διαφύλαξης  των  πλεονεκτημάτων  που  έχουν  παραχωρηθεί  από τις νομοθεσίες κοινωνικής ασφάλειας, ανεξάρτητα με τις μετακινήσεις που θα ήταν δυνατό να  πραγματοποιήσουν  τα  προστατευόμενα   πρόσωπα   στο   έδαφος   των     Συμβαλλόμενων Μερών,

β) την παροχή,  διατήρηση  και  αποκατάσταση  των  δικαιωμάτων  για κοινωνική  ασφάλεια  με  μέσα  όπως είναι ο συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης ή απασχόλησης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία  του καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

`Αρθρο 13    Δικαίωμα για κοινωνική και ιατρική αντίληψη

 Για  εξασφάλιση  της  αποτελεσματικής  άσκησης  του  δικαιώματος για κοινωνική και ιατρική αντίληψη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη  αναλαμβάνουν  την υποχρέωση:

 1. Να μεριμνούν ώστε κάθε πρόσωπο, που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και δεν  είναι σε θέση να τους εξασφαλίσει με δικά του μέσα ή από άλλη πηγή, ιδίως δε από παροχές που  καταβάλλονται  από  σύστημα  κοινωνικής ασφάλειας,  να  μπορεί  να  λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια και σε περίπτωση ασθένειας τις φροντίδες που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του.
 1. Να μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα που δικαιούνται παρόμοια βοήθεια να μη βλέπουν να τους περιορίζονται από  το  λόγο  αυτόν  τα  πολιτικά  ή  κοινωνικά δικαιώματά τους.
 2. Να προβλέπουν ότι όλα τα πρόσωπα θα μπορούν να λαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα οποιαδήποτε αναγκαία πιστωτική  βοήθεια  για την πρόληψη, εξάλειψη ή βελτίωση της κατάστασης ανάγκης προσωπικής ή οικογενειακής φύσεως.
 1. Να  εφαρμόζουν  τις  διατάξεις  των  παρ.  1, 2 και 3 αυτού του άρθρου, με βάση την ισότητα των υπηκόων τους με τους υπηκόους των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών, που βρίσκονται νόμιμα στο έδαφός τους, σύμφωνα  με τις   υποχρεώσεις  που  αναλαμβάνουν  με  βάση  την  Ευρωπαϊκή  Σύμβαση  κοινωνικής και ιατρικής αντίληψης που υπογράφηκε  στο  Παρίσι  στις  11 Δεκέμβρη 1953.

 

`Αρθρο 14      Δικαίωμα για απόλαυση  των κοινωνικών υπηρεσιών

 Για εξασφάλιση  της  αποτελεσματικής  άσκησης  του  δικαιώματος  για απόλαυση  των  κοινωνικών  υπηρεσιών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν  την υποχρέωση

 1. Να ενθαρρύνουν ή να οργανώνουν τις υπηρεσίες  που  χρησιμοποιούν  τις  μεθόδους που ταιριάζουν στην κοινωνική υπηρεσία και συμβάλλουν στην καλή διαβίωση και στην ανάπτυξη των ατόμων και  των  ομάδων  μέσα  στην  κοινωνία καθώς και στην προσαρμογή τους στον κοινωνικό περιβάλλον.
 1. Να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ατόμων και  των  εθελοντικών  ή άλλων οργανώσεων στη σύσταση ή στη διατήρηση των υπηρεσιών αυτών.

 Άρθρο 15 …………

`Αρθρο 16  Δικαίωμα της οικογένειας για κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία

Για  πραγματοποίηση  των  απαραίτητων   συνθηκών   διαβίωσης   που απαιτούνται  για  την  πλήρη  ανάπτυξη της οικογένειας που είναι βασικό κύτταρο της κοινωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση να   προωθούν  την  οικονομική,  νομική  και  κοινωνική  προστασία  της οικογενειακής ζωής, ιδίως με κοινωνικές και οικογενειακές  παροχές,  με φορολογικές διατάξεις, με ενθάρρυνση για την κατασκευή κατοικιών που να     ανταποκρίνονται  στις ανάγκες της οικογένειας, με την ενίσχυση των νέων εστιών ή με κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο.

`Αρθρο 17 Δικαίωμα της μητέρας και του παιδιού για κοινωνική και οικονομική προστασία

Για εξασφάλιση της  αποτελεσματικής  άσκησης  του  δικαιώματος  της μητέρας  και  του  παιδιού  για  κοινωνική και οικονομική προστασία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για το  σκοπό  αυτόν, περιλαμβανομένης  της  σύστασης ή της διατήρησης κατάλληλων ιδρυμάτων ή υπηρεσιών….».

Γ)  Σύμφωνα δε με τις διατάξεις  των άρθρων 6 περ (γ) , 7 §§1β,2β και 25 του Νόμου 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75/8-4-2002) με τον οποίο κυρώθηκε το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που υιοθετήθηκε από τη Διπλωματική Διάσκεψη του Ο.Η.Ε. στη Ρώμη, στις 17 Ioυλίου 1998, όπως διορθώθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1998 και στις 12 Ιουλίου 1999 και έχουν  την υπερνομοθετική ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ……….

    Άρθρο 6   Γενοκτονία

  Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, “γενοκτονία” σημαίνει  οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις οι οποίες διαπράττονται με την πρόθεση καταστροφής, εν όλω ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, ως τέτοιας:

  (α) …..  (β)…………..

 (γ) Με πρόθεση επιβολή επί της ομάδας συνθηκών ζωής υπολογισμένων να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της εν όλω ή εν μέρει  ….

 

(δ) ….

Άρθρο 7   Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, “έγκλημα κατά της ανθρωπότητας” σημαίνει οποιαδήποτε από ης ακόλουθες πράξεις όταν διαπράττεται ως μέρος ευρείας και συστηματικής επίθεσης που κατευθύνεται κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού, εν γνώσει της επίθεσης:

  α) …….  β) Εξόντωση    γ) …..   δ)…… κ) Άλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα οι οποίες με πρόθεση  προκαλούν μεγάλο πόνο ή βαρεία σωματική βλάβη ή βαρεία βλάβη της διανοητικής ή σωματικής υγείας.

 

 1. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:

 

(α) “Επίθεση κατευθυνόμενη κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού σημαίνει συμπεριφορά που συνεπάγεται την κατά συρροή διάπραξη πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού, κατ` εφαρμογή ή προς εξυπηρέτηση της πολιτικής ενός κράτους ή μιας οργάνωσης που στοχεύει στη διάπραξη τέτοιας επίθεσης.

 

 (β) Η “εξόντωση” περιλαμβάνει την με πρόθεση επιβολή συνθηκών ζωής, μεταξύ άλλων στέρηση πρόσβασης σε τροφή και φάρμακα, υπολογισμένων να επιφέρουν την καταστροφή μέρους του πληθυσμού………………………………………………………….

Άρθρο 25  Ατομική ποινική ευθύνη

 1. Το Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί φυσικών προσώπων κατά το παρόν Καταστατικό.
 1. Ο διαπράττων έγκλημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου ευθύνεται ατομικά και τιμωρείται κατά το παρόν Καταστατικό.
 1. Κατά το παρόν Καταστατικό ευθύνεται ποινικά και τιμωρείται για έγκλημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, όποιος:

  (α) διαπράττει τέτοιο έγκλημα, είτε ατομικά είτε μαζί με κάποιον άλλον ή μέσω κάποιου άλλου, ανεξαρτήτως αν το άλλο πρόσωπο υπέχει ποινική ευθύνη

  (β) προστάζει, παραγγέλλει ή παρακινεί προς διάπραξη τέτοιου εγκλήματος, το οποίο τελέσθηκε ή έγινε απόπειρά του

  (γ) με σκοπό την διευκόλυνση διαπράξεως τέτοιου εγκλήματος, παρέχει βοήθεια, ενθαρρύνει ή καθ` οιονδήποτε τρόπο παρέχει συνδρομή στην τέλεση του ή στην απόπειρα τέλεσης του, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής των μέσων για την διάπραξη του

  (δ) καθ` οιονδήποτε τρόπο συμβάλλει στην διάπραξη τέτοιου εγκλήματος τετελεσμένου ή σε απόπειρα, από μία ομάδα προσώπων που ενεργούν με κοινό σκοπό. Η συμβολή αυτή πρέπει να είναι με πρόθεση και είτε:

       (ι) να παρέχεται προς τον σκοπό πραγματοποίησης της αξιοποίνου δραστηριότητας ή του αξιοποίνου σκοπού της ομάδας, όπου αυτή δραστηριότητα ή πρόθεση περιλαμβάνει τη διάπραξη εγκλήματος που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, είτε

      (ιι) να παρέχεται εν γνώσει της προθέσεως της ομάδας να διαπράξει το έγκλημα (ε) σχετικώς με το έγκλημα της γενοκτονίας, άμεσα και δημόσια παρακινεί άλλους να διαπράξουν γενοκτονία

  (στ) αποπειράται να διαπράξει τέτοιο έγκλημα προβαίνοντας σε σημαντική ενέργεια που αποτελεί αρχή εκτελέσεως αλλά το έγκλημα δεν ολοκληρώνεται λόγω περιστάσεων ανεξαρτήτων των προθέσεων του δράστη.  Εντούτοις, ο εγκαταλείπων την προσπάθεια να διαπράξει το έγκλημα ή ο με άλλον τρόπο εμποδίζων την ολοκλήρωση του εγκλήματος δεν τιμωρείται κατά το παρόν Καταστατικό για την απόπειρα διαπράξεως αυτού, αν πληρως και εκουσίως εγκατέλειψε τον εγκληματικό σκοπό.

 1. Καμία διάταξη του παρόντος Καταστατικού σχετικά με την ατομική ποινική ευθύνη δεν επηρεάζει την ευθύνη των Κρατών κατά το διεθνές δίκαιο………».

    Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος, συνάγεται ότι από τα κρατικά όργανα σε εκτέλεση πολιτικής, η με οιοδήποτε τρόπο στοχευμένα παρεμπόδιση πρόσβασης στην κρατική υγειονομική περίθαλψη, όπως η μη θεώρηση κρατικών βιβλιαρίων υγείας σε ευπαθείς ομάδες υπηκόων-πολιτών που δεν έχουν επαρκείς πόρους ή είναι στα όρια της φτώχειας, αποτελεί παραβίαση κρατικών καθηκόντων και εγκληματικότητα  από τα κρατικά όργανα.

    Συνεπώς η μη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας μας από τον Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα ΝΠΔΔ ΟΑΕΕ, που εν γνώσει σας μας προκαλεί ζημία ηθική και υλική καθώς και το έγγραφο σας περί Ενημέρωσης – Αναγκαστικής Είσπραξης Οφειλομένων Ασφαλιστικών Εισφορών,  βρίσκεται εκτός των πλαισίων της καλώς εννοούμενης χρηστής διοίκησης και καλής πίστης και γενικότερα των διεθνών χρηστών ηθών και αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 259 (παράβασης καθήκοντος), 306 (έκθεσης) του  Ποινικού Κώδικα., 1, 2, 7  του Ν 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/9-3-1999 Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) και των άρθρων  7§§1β-2β 25§§1-4 του Ν 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75/2002).

    Επειδή ως υπάλληλοι του ΝΠΔΔ ΟΑΕΕ (Κρατικού Ασφαλιστικού Φορέα) του Ελληνικού Κράτους με τους  ανωτέρω υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες δικαίουέχετε υποχρέωση και καθήκον να ενεργήσετε άμεσα σε θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας μας και να μας παρασχεθεί άμεσα ιατροφαρμακευτική κάλυψη ως υπήκοοι-πολίτεςελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα χωρίς επαρκείς πόρους (κατ άρθρο 13§1 Ν 1426/1984)  προκειμένου να ασκήσουμε τα ανωτέρω δικαιώματά μας από τις ανωτέρω Διεθνείς Συμβάσεις κατ άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος.

    Επειδή  τα δια των ως άνω Διεθνών Συνθηκών και υπερνομοθετικών διατάξεων δικαιώματά μας για:  κρατική Ιατρική Φροντίδα, κρατική προστασία της υγείας μας, κοινωνική ασφάλεια, κοινωνική και ιατρική αντίληψη, απόλαυση των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών,   ευρίσκονται  σε συνεχή κίνδυνο με την μη θεώρηση των κρατικών βιβλιαρίων υγείας μας.

    Επειδή η μη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας μας  αποτελεί παράνομη κρατική ενέργεια, καθόσον μας στερεί τα ιατροφαρμακευτικά-κοινωνικής ασφάλειας δικαιώματά μας που προβλέπονται ρητά από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν 1136/1981 ΦΕΚ Α 61/1981) και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (Ν 1426/1984 ΦΕΚ Α 32/1984) και στοχευμένα αποβλέπει στην εξαθλίωση και εξόντωσή μας ως πληθυσμιακή οντότητα Ελλήνων πολιτών με μη επαρκείς πόρους ή και φτωχοποιημένους.

     Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε,  όπως άμεσα εντός τριών (3) ημερών από την επίδοση της παρούσας, να ενεργήσετε να θεωρηθούν τα βιβλιάρια υγείας μας, τα προσωπικά μας και των μελών της οικογένειας μας, προκειμένου να  επιτελέσετε  την νομική σας υποχρέωση και καθήκον σας , ως Υπάλληλοι ΝΠΔΔ του Ελληνικού Κράτους βάσει των υπερνομοθετικών κανόνων δικαίου  που ορίζεται  στο πλέγμα των ανωτέρω διατάξεων και δη του άρθρου 13 παρ 1 του Ν 1426/1984 για τα πρόσωπα, όπως εμείς, που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και ευρισκόμαστε περί του ορίου της  φτώχειας (στο ετήσιο εισόδημα  6591 ευρώ ανά άτομο καθόσον αυτό δεν επαρκεί για διατροφή,  ένδυση, ενοίκιο κατοικίας και πάγιες ανάγκες ηλεκτρικού ρεύματος, πληρωμής φόρων  στο κράτος και ΟΤΑ κλπ)  ή και στη φτώχεια..

     Επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, ατομικά ή συλλογικά ή και ως μέρος Ελληνικής πληθυσμιακής οντότητας (ελευθέρων επαγγελματιών χωρίς επαρκείς πόρους και στα όρια της φτώχειας) που υφίσταται στοχευμένα  εξαθλίωση και εξόντωση και δη με στέρηση σε φάρμακα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  κατά παράβαση των άρθρων 259, 306 ΠΚ και 7§§1β-2β 25§§1-4 του Ν 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75/2002), από υπαιτιότητα κρατικών υπαλλήλων στην Ελλάδα.

      Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την  παρούσα προς αυτόν  που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση  επίδοσής του.

…………………………………………………………………………………………..

Αθήνα  …../ Οκτωβρίου/ 2013 .

……………………………….

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Υπάρχει και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  10/2012

Απέκτησε δεσμευτική ισχύ με το άρθρο 6 παρ 1 της ΣΕΕ

ΒΛΕΠΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 34 Δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής Ασφάλισης  ΚΑΙ 35  Προστασία της Υγείας

 

οαεεεεε

 

ΠΗΓΗ

 

Το απόλυτα επιτυχημένο ιερό δικόγραφο για τον ΕΝΦΙΑ

Το απόλυτα επιτυχημένο ιερό δικόγραφο για τον ΕΝΦΙΑ

Το απόλυτα επιτυχημένο «Ιερό» δικόγραφο για τον ΕΝΦΙΑ …

που με πολύ κόπο προετοίμασαν οι πολύ μορφωμένοι δικηγόροι της Εκκλησίας, με την εντολή των «Άγιων Πατέρων» …

 

εκπαιδευση

 

και μας θύμισε αυτά που έλεγε ο Χριστόδουλος, ότι όποιο χέρι ……. ΞΕΡΑΘΗΚΕ.

Μάλλον αυτό είχε στο μυαλουδάκι του και ο Άνθιμος όταν μίλαγε …….

 

 

για το Μέγα Αλέξανδρο, αλλά και η Σύνοδος που έστειλε ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ στις Μονές προκειμένου να μην πληρώσουν ΕΝΦΙΑ ούτε για τα ακίνητα τα οποία ενοικιάζουν και τους αποφέρουν εισοδήματα.

……………………………………………………………………..

30 Σεπτεμβρίου 2014

της Ελένης Κατσαμπέκη

Για προσφυγές κατά του ΕΝΦΙΑ προτρέπει η Ιερά Σύνοδος της εκκλησίας της Ιερές Μονές, στις οποίες -μάλιστα- απέστειλε και υπόδειγμα ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής).

Η Ιερά Σύνοδος ενημερώνει τις Μονές ότι υπάρχει η δυνατότητα άσκησης προσφυγής στις ΔΟΥ για όσα εκκαθαριστικά αναρτήθηκαν τον Αύγουστο και δεν διορθώθηκαν με νέα εκκαθαριστικά.

Τα ακίνητα των Μονών, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, μόνο όταν χρησιμοποιούνται για λόγους λατρευτικούς, θρησκευτικούς και κοινωφελείς.

Όμως, το βασικό επιχείρημα για την προσφυγή είναι ότι υπάρχει άνιση φορολογική μεταχείριση για τα υπόλοιπα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται για αυτούς τους λόγους, σε σχέση με τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Μονών του Αγίου Όρους.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(δια της Δ.Ο.Υ. ……………………………………..)

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (άρθρο 63 Ν. 4174/2013)

Της Ιεράς Μονής … της Ιεράς Μητροπόλεως …., νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977), έδρα ….. ΤΚ …. , με ΑΦΜ ………………… (Δ.Ο.Υ. ………….), νομίμως εκπροσωπουμένης

ΚΑΤΑ

Της από 31.7.2014 Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. οικ. έτους 2014 (χρήση 2013) με Αρ. Χρηματικού Καταλόγου (Χρημ. Καταλ.) …. Και Αρ. Ειδοποίησης …. , με την οποία προσδιορίσθηκε συνολικός Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ποσού ………… ευρώ

______________________

Προσφεύγουμε κατά της ανωτέρω πράξεως διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, με την οποία, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 4223/2013, προσδιορίσθηκε σε βάρος της Ιεράς Μονής μας το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και αιτούμαστε την ακύρωσή της.

Οι διατάξεις του Ν. 4223/2013, οι οποίες αφορούν τις Ιερές Μονές της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977, είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 1 περ. δ΄ και στ(α) του Ν. 4223/2013 δεν απαλλάσσει τα ακίνητα των Ιερών Μονών, ν.π.δ.δ. της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία δεν ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση (άρθρα 1 παρ. 4 του Ν.590/1977, 68 παρ. 1 υποπαρ. 3 του Ν. 4235/2014) από την υποχρέωση καταβολής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας για τα ακίνητά τους, ει μη μόνο για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα τους, που χρησιμοποιούν για λατρευτικούς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς (: «Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν:

δ) Σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο. …

στ) α)Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος και ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.»).

Oι παραπάνω διατάξεις είναι αντίθετες στα άρθρα 4 παρ.1-5 και 78 παρ. 4 Συντ. και 9 και 11 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, διότι εισάγουν άνιση φορολογική μεταχείριση για την ίδια κατηγορία θρησκευτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως προς τα ίδια ακίνητά τους, τα οποία βρίσκονται μέσα στην Ελλαδική επικράτεια.

Ειδικότερα, η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. στ(β) του Ν. 4223/2013 απαλλάσσει τα ακίνητα που ανήκουν : «στ. (β) Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενα εντός ή εκτός αυτού.».

Η αμέσως ανωτέρω διάταξη απαλλάσσει του ΕΝ.Φ.Ι.Α. όχι μόνο τα ακίνητα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, τα οποία βρίσκονται εντός του εδάφους του Αγίου Όρους, αλλά ακόμα και αυτά, που βρίσκονται και εκτός Αγίου Όρους και ακόμα και εάν δεν ιδιοχρησιμοποιούνται για λατρευτικούς – θρησκευτικούς σκοπούς, ακόμα και εάν π.χ. είναι ακίνητα που εκμισθώνονται ή ιδιοχρησμοποιούνται για μη θρησκευτικούς σκοπούς π.χ. έχουν χρήση κατοικίας ή εμπορική χρήση ή δεν ιδιοχρησιμοποιούνται.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω διατάξεων (άρθρο 3 παρ. 1 περ. δ΄, στ(α) και στ(β) του Ν.4223/2013) είναι ότι ακίνητα των Ιερών Μονών μέσα στην ελλαδική επικράτεια (και εκτός Αγίου Όρους) απαλλάσσονται μεν του ΕΝΦΙΑ, εάν ανήκουν σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους και ασχέτως εάν ιδιοχρησιμοποιούνται για λατρευτικό-θρησκευτικό σκοπό ή όχι, δεν απαλλάσσονται όμως εάν ανήκουν σε Ιερά Μονή της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκτός εάν γίνεται ιδιόχρησή τους για λατρευτικό-θρησκευτικό-φιλανθρωπικό σκοπό.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η άνιση αυτή φορολογική μεταχείριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων αφορά την ίδια κατηγορία νομικών προσώπων (ορθόδοξες Ιερές Μονές) για την ίδια κατηγορία ακινήτων τους, δηλαδή για μοναστηριακά ακίνητα κείμενα εντός της ελλαδικής επικρατείας και εκτός Αγίου Όρους, τα οποία ανήκουν σε Ιερά Μονή με νομική μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

Το γεγονός ότι οι Ιερές Μονές της Εκκλησίας της Ελλάδος εποπτεύονται πνευματικά και διοικητικά από τον τοπικό Μητροπολίτη της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως (άρθρο 39 παρ. 6 του Ν. 590/1977), ενώ οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους δεν εντάσσονται πνευματικά και διοικητικά στην Εκκλησία της Ελλάδος (άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977, 3 παρ. 2 και 103 Συντ.), αλλά από πνευματικής πλευράς έχουν ως προϊσταμένη πνευματική τους αρχή τον Οικουμενικό Πατριάρχη και από πλευράς διοικητικής αποτελούν μια αυτοδιοίκητη κοινότητα Ιερών Μονών (105 παρ. 1 και 2 Συντ, Ν.Δ. της 10/16.9.1926, ΦΕΚ Α΄ 309/16.9.1926) δεν αποτελεί κριτήριο και ειδικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος δικαιολογεί νομοθετικά την διαφοροποίηση της φορολογικής μεταχείρισης των ακινήτων τους, που βρίσκονται εντός της ελλαδικής επικράτειας και μάλιστα ακόμα και εάν (στην περίπτωση των Μονών του Αγίου Όρους) δεν βρίσκονται εντός του εδάφους του Αγίου Όρους.

Τα κατά το Σύνταγμα φορολογικά πλεονεκτήματα των Ιερών Μονών (άρθρο 105 παρ. 5 εδαφ. 2 Συντ. : «Με νόμο επίσης καθορίζονται … και τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Αγίου Όρους») αφορούν, κατά την συνταγματική διάταξη, την αυτοδιοίκητη περιοχή του Αγίου Όρους, δηλαδή την περιοχή που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 Συντ. : «Η χερσόνησος του Άθω, από τη Μεγάλη Βίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Αγίου Όρους, είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους,…».

Πρόκειται δηλαδή για μια συνταγματική πρόβλεψη, η οποία αφορά τα ακίνητα των Ιερών Μονών ratione loci (σε ό,τι αφορά δηλαδή την συγκεκριμένη αυτοδιοίκητη περιοχή, που απολαύει ειδικής συνταγματικής προστασίας) και όχι ratione personae (δεν αφορά τα ακίνητα των Ιερών Μονών, επειδή ανήκουν σε αυτές, ως προνόμιο των συγκεκριμένων νομικών προσώπων, ακόμα και εάν τα ακίνητά τους κείνται εκτός Αγίου Όρους).

Ούτε περαιτέρω, το γεγονός ότι οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους υπάγονται πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ οι Ιερές Μονές της Εκκλησίας της Ελλάδος υπάγονται πνευματικά στον οικείο Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποτελεί συνταγματικά θεμιτό κριτήριο φορολογικής διαφοροποίησης μεταξύ της ιδίας κατηγορίας νομικών προσώπων, αλλά αποτελεί διαφορά πνευματικής φύσης (σε σχέση με την κατά τους Ιερούς Κανόνες τους πνευματική τους αναφορά, μνημονεύουν δηλαδή κατά την τέλεση των ιεροπραξιών διαφορετικό Αρχιεπίσκοπο), ενώ αντίθετα ο φορολογικός νομοθέτης πρέπει να λαμβάνει υπ” όψιν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια κατά τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις, οι οποίες επιβάλλουν την αρχή της ισότητας και ειδικότερα της ίσης, ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός, φορολογικής επιβαρύνσεως και επιπλέον επιβάλλουν την από τον κοινό νομοθέτη ομοιόμορφη μεταχείριση των ιδίων, από απόψεως φοροδοτικής ικανότητας, καταστάσεων.

Η διαφορά όμως της πνευματικής υπαγωγής (της εποπτείας από Αρχιεπίσκοπο) των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους (Οικουμενικό Πατριάρχη) και της Εκκλησίας της Ελλάδος (επιχώριο Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος) δεν αποτελεί κριτήριο διαφοροποίησης ως προς την φοροδοτική τους ικανότητα.

Επομένως, η απαλλαγή του άρθρου 3 παρ. 1 περ. στ(β) του Ν. 4223/2013 από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων υπέρ των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, για ακίνητά τους, που δεν εντοπίζονται μέσα στην αυτοδιοίκητη περιοχή του Αγίου Όρους, αλλά εντός της υπόλοιπης ελλαδικής επικράτειας, έχει τεθεί από τον νομοθέτη όχι σε εκτέλεση της ειδικής διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Συντάγματος, αλλά σε εκτέλεση άλλων συνταγματικών διατάξεων, δηλαδή προς τον σκοπό θεμιτής κατά το Σύνταγμα(3, 13 Συντ.) και την ΕΣΔΑ (9, 11 ΕΣΔΑ, 1 ΠΠΠ της ΕΣΔΑ) διευκόλυνσης της θρησκευτικής αποστολής τους και κρατικής προστασίας στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Συνεπώς, της αυτής μεταχείρισης για λόγους ίσης προστασίας της περιουσίας, ίσης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ νομικών προσώπων της ίδιας κατηγορίας(εκκλησιαστικών – θρησκευτικών) και ίσης προστασίας της θρησκευτικής αποστολής τους, πρέπει να απολαύουν και οι λοιπές ορθόδοξες Ιερές Μονές, που ανήκουν πνευματικά στην Εκκλησία της Ελλάδος, για τις οποίες όμως προβλέπει διαφορετική, δυσμενέστερη μεταχείριση η περίπτωση δ΄ και στ(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013.

Η προσβαλλόμενη πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έχει εκδοθεί σε εκτέλεση αντισυνταγματικής και αντίθετης με την ΕΣΔΑ διάταξης (περ. δ΄ και στ(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013), η οποία επιφυλάσσει διαφορετική, δυσμενέστερη φορολογική μεταχείριση, σε βάρος των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος, επομένως και για την προσφεύγουσα Ιερά Μονή μας για τα ακίνητά της, τα οποία απαριθμούνται στην προσβαλλόμενη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ως υπαγόμενα στον ΕΝΦΙΑ, επειδή δεν έχουν δηλωθεί ότι τα ιδιοχρησιμοποιεί η Ι. Μονή μας για λατρευτικούς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, κοινωφελείς σκοπούς.

Με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή υποβάλλεται και αίτημα αναστολής κατά της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων μέχρι την κοινοποίηση σε εμάς της αποφάσεώς σας επί της παρούσας προσφυγής μας, λόγω επικείμενης ανεπανόρθωτης υλικής βλάβης της Ιεράς Μονής, της οποίας τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των ακινήτων της, στα οποία αφορά η προσβαλλόμενη ανήλθε για την χρήση 2013 στο ποσό των …………. ευρώ, συνεπώς λαμβανομένων υπ” όψιν των λοιπών υποχρεώσεών της, φόρων εισοδήματος και δαπανών της Ιεράς Μονής, η καταβολή του προσδιορισθέντος ποσού ΕΝΦΙΑ θα διακινδυνεύσει τα μέσα διαβιώσεως Ιεράς Μονής.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να ακυρωθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

………., Σεπτεμβρίου 2014

Για την Ιερά Μονή

Ο νόμιμος εκπρόσωπος / Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Πηγή

…………………………………………………………………

Κοινοποίηση που δεν χρειάστηκε αφού πλέον η Εκκλησία τα πηγαίνει πολύ καλά με την κυβέρνηση Τσύριζα όπως είπε ο ……

…………………………………………………………………

Με αυτά και με αυτά θυμηθήκαμε τι έγραφε στις 26 Οκτωβρίου 2014 ο Ευτυχίδης Γρηγόριος στο facebook

ΧΑΟΣ

Το βασικό επιχείρημα για την προσφυγή είναι ότι υπάρχει άνιση φορολογική μεταχείριση για τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται για λατρευτικούς σκοπούς, σε σχέση με τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Μονών του Αγίου Όρους.!!!!!
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Στην οδό Φιλαδελφέως, στο Κεφαλάρι, βρίσκονταν πριν δύο μέρες, άντρες της αστυνομίας και δικαστικός επιμελητής για την έξωση που ζητά η Μονή Πετράκη να γίνει στα δύο μικρά σπίτια (35 και 50 τ.μ) τα οποία είναι χτισμένα σε οικόπεδο δύο στρεμμάτων.

Στα σπίτια ζουν οικογένεια ανέργων με δύο ανήλικα παιδιά -10 και 13 ετών- μια 84χρονη γυναίκα (μητέρα της συζύγου), που είναι κατάκοιτη και η καρκινοπαθής 44χρονη κόρη της.

Το σπίτι στο οικόπεδο στο Κεφαλάρι Η Μονή Πετράκη επικαλείται απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία τα σπίτια πρέπει να αδειάσουν. Να γίνει έξωση. Η οικογένεια -από την πλευρά της- υποστηρίζει ότι είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες των δύο σπιτιών καθώς κατέχουν όλους τους νόμιμους τίτλους και έχουν δικαιωθεί σε δικαστήρια.

Η ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ Ε; Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΧΛΙΔΑ, ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ…!

Πηγές …
facebook.com/politeutes.thessalonikes
thetoc.gr

 

εξωση

 

ΗΘΙΚΟΝ ΚΑΙ «ΑΓΙΟΝ» ΔΙΔΑΓΜΑ ….

Δηλαδή, την ώρα που οι Πολίτες αντιμετωπίζουν τους εξοντωτικούς, παράνομους και αντισυνταγματικούς φόρους, την ώρα που κυριολεκτικά επιτελείται ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ στην Χώρα, την ώρα που κάποιοι έχουν αποφασίσει να διαλύσουν την Χώρα και τους Έλληνες, κάποιοι άλλοι και μάλιστα αυτοαποκαλούμενοι «Άγιοι Πατέρες» επικαλούνται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προκειμένου να μείνουν στο ΑΠYΡΟΒΛΗΤΟ αυτών των επιθέσεων και να στείλουν πίσω τον «λογαριασμό» στο ποίμνιο, αφού τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που ΔΕΝ θα πληρώσουν, θα γίνουν νέοι φόροι που θα κληθούν οι Πολίτες να πληρώσουν !!!

 

Ταυτόχρονα, οι «Άγιοι Πατέρες» δείχνουν με τον «καλύτερο» τρόπο, το τι πραγματικά πρεσβεύουν, ειδικά στον ανθρώπινο τομέα, μια και επικαλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και το πόσο «Άγιοι» είναι, όταν κάνουν έξωση σε οικογένεια με ανέργους, με κατάκοιτους και με καρκινοπαθείς, … !!!

 

Επιπροσθέτως και επειδή οι «Άγιοι Πατέρες» επιθυμούν διακαώς «Δούλους του Θεού» και σε καμιά περίπτωση Ελεύθερους Ανθρώπους, ΔΕΝ αποκαλύπτουν στο ποίμνιο το κρυφό μυστικό τους, μια που ο καθένας θα μπορούσε ακριβώς με την ίδια λογική του «Ιερού» δικογράφου, να επικαλεστεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του και να προσφύγει επιτυχώς κατά του παρανόμου και αντισυνταγματικού ΕΝΦΙΑ … !

 

Μάλιστα, το «Ιερό» δικόγραφο ήταν τόσο επιτυχημένο που εξωδικαστικά ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ σχεδόν όλο το οφειλόμενο ποσό στις μονές … ! (βλέπε βίντεο ανωτέρω : Εκκλησιαστικά ρουσφέτια) Και πως να μην χαριστεί άλλωστε, μια και οι «Άγιοι Πατέρες» είναι αυτοί που ορκίζουν και «νομιμοποιούν» το σημερινό καθεστώς, ουσιαστικά συνεργώντας στα εγκλήματα του … ! Ακριβώς, όπως έλεγε και εκείνο το «περίφημο» και συνάμα αηδιαστικά προσβλητικό : «Μαζί τα φάγαμε», μόνον που ουσιαστικά θα έπρεπε να λένε ότι «Μαζί τα φάγανε … !»

 

Λοιπόν, σε προβληματίζει ο ΕΝΦΙΑ … ;;; Κάνε τον «ΠΑΠΑ» … ! Γίνε και εσύ «Άγιος Πατέρας» και μέσω ενός πολύ μορφωμένου δικηγόρου που θα συντάξει και για εσένα το «Ιερό» δικόγραφο, «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα σου και ας μην είσαι Παπάς …

Μην παραμένεις παθητικός «Δούλος του Θεού», διότι εάν θέλεις να σωθείς πραγματικά, πρέπει να δράσεις, όπως ακριβώς έλεγαν και οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι : «Συν Αθηνά και χείρα κίνει …»

 

βουλη17

 

 

Πολιτικός Φορέας: Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.»

Νομικός και Κοινωνικός Φορέας: “Ελευθερία”

Γιατί στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, η Βουλή ΔΕΝ έκλεισε ;;;

Γιατί στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, η Βουλή ΔΕΝ έκλεισε ;;;

Α) Εισαγωγή …

 

Αλήθεια αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, η Βουλή ΔΕΝ έκλεισε ??? Πάντα, όταν προκηρύσσονται εκλογές, με Προεδρικό διάταγμα η Βουλή κλείνει μέχρι την οριστική περαίωση τους. Για πρώτη φορά στα χρονικά της Βουλής αυτή ΔΕΝ έκλεισε για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 … !!! 

Σήμερα, σας αποκαλύπτουμε τον πραγματικό λόγο που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, η τέως Πρόεδρος της Βουλής κα. Κωνσταντοπούλου και όλοι οι Βουλευτές αναγκάστηκαν να ΜΗΝ την κλείσουν, προκειμένου να αποφύγουν τις βαρύτατες ΠΟΙΝΙΚΕΣ ευθύνες που κάτι τέτοιο θα είχε για όλους … !!!

Β) Ιστορικό …

 

βουλη2

14-10-2014: Νέα μήνυση κυριολεκτικά «Καταπέλτης», διαβιβάστηκε στην Βουλή … !!! Έντρομοι οι Εθνικοί εγκληματίες … !!! 

Νέα μήνυση με πολύ «δυνατό» περιεχόμενο έφτασε επίσημα με διαβιβαστικό στην Βουλή, που δίνει την δυνατότητα οριστικής και πλήρους διαγραφής, όλων των «χρεών» και των «οφειλών» των Πολιτών, προς τις τράπεζες και το δημόσιο, ενώ ανοίγει τον δρόμο για αποζημιώσεις και απελευθερώνει την Χώρα από όλα τα «δεσμά» των τοκογλύφων «δανειστών» της … !!!

Η Βουλή λαμβάνει με τον πιο αρμόδιο και επίσημο τρόπο, το σχετικό διαβιβαστικό της δικογραφίας, υπογεγραμμένο από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χ. Αθανασίου (Επισυνάπτεται παρακάτω – Αρ. Πρωτ. Οικ. 81027/ 14-10-2014) της σχετικής δικογραφίας, που σχηματίστηκε από την προσφυγή των κ. Γ. Σαρρή , Π. Θεοδωρίδη και Μ. Αρβανιτίδη με μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο (επισυνάπτεται παρακάτω – 09/02/2012 ημέρα της συνεδρίασης του Αρείου Πάγου, για την παύση των οικονομικών Εισαγγελέων κ. Πεπόνη και κ.Μουζακίτη, κοινοποιήθηκαν τα στοιχεία «φωτιά» της απάτης των τραπεζών), όταν αδίκως το καθεστώς προσπάθησε να αποτελειώσει τους οικονομικούς Εισαγγελείς κ. Πεπόνη και κ. Μουζακίτη, που είχαν αναλάβει την υπόθεση του μεγαλύτερου οικονομικού εγκλήματος, αυτό της απάτης των τραπεζών και ευσυνειδήτως έπρατταν το καθήκον τους.  

Μάλιστα οι Εισαγγελείς κ. Πεπονής και κ. Μουζακίτης  που έλαβαν γνώση της υπόθεσης, σεβόμενοι πρωτίστως τον εαυτό τους και έπειτα το λειτούργημα τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι απέναντι σε ένα Δικαστικό «κατεστημένο», που επειδή όρθωσαν το ανάστημα τους σε αυτό και τόλμησαν να κατηγορήσουν ανοιχτά και ευθέως την πηγή σχεδόν όλων των σημερινών προβλημάτων, δηλαδή τους τραπεζίτες, κινδύνευσαν να αποβληθούν αδίκως από το Σώμα.

Τα στοιχεία που με μαθηματικό τρόπο αποδεικνύουν την υπεξαίρεση των χρημάτων του Ελληνικού Λαού, κράτησαν στην θέση τους έστω και προσωρινά τους έντιμους Εισαγγελείς που τόλμησαν να κάνουν το καθήκον τους

!!! Διαβίβαση δικογραφίας και Αίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης …

βουλη3

Καταγγελία σε Άρειο Πάγο περί χαρίσματος κρατικής περιουσίας …

βουλη4

Έκτοτε, η δικογραφία αυτή προχώρησε και αρχικά μεταβιβάστηκε την 28/8/2014 από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, λόγο της σημαίνουσας βαρύτητας και του Μείζονος Εθνικού θέματος που εγειρόταν, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για τις περαιτέρω ενέργειες, … !!!

βουλη5

βουλη6

Αξίζει πραγματικά να διαβάσει κανείς όλο το ανωτέρω διαβιβαστικό, προκειμένου να κατανοήσει τις βασικές πτυχές του εγκλήματος αυτού …

Εν τάχει και σε μορφή λίστας, παραπείθονται τα βασικότερα στοιχεία των ευρημάτων των Εισαγγελέων:

 1. Τα στοιχεία αποδεικνύουν την άμεση εμπλοκή υψηλόβαθμων πολιτικών προσώπων σε βαθμό τουλάχιστον απιστίας …
 2. Που κατηγορούνται γιατί τεχνητά διόγκωσαν το χρέος με δόλο και πρόθεση, αναγκάζοντας μας να μπούμε στα μνημόνια …
 3. … όταν εκείνη την συγκεκριμένη εποχή, μπορούσαμε να δανειστούμε κανονικά και με χαμηλότατα επιτόκια από τις «αγορές» …
 4. Που κατηγορούνται ότι με σκοπό και δόλο ξεπούλησαν τις δυο κρατικές τράπεζες σε ιδιώτες, για να μην μπορεί να δανειστεί το κράτος χαμηλότοκα, ενώ για τον όποιο δανεισμό χρειαζόταν, έπρεπε υποχρεωτικά να απευθυνθεί στις πλέον ιδιωτικές τράπεζες με επαχθείς και επονείδιστους όρους
 5. Που κατηγορούνται ότι ξεπούλησαν κρατική περιουσία σε εξευτελίστηκες τιμές και παρανόμως ….
 6. Τα στοιχεία αποδεικνύουν την υπεξαίρεση των τραπεζών, που λαμβάνοντας τα δημόσια χρήματα και τις εγγυήσεις, ΔΕΝ τήρησαν τον νόμο, δεν έδωσαν τα χρήματα στην οικονομία (τουναντίον συνέλλεξαν και τα χρωστούμενα, χωρίς να χορηγούν νέα δάνεια, προκειμένου να πάρει μπρος η Εθνική οικονομία) ενώ το χρέος τους παρανόμως μετακλήθηκε μερικά και πρόκειται να μετακληθεί οριστικά στον Λαό

Βάση των ανωτέρω, οι Εισαγγελείς διαχώρισαν την αρχική δικογραφία, σε δυο άλλες αυτοτελείς. Η πρώτη, με αριθμό ΑΒΜ ΙΑ 2012/5882 (ΕΓ 25-2013/165), έχει να κάνει με ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, και η δεύτερη με αριθμό ΑΒΜ Χ 2014/228, έχει να κάνει με ποινικές ευθύνες μη πολιτικών προσώπων και ποιο συγκεκριμένα στρέφεται πλέον ανοιχτά κατά των διευθυντών και των μελών των διοικήσεων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, του Οργανισμού Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους και των Ελληνικών ΤΡΑΠΕΖΩΝ … !!! 

Πλέον οι τραπεζίτες διώκονται και με τον νόμο, για την υπεξαίρεση και την απάτη που έχουν διαπράξει και έχουν διαλύσει μια ολόκληρη Χώρα και τους Πολίτες της  !!! 

Πλέον οι Πολίτες πρέπει να κατανοήσουν ότι οι τράπεζες ΔΕΝ είναι τα φερέγγυα ιδρύματα με κοινωνικό χαρακτήρα, όπως θέλουν να μας τις παρουσιάζουν, αλλά απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου και οι Πολίτες δικαιούνται στην διεκδίκηση διαγραφής χρεών και αποζημιώσεων για την ζημιά που υπέστησαν από αυτές και ήταν ζημία προερχομένη από δόλο και πρόθεση … !!! 

Αυτή την φορά το «μενού» των δυο δικογραφιών, έχει κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα, όλους τους μεγαλοτραπεζίτες, ειδικά τον κεντρικό τραπεζίτη της ΤτΕ, γνωστούς μεγαλοεπιχειρηματίες, συγκεκριμένους ιδιώτες που υπηρετούν σκοτεινά και αμφίβολα συμφέροντα, κάποιους «θεσμούς» σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς διαφαίνεται σε όλο το «μεγαλείο» της η διαπλοκή τους στο Μείζον Εθνικό Έγκλημα που έχει επιτελεστεί στην Χώρα μας, με πρωτεργάτες τις τράπεζες που σε απόλυτη συνεργία με το πολιτικό προσωπικό και τις ελεγκτικές τους αρχές, υπεξαίρεσαν το δημόσιο χρήμα (τουλάχιστο 233 Δις ευρώ σήμερα), στέλνοντας τον λογαριασμό των κλεμμένων μέσω παράνομων φόρων στους Έλληνες Πολίτες και έτσι καταστρέφοντας την Εθνική οικονομία και παραχωρώντας την Εθνική κυριαρχία !!!

Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την δικογραφία αυτή είναι αδιαμφισβητήσιμα και η τεκμηρίωση είναι απολύτως μαθηματική, διότι σχεδόν στο σύνολο τους είναι επίσημα έγγραφα, όπως ΦΕΚ, κρατικοί και τραπεζικοί ισολογισμοί, επίσημα δελτία από την ΤτΕ και την ΕΚΤ, εκθέσεις οργανισμών, όπως αυτή που διεξήγαγε η Blackrock, κατόπιν εντολής της Ελληνικής κυβέρνησης και από την οποία αποδεικνύεται η αφερεγγυότητα των τραπεζών, κ.τ.λ.

Πλέον, είναι «ηλίου φαεινότερον» ότι αυτή την φορά ΔΕΝ πρόκειται ΚΑΝΕΙΣ, από όσους ενορχήστρωσαν και εκτέλεσαν το Εθνικό Έγκλημα, να την βγάλουν «καθαρή» !!! Επίσης, η καταδίκη αυτών που πραγματικά ευθύνονται, θα έχει και σημαντικότατες «παράπλευρες» ωφέλειες για όλο τον Λαό, οι οποίες είτε μπορούν να νομοθετηθούν, είτε να γίνει η διεκδίκηση των μέσω ομαδικών προσφύγων στην Ελληνική Δικαιοσύνη !!! Όπως και εάν αυτό τελικά γίνει (γιατί θα γίνει σίγουρα, είναι απλώς θέμα χρόνου και πρόθεσης των Πολιτών να δικαιωθούν), με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η ουσία είναι ότι η καταδίκη των υπευθύνων, θα δώσει στον Λαό το νόμιμο δικαίωμα της σεισάχθειας, δηλαδή της πλήρους οριστικής διαγραφής των τάχα «χρεών» και «οφειλών» του, τόσο προς τις ληστρο-τρομοκρατικές τράπεζες, όσο και προς το δημόσιο, που όμως τελούσε υπό κατοχή αλλότριων και σκοτεινών συμφερόντων και κοινοποιούσε παράλογους και εξοντωτικούς φόρους προς τους Πολίτες, διαπράττοντας κυριολεκτικά μια γενοκτονία !!! Ειδικά, οι τράπεζες οι οποίες ουσιαστικά ΔΕΝ χορήγησαν «δάνεια» όπως λανθασμένα πιστεύει ο κόσμος, αλλά διέπραξαν μια από τις ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ εις βάρος του Ελληνικού, αλλά και των Ευρωπαϊκών Λαών, ήταν το κυρίως «άρμα» της άλωσης της Χώρας και της επιτέλεσης του Εθνικού εγκλήματος. Επιπροσθέτως, μια καταδίκη των υπευθύνων, θα οδηγήσει σε ένα «Αρμαγεδδώνα» Δικαστικών διεκδικήσεων σοβαροτάτων αποζημιώσεων των Ελλήνων Πολιτών κατά όλων όσων διέλυσαν την Χώρα και τους Έλληνες …

Συνεπώς, ετούτη την φορά, όφειλαν ΟΛΟΙ οι Έλληνες Πολίτες (τουλάχιστον όσοι πραγματικά Ελεύθεροι, Ανεξάρτητοι, Κυρίαρχοι Έλληνες Πολίτες το γνώριζαν) να μην αφήσουν ΤΙΠΟΤΕ στην τύχη και κάποιοι καταφέρουν να «κουκουλώσουν» αυτή την τόσο σοβαρή δικογραφία, δυστυχώς κατά την συνήθη τακτική τους …

Έτσι, αρχικά οι μηνυτές κ. Γ. Σαρρής (που σήμερα είναι και ιδρυτικό μέλος της «Δ.ΕΝ.») και κ. Π. Θεοδωρίδης με παρότρυνση του πρώτου, στις 14/7/2015 κοινοποιούν νομίμως εξώδικη όχληση-πρόσκληση (επισυνάπτεται ευθύς αμέσως) προς την Πρόεδρο της Βουλής κα. Κωνσταντοπούλου, όπου της επισημαίνουν τις υποχρεώσεις που έχει σαν Πρόεδρος σχετικά με την δικογραφία που έχει λάβει, καθώς και τις συνέπειες που επισύρονται κατά της ιδίας εάν ΔΕΝ πράξει το καθήκον της …

βουλη7

βουλη8

βουλη9

βουλη10

βουλη11

Σχεδόν, παράλληλα με την κίνηση αυτή και στις 27/7/2015, άλλοι δεκαέξι συνειδητοποιημένοι Έλληνες Πολίτες (που και από αυτούς οι περισσότεροι είναι σήμερα στα ιδρυτικά μέλη της «Δ.ΕΝ.»), κοινοποιούν νομίμως παρόμοιο δικόγραφο, υπό την μορφή εξώδικης Αναφοράς-Καταγγελίας-Διαμαρτυρίας-Αίτησης, τόσο στην Πρόεδρο της Βουλής κα Κωνσταντοπούλου, όσο και σε όλους τους τότε Βουλευτές (συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού κ. Α. Τσίπρα και των Υπουργών/Υφυπουργών της κυβέρνησης), όσο και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, αλλά και στην Εισαγγελία, ζητώντας μέσα σε άλλα, να πράξουν όλοι το καθήκον τους, σχετικά με την δικογραφία που έφτασε στην Βουλή (βλ. τις σχετικές επιδόσεις παρακάτω).

βουλη12

βουλη13

βουλη14

βουλη15

βουλη16

 

Γ) ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ: Γιατί λοιπόν ΔΕΝ έκλεισε η Βουλή για πρώτη φορά στα χρονικά της ?

Όταν οι Πολίτες είναι ενημερωμένοι, διεκδικώντας συλλογικά και αποφασισμένα τα Δίκαια τους το καθεστώς υποχωρεί … !!! Επιπροσθέτως εάν οι Πολίτες αυτοί έχουν την στήριξη ενός πολιτικού φορέα των ίδιων των Πολιτών, τότε είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ βέβαιο, ότι το καθεστώς ΔΕΝ θα υποχωρήσει απλώς, αλλά θα τραπεί σε φυγή … !!!

Αυτό που κατάφεραν οι Πολίτες που επέδωσαν τα ανωτέρω εξώδικα, ήταν να φέρουν προ των ευθυνών τους όλους τους πολιτικούς για την μήνυση που διαβιβάστηκε στην Βουλή

Πιο συγκεκριμένα και κατά τον νόμον, όταν μια μήνυση διαβιβάζεται στην Βουλή, τότε όλο το πολιτικό προσωπικό υπέχει εκτός του πολιτικού ρόλου του και ρόλο Εισαγγελέα (ειδικά η Πρόεδρος της Βουλής) και υποχρεούται να ασκήσει και Εισαγγελικά καθήκοντα !!!

Συνεπώς, η Βουλή έχοντας λάβει μια μήνυση ΔΕΝ μπορεί να κλείσει πριν επισήμως αποφανθεί για την μήνυση αυτή … Δηλαδή, οφείλει να αποφασίσει εάν θα απορρίψει την μήνυση, αιτιολογώντας πάντα γραπτώς την απόφαση της ή θα πρέπει να την προχωρήσει, αναζητώντας τις 30 υπογραφές Βουλευτών που απαιτούνται προκειμένου να συσταθεί το Ειδικό Δικαστήριο που ορίζεται βάση του άρθρου 86 του Συντάγματος

Εάν η Βουλή ΔΕΝ πράξει τίποτα από τα ανωτέρω και κλείσει χωρίς να εκδώσει απορριπτικό πόρισμα ή να την προχωρήσει ως οφείλει, τότε όλοι οι Βουλευτές και βάση της Εισαγγελικής ιδιότητας τους, θεωρείτε ότι διαπράττουν το ποινικά κολάσιμο αδίκημα της Αρνησιδικίας, πράγμα που έχει σαν συνέπεια το να διωχθούν ποινικώς, να χάσουν όλοι το δικαίωμα ασκήσεως επαγγέλματος και άρα να μείνουν χωρίς σύνταξη (άρθρο 67 ΠΚ) … Ειδικά, για τους περισσότερους Βουλευτές και για την τέως Πρόεδρο της Βουλής, που είναι όλοι νομικοί, οι συνέπειες θα είναι ανεπανόρθωτα καταστροφικές !!!

Δυστυχώς για το καθεστώς, η μήνυση αυτή για την τραπεζική απατή και την Εθνική προδοσία, βασίζεται μόνον σε επίσημα κρατικά έγγραφα και ΔΕΝ υπάρχει κανένας τρόπος να ρίξουν το δικόγραφο, άρα και να εκδώσουν απορριπτικό πόρισμα …

Αλλά ακόμη και εάν αποφασίσουν να προχωρήσουν την μήνυση σαν βάσιμη, το πιθανότερο είναι να ΜΗΝ βρεθούν οι 30 Βουλευτές που θα την συνυπογράψουν, διότι όλοι στην Βουλή συγκαλύπτουν την Εθνική προδοσία, πολλά χρόνια τώρα και συστηματικά, ενώ ουσιαστικά διαπράττουν το αδίκημα της συγκάλυψης εγκλημάτων (άρθρο 232 ΠΚ) … Το πολιτικό κόστος για αυτούς θα είναι τεράστιο, εάν και εφόσον κληθούν να πάρουν θέση στην τραπεζική απάτη και την Εθνική προδοσία, όταν ΔΕΝ θα ψηφίζουν υπέρ του να συσταθεί το Ειδικό Δικαστήριο για τα κακουργηματικά εγκλήματα αυτά και ταυτόχρονα η ψηφοφορία θα μεταδίδεται ζωντανά σε όλο τον Ελληνικό Λαό, μέσω του καναλιού της Βουλής !!! Σε μια τέτοια περίπτωση, οι συνέπειες για αυτούς σίγουρα ΔΕΝ θα είναι καθόλου ευχάριστες, μια που πλέον όλος ο Ελληνικός Λαός θα έχει διαπιστώσει «ιδίοις όμμασι» τον πραγματικό ρόλο που «παίζουν» σαν συνεργοί της Εθνικής προδοσίας !!!

Ύστερα λοιπόν από τα όσα είπαμε, τελικά μια μόνον λύση τους έμενε προκειμένου να ΜΗΝ αποφασίσουν για την τύχη της μήνυσης που διαβιβάστηκε στην Βουλή και αυτό ακριβώς πράξανε …

ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ … !!!

Και ΜΗΝ ξεχνάτε ότι αυτό έγινε χωρίς καμιά πολιτική στήριξη, από μόνον 19 αποφασισμένους Πολίτες … !!! Επίσης, από εδώ και πέρα ΜΗΝ ξεχνάτε ότι τουλάχιστον ΟΛΟΙ οι συστημικοί τραπεζίτες διώκονται ποινικά για απάτη κατά του Δημοσίου, δηλαδή για απάτη κατά όλων υμών … !!! Μπορείτε λοιπόν, εύκολα να φανταστείτε τι θα γινόταν εάν υπήρχε και αυτή η πολιτική στήριξη και μάλιστα από τους ίδιους τους Πολίτες που θα διεκδικούν τα Δίκαια τους !!!

βουλη17

 

Πολιτικός Φορέας: Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.»

Νομικός και Κοινωνικός Φορέας: «Ελευθερία»

Ποιος τελικά είναι ο πραγματικά χαμένος ;;;

Ποιος τελικά είναι ο πραγματικά χαμένος ;;;

Το άρθρο αυτό είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στους ανθρώπους εκείνους που λόγο παντελούς αγνωσίας, θεωρούν απολύτως λανθασμένα ότι επειδή ποτέ ΔΕΝ πήραν δάνεια είναι οι «κερδισμένοι» του σήμερα.

Λυπούμαστε πολύ που θα τους απογοητεύσουμε, αλλά αυτοί δυστυχώς σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερα θύματα, από τους πραγματικούς δανειολήπτες !!!

Και πιο συγκεκριμένα είναι τα μεγαλύτερα θύματα από όλα τα άλλα θύματα της τραπεζικής απάτης, που είναι η κατ’ εξοχήν αιτία που οδήγησε την Χώρα στην Εθνική προδοσία και στην καταστροφή

Ο κάθε δανειολήπτης καλώς ή κακώς, έλαβε ένα ή περισσότερα δάνεια από μια ή περισσότερες τράπεζες, υπολογίζοντας ότι με τις συνθήκες ζωής που επικρατούσαν την εποχή που τα έλαβε, θα μπορούσε άνετα να τα αποπληρώσει … Κανείς Πολίτης ΔΕΝ είναι τόσο παράφρονας, έτσι ώστε να λάβει ένα δάνειο που ΔΕΝ θα μπορούσε ποτέ να αποπληρώσει …

Όμως οι τράπεζες και όπως πλέον αποδεικνύεται και απολύτως τεκμηριώνεται, ουσιαστικά ΔΕΝ χορήγησαν ποτέ πραγματικά  δάνεια, αλλά «δολώματα μιας επικείμενης απάτης» προκειμένου να κάνουν όσο περισσότερους Πολίτες δανειολήπτες και να τους εγκλωβίσουν σε οικονομική υποτέλεια σε αυτές!!! Ουσιαστικά ΔΕΝ δανείσανε, αλλά εξαπατήσανε … !!!

Έχοντας οι τράπεζες καταφέρει να υποδουλώσουν οικονομικά το σύνολο του Λαού μέσω των δανείων, που στο σύνολο τους είχαν δοθεί με παράνομους τρόπους – διότι και τότε οι τράπεζες ΔΕΝ έπραξαν τα όσα κατά τον νόμο όφειλαν, αρχικά δήλωσαν ΔΗΘΕΝ οικονομική αδυναμία και απαίτησαν για να μην κλείσουν, να τους χορηγηθεί ρευστό με την εγγύηση του κράτους. Οι εγγυήσεις δόθηκαν από το κράτος και ρευστοποιήθηκαν άμεσα, μόνον που οι τράπεζες ΔΕΝ σεβαστήκαν για πολλοστή φορά τον νόμο με τον οποίο αναχρηματοδοτήθηκαν (ανακεφαλαιοποιήθηκαν) και ΔΕΝ έριξαν ποτέ το χρήμα που έλαβαν στην οικονομία ως όφειλαν, τουναντίον απόσυραν από την οικονομία και το χρήμα που είχαν ήδη χορηγήσει !!! Και συνέχισαν κατ’ εξακολούθηση με πρόθεση και δόλο να αναχρηματοδοτούνται, χωρίς ποτέ ουσιαστικά να ελέγχονται για τις προηγούμενες αναχρηματοδοτήσεις, χωρίς ποτέ να ρίχνουν ως όφειλαν τα χρήματα στην οικονομία – ενώ την στράγγιζαν από όσα χρήματα είχαν δώσει στο παρελθόν και μάλιστα, το διαβρωμένο πολιτικό προσωπικό είχε φροντίσει να απαλλάξει τελείως τους τραπεζίτες από το να πληρώσουν την αναχρηματοδότηση τους (τους τα χάρισαν δηλαδή !!!), φορτώνοντας παράνομα και αντισυνταγματικά, τουλάχιστον 233 Δις ευρώ που πήραν οι τράπεζες στην «καμπούρα» των φορολογουμένων !!!

Συνεπώς, οι τράπεζες, μαζί με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους σε συνεργία με το διαβρωμένο πολιτικό προσωπικό είναι οι κατ’ εξοχήν υπεύθυνοι για την καταστροφή της Εθνικής οικονομίας, που οδήγησε σε απρόβλεπτη αλλαγή των συνθηκών ζωής και ανάγκασε τον κοσμάκη να μην έχει χρήματα και να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του …

Είναι πλέον πασιφανές ότι οι τράπεζες κατ’ εξακολούθηση τουλάχιστον από το 2002, με πρόθεση και δόλο, εξαπατούσαν τον Ελληνικό Λαό, διότι δάνειζαν παρανόμως και ανήθικα, χρήματα που ΔΕΝ είχαν και επιπροσθέτως γνώριζαν ότι αυτά τα χρήματα ληστεύονται από τους Έλληνες καταθέτες και παραδίδονται σε «ημετέρους». Επιπλέον είχαν προσχεδιάσει όλη αυτή την απάτη να την χρεώσουν σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους, όπως και έπραξαν. Κατά τον νόμο λοιπόν, αυτού του είδους τα δάνεια είναι προϊόντα εγκλήματος, όπου οι εγκληματίες τραπεζίτες καλούν τους ανυποψίαστους έντιμους Έλληνες δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, ενώ παράλληλα τους έχουν χρεώσει παρανόμως με φόρους, όχι μόνον για αυτή την γενεά αλλά και για τις επόμενες. Τα δάνεια ως προϊόντα εγκλήματος είναι σαφώς παράνομα και ανήθικα, βάση του  άρθρου 178 ΑΚ και σε αυτή την περίπτωση οι Πολίτες όχι μόνον ΔΕΝ οφείλουν τίποτε στους απατεώνες, αλλά δικαιούνται αποζημίωση για όλες τις ζημίες που έχουν υποστεί τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τους.

Οι δανειολήπτες που έχουν την γνώση αυτή, ΔΕΝ συνάπτουν καμία νέα σύμβαση (παγίδα) με τις τράπεζες, ΔΕΝ δέχονται καμία τραπεζική «ρύθμιση ευκολίας», ΔΕΝ προσφεύγουν σε καταστροφικούς νόμους υπερχρεωμένων νοικοκυριών (π.χ. νόμος Κατσέλη), ΔΕΝ πληρώνουν στους απατεώνες ούτε ένα ευρώ, αφήνοντας τις τράπεζες έκθετες για την απάτη που έχουν διαπράξει, ενώ προσφεύγουν με τα κατάλληλα δικόγραφα κατά αυτών, απαιτώντας ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ και ΑΠΟΖΙΜΙΩΣΗ !!!

Μόνον από την τραπεζική απάτη των ανακεφαλαιοποιήσεων, έχουν υπεξαιρεθεί τουλάχιστον 233 Δις ευρώ δημοσίου χρήματος, πράγμα που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος θα κληθεί παρανόμως να πληρώσει το ποσό των περίπου των 41.000,00 € σαν φόρους, ενώ αυτά πραγματικά είναι τα κλεμμένα των τραπεζών και ΔΕΝ υπάρχει καμιά ανταπόδοση για τους Πολίτες, όπως ο νόμος ορίζει για τους νόμιμους φόρους !!! Για όσους ΔΕΝ το έχουν καταλάβει αυτό, επί της ουσίας σημαίνει ότι ο κάθε φορολογούμενος (άσχετα εάν είναι ή όχι δανειολήπτης) καλείται να πληρώσει με το ζόρι ένα δάνειο που ποτέ ΔΕΝ πήρε, αλλά που με δόλο και πρόθεση τον εξανάγκασαν να πληρώσει !!! Εάν σε αυτό το ποσό, προσθέσουμε και τα κλεμμένα, πάλι από τις τράπεζες, το πολιτικό προσωπικό και από τους συνεργούς τους, από την διαχείριση δημοσιών και κοινοτικών κονδυλίων, το εξαναγκαστικό «δάνειο» που έχει χορηγηθεί με την άδεια του διαβρωμένου πολιτικού προσωπικού σε κάθε φορολογούμενο κατά μέσο όρο, εκτιμάται ότι πλησιάζει ακόμη και πέντε φορές παραπάνω από το αντίστοιχο εξαναγκαστικό «δάνειο» που παρανόμως καλείται να πληρώσει για την τραπεζική απάτη της ανακεφαλαιοποίησης των απατεώνων τραπεζιτών!!!

Συνεπώς και ανακεφαλαιώνοντας …

Τα μεγαλύτερα θύματα της απάτης των τραπεζών είναι οι φορολογούμενοι δανειολήπτες, που για τα δάνεια τους ΔΕΝ έχουν προσφύγει καθόλου στην Δικαιοσύνη ή έχουν προσφύγει με τον νόμο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών (νόμο Κατσέλη) και πάντως όχι καταγγέλλοντας την απάτη των τραπεζών, διότι αυτοί θα πληρώσουν και τους παράνομους φόρους, αλλά και χρήματα στους απατεώνες

Ακριβώς, μετά τους ανωτέρω και σε μια χαμηλότερη κλίμακα, έρχονται όσοι ΔΕΝ είναι δανειολήπτες και οι οποίοι θα κληθούν σαν φορολογούμενοι να πληρώσουν τους παράνομους φόρους

Τελικά, τα λιγότερο θύματα αποδεικνύονται επί του πρακτέου, ότι είναι όσοι ήταν δανειολήπτες και με το που βιώσαν την βίαιη αλλαγή των συνθηκών ζωής, έσπευσαν και ενημερώθηκαν σωστά για την τραπεζική απάτη, προσφεύγοντας στην δικαιοσύνη και καταγελώντας την τραπεζική απάτη. Διότι αυτοί, πήραν λεφτά από τους απατεώνες και ΔΕΝ υποχρεούνται να τα επιστρέψουν σε αυτούς, διότι θα σώσουν τελικά την περιουσία τους, διότι θα λάβουν από τους απατεώνες και αποζημίωση, ενώ παραμένει για αυτούς μόνον το ζήτημα των παρανόμων φορών … Ειδικά για το ζήτημα αυτό, ο νομικός φορέας «Ελευθερία» που πολιτικά στηρίζεται από την «Δ.ΕΝ.», αυτή την στιγμή συντάσσει δικόγραφο βασισμένο και αυτό αποκλειστικά σε επίσημα κρατικά έγγραφα, όπως έχει ήδη κάνει με την αγωγή κατά των τραπεζών, όπου όποιος Έλληνας Πολίτης προσφεύγει κατά των παρανόμων φόρων με αυτό, θα πληρώνει μόνον τους νόμιμους φόρους, ενώ θα ζητά μια σεβαστή αποζημίωση, αλλά αυτή την φορά από το πολιτικό προσωπικό που ευθύνεται για την επιβολή αυτών των παρανόμων και γενοκτονικών φόρων … 

 

δενελε20

 

Πολιτικός Φορέας: Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.»

Νομικός και Κοινωνικός Φορέας: Ελευθερία

Η Απόλυτη προστασία από την τραπεζική λαίλαπα για τα μέλη της Δ.ΕΝ.

Η Απόλυτη προστασία από την τραπεζική λαίλαπα για τα μέλη της Δ.ΕΝ.

Δελτίο Τύπου της 20/12/2015:

Σημαντικότατη ανακοίνωση για τα μέλη της «Δ.ΕΝ.»

Η Απόλυτη προστασία από την τραπεζική λαίλαπα.

 

Ενημερώνουμε τα μέλη του προς ίδρυση πολιτικού φορέα μας, ότι παρόλο που ο νομικός και κοινωνικός φορέας «Ελευθερία», που θα παρέχει νομική προστασία σε κάθε Πολίτη με την πολιτική στήριξη της «Δ.ΕΝ.» για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν το σύνολο των Πολιτών (π.χ. τράπεζες, ΕΝΦΙΑ, φόροι γενικότερα, ΟΑΕΕ, ΔΕΗ, κτλ), πρόκειται να λειτουργήσει αμέσως μετά την επίσημη ίδρυση του πολιτικού φορέα Δημοκρατική Ενότητα Ελεύθερων Πολιτών «Δ.ΕΝ.» (δηλαδή, όταν συμπληρωθούν οι επιβεβαιωμένες εγγραφές των 200 Ιδρυτικών Μελών), οι τρέχουσες εξελίξεις από το «μέτωπο» των τραπεζών ΔΕΝ μας επιτρέπουν να παραμείνουμε αμέτοχοι και άπραγοι απέναντι στην συστηματική επίθεση που δέχονται πολλά από τα ιδρυτικά μέλη της «Δ.ΕΝ.» από τις διάφορες συστημικές τράπεζες, οι οποίες τώρα τελευταία έχουν επιδοθεί σε μια πληθώρα εκδόσεων διαταγών πληρωμών.

Ενημερώνουμε λοιπόν, τα μέλη μας ότι σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής εις βάρος τους από κάποια τράπεζα, οι ανακοπές της «Ελευθερίας» κατά των τραπεζών είναι έτοιμες και για την ώρα διατίθενται ΑΤΕΛΩΣ αποκλειστικά και μόνον στα μέλη μας που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα, προκειμένου να προστατευτούν αποτελεσματικά και οριστικά από την τραπεζική λαίλαπα, μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία ίδρυσης του πολιτικού φορέα «Δ.ΕΝ.» και συνεπώς, να λειτουργήσει και ο νομικός και κοινωνικός φορέας «Ελευθερία».

Το περιεχόμενο των ανακοπών βασίζεται στα ίδια στοιχεία με την αγωγή της «Ελευθερίας» κατά των τραπεζών, όπου ο κάθε δανειολήπτης απαιτεί την οριστική διαγραφή του χρέους του, ενώ δανειολήπτες αλλά και φορολογούμενοι ζητούν και μια σεβαστή αποζημίωση για την απάτη των τραπεζών. Οι ανακοπές που είναι στην διάθεση των μελών της «Δ.ΕΝ.», είναι οι ακόλουθες:

ΚΑΤΑ

 

 • Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ALPHA BANK, που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, τόσο ατομικώς, όσο και ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
 • Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο EUROBANK, που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τόσο ατομικώς, όσο και ως ειδικής διαδόχου των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών με τις επωνυμίες «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.».
 • Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τόσο ατομικώς, όσο και ως ειδικής διαδόχου των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών με τις επωνυμίες «FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.».
 • Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τόσο ατομικώς, όσο και ως ειδικής διαδόχου των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.» (πρώην NOVA Bank), «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ), «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)» (πρώην MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ».

 

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη που θέλουν την στήριξη του φορέα, να απευθυνθούν το συντομότερο δυνατόν (μια και η ανακοπή πρέπει να κατατεθεί το πολύ μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης διαταγής πληρωμής) στην προσωρινή Γραμματεία του φορέα και πιο συγκεκριμένα στον κ. Μασσέλο Ιωάννη (Τηλ. 694.60.22.503), προκειμένου να ενημερωθούν για την ορθή διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Η ανακοπή μπορεί να κατατεθεί είτε με δικηγόρο της επιλογής του μέλους, εάν υπογράφει την τραπεζική απάτη, είτε με δικηγόρο του φορέα, ενώ στο δικαστήριο η υποστήριξη του δικογράφου γίνεται υποχρεωτικά από μάρτυρα μέλος του φορέα και εξειδικευμένου επάνω στην τραπεζική απάτη.

 

δενελε20

Πολιτικός Φορέας: Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.»

Νομικός και Κοινωνικός Φορέας: «Ελευθερία»