Νομικό τμήμα και Υπηρεσίες

Νομικό τμήμα και Υπηρεσίες της Α.Μ.Κ.Ε. "Ελευθερία"

Κεντρικά Γραφεία Φορέα

Τα Κεντρικά γραφεία του φορέα μας είναι: 25ης Μαρτίου 7, Πλατεία Ν. Σμύρνης 3ος Όροφος, τηλ. κέντρο 210.3244849

Έδρα Νομικού Τμήματος

Η Έδρα του Νομικού τμήματος του φορέα μας είναι: Σοφοκλέους 5, Αθήνα, 7ος Όροφος, τηλ. κέντρο 210.3244849

Το Νομικό μας τμήμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο 210 3244849 που είναι το τηλέφωνο της Γραμματείας του Νομικού Τμήματος

Ευχαριστούμε1. Νομικός Εκπρόσωπος και προϊστάμενος του Νομικού Τμήματος
Δικηγόρος Αθηνών, Κος Εμμανουήλ Παπαδάκης (τηλ. κέντρο 210.3244849)
Σοφοκλέους 5, Αθήνα, 7ς Όροφος.

2. Συνεργαζόμενος Δικηγόρος Αθηνών,Κος Τζελλης Ανδρέας, Σολωμού 66, 2ος όροφος
(τηλ. κέντρο 210.3250181)

3. Συνεργαζόμενος Δικηγόρος Αθηνών, Κα Πέγκα Θεοφανώ (τηλ. κέντρο 210.3250181)
Σοφοκλέους 5, Αθήνα, 7ς Όροφος.

4. Συνεργαζόμενος Δικηγόρος Αθηνών , Κα Νικητούλα Σπανάκη (τηλ. κέντρο 210.3250181)
Σοφοκλέους 5, Αθήνα, 7ς Όροφος.

5. Συνεργαζόμενος Δικηγόρος Αθηνών , Κος Θωμάς Παλαιογιάννης (τηλ. κέντρο 210.3250181)
Σοφοκλέους 5, Αθήνα, 7ς Όροφος.

6. Συνεργαζόμενος Δικηγόρος Αθηνών, Κος Ιωάννης Λαυρεντιάδης (τηλ. κέντρο 210.3250181)
Στουρνάρη 39, Αθήνα.

7. Συνεργαζόμενος Δικηγόρος Πειραιώς , Κα Μελίνα Λαυρεντιάδου (τηλ. κέντρο 210.3250181)
Στουρνάρη 39, Αθήνα.

8. Συνεργαζόμενος Δικηγόρος Αθηνών, Κος Διαμαντής Νίστας (τηλ. κέντρο 210.3250181)
Βερανζέρου 5, Αθήνα.

9. Συνεργαζόμενος Δικηγόρος Αθηνών, Κα Βασιλική Καμηλάρη (τηλ. κέντρο 210.3250181)
Χεύδεν 13, Αθήνα.

10. Υπεύθυνος Οικονομοτεχνικών Μελετών, Κος Γεώργιος Σαρρής (τηλ. κέντρο 210.3250181)
Δαμάστα, Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα

11. Υπεύθυνη Συμβολαιογράφος Πειραιά και Πρόεδρος του φορέα, Κα Μπεκύρη Ελένη (τηλ 210.4123856), Αλκιβιάδου 142, Πειραιάς,2ος Όροφος

Κώδικας Δεοντολογίας και Αρχών Συνεργαζόμενων Δικηγόρων, με την Α.Μ.Κ.Ε Ελευθερία.

1. Όλοι οι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντα τους, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως αυτός αναλύεται στον νόμο 4194/3013 και επιπροσθέτως,

2. Αυτοδικαίως ο Δικηγόρος, ανάλογα με την έδρα του, έχει προτεραιότητα και οφείλει να εκπροσωπεί, έναντι άλλων συνεργαζόμενων Δικηγόρων, τα μέλη της «Ελευθερίας» που κατοικούν μονίμως στην έδρα που ασκεί δικηγορία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του (εφόσον δεν υπάρχει άλλος συνεργαζόμενος),

3. Ο συνεργαζόμενος Δικηγόρος οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να χρησιμοποιεί μόνον τα εγκεκριμένα δικόγραφα που χορηγούνται σε αυτόν, από την Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία», μέσω του νομικού εκπροσώπου της, Δικηγόρου κ. Εμμανουήλ Παπαδάκη,

4. Ο συνεργαζόμενος Δικηγόρος, μπορεί να αναλάβει αυτοδικαίως και κατά προτεραιότητα αυτός, την ομάδα ατόμων, που ενέταξε στην «Ελευθερία», προκειμένου να συμμετέχουν σε ομαδικό δικόγραφο του φορέα,

5. Οι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι με την Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία», οφείλουν να διακατέχονται από Πατριωτική και Εθνική συνείδηση και το μέγιστο μέλημα τους να είναι η ορθή νομική υποστήριξη των Πολιτών και σε καμιά περίπτωση η προσωπική τους κερδοφορία. Για τον λόγο αυτό, από κάθε «εργολαβική» αμοιβή τους, οφείλουν να παραχωρούν το 76% του ποσού αυτού, ως δωρεά στην Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία», προς ενίσχυση του έργου της και εξυπηρετώντας ανάγκες αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας, που δεν έχουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, προκειμένου να έχουν νομική προστασία,

6. Οι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με ηλεκτρονικά μέσα, συνεδριάζουν υπό την επίβλεψη και ευθύνη του νομικού εκπροσώπου, όπου γίνεται ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους και αναλύονται οι νομικές απόψεις που θα τεθούν,

7. Οι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη της «Ελευθερίας», παρέχοντας τους νομικές συμβουλές, βάσει των Αρχών, των Αξιών, των Θέσεων και του καταστατικού του φορέα και πάντα σε ένα πλαίσιο ηθικής και αγαθής συνεργασίας, με τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους Δικηγόρους.

Υπόδειγμα Σύμβασης Συνεργασίας Δικηγόρου, με την Α.Μ.Κ.Ε Ελευθερία.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΔΙΚΗΣ (ΩΝ)

 

Α.- Στην Αθήνα σήμερα την ……………..…-2017, ημέρα …………..………….. μεταξύ αφενός τ……. …..………….………………………………..………….. κατοίκου Πειραιά οδός Αλκιβιάδου 142, η οποία ενεργεί στο παρόν, ως εκπρόσωπος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» με ΑΦΜ 997364967 (καλουμένης στο εξής «η εντολέας αστική εταιρία» ή «η αστική εταιρία»), που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη (οδός   25ης Μαρτίου αριθ. 7) και αφετέρου του Δικηγόρου …………….……………………………………………………………………………………………..με αριθμό μητρώου Δ.Σ….. ……………………… (καλουμένου στο ο εξής «ο πληρεξούσιος Δικηγόρος» ή  «ο πληρεξούσιος», με ΑΦΜ ………………………., συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά και τα εξής :

  1. Η εντολέας είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (ΜΚΕ-ΜΚΦ), με νομική προσωπικότητα και σκοπούς αυτούς που περιγράφονται στο από 25.2.2016 νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό της, όπως τροποποιημένο ισχύει και ειδικότερα την προάσπιση με κάθε νόμιμο τρόπο όλων των ατομικών δικαιωμάτων των Πολιτών και ιδιαίτερα πολιτών-δανειοληπτών, έναντι του συστημικού ισχυρού Τραπεζικού τομέα, από την συνεχή πλέον παραβίαση τους, με την άσκηση (καταχρηστικών) δικαιωμάτων, ή και με παρανομίες και γενικά την παροχή κάθε είδους προστασίας, όχι μόνο έναντι του τραπεζικού τομέα, αλλά και έναντι της δημόσιας Εξουσίας.
  2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η «αστική εταιρία» αναθέτει την μελέτη, τον χειρισμό και την διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων, τόσο εκείνης, ως νομικού προσώπου, όσο και των εγγεγραμμένων μελών της (ατομικά), στον εδώ αντισυμβαλλόμενο Δικηγόρο (ο οποίος έχει το δικαίωμα με δική του αποκλειστική ευθύνη να εκπληρώνει τις αναλαμβανόμενες εν προκειμένω υποχρεώσεις, εργασίες και αρμοδιότητες και δια των εκάστοτε συνεργατών του-δικηγόρων-, έναντι των οποίων η εντολέας -αστική εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση και ευθύνη, που βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον αντισυμβαλλόμενο δικηγόρο), αναλαμβάνοντας εκείνη την πληρωμή της δικηγορικής αμοιβής και δαπάνης. Ειδικότερα συμφωνείται :

Ι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ(ΩΝ)-ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΩΝ)                         ΑΓΩΓΗΣ (ΩΝ)

ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ : α) Η αστική εταιρεία αναθέτει στον αφετέρου συμβαλλόμενο Δικηγόρο, την σύνταξη και υποστήριξη αγωγής (ή ομάδος ομοειδών αγωγών), με αναγνωριστικό, αλλά και εν συνεχεία και καταψηφιστικό  αίτημα (άρθρα 914 ΑΚ, 926 ΑΚ), σε υποκειμενική σώρευση των θιγομένων αδικοπρακτικά μελών της, σχετικά με την επελθούσα ζημιά των δανειοληπτών μελών της, από τις τράπεζες, λόγω σκόπιμης μη τακτικής διαχείρισης, ή παράνομης λειτουργίας τους, ή μη αξιοποίησης διαφόρων ειδικών κεφαλαίων, που διατέθηκαν από Διεθνείς Φορείς (ΔΝΤ- ΕΚΤ), πριν ή και όσον καιρό η χώρα τελεί υπό διεθνή Μνημονιακή εποπτεία (στάδιο ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών και οι συναφείς υποχρεώσεις τους έναντι της Ιδ. Οικονομίας κλπ). Αυτό θα λάβει χώρα με την παράλληλη επιστημονική υποστήριξη (διάσκεψη) μελετητών και οικονομολόγων της  «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ».

β) Ο  αφετέρου συμβαλλόμενος Δικηγόρος, δέχεται να προβεί στην σύνταξη, κατάθεση και υποστήριξη των ανωτέρω αγωγών, εφόσον προηγηθεί εις βάθος μελέτη όλων των σχετικών θεμάτων και εφόσον συνταχθεί τελικό  σχέδιο, για την οριστική μορφή της αγωγής, τέτοιο, που να συμβαδίζει με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, ήτοι έλεγχος κατά βάσει του μη προφανώς αβάσιμου, αλλά και ό,τι εν γένει επιτάσσει το άρθρον 37 παρ. 1 του Νέου Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.4194/2013). Εφόσον ακολουθηθούν τα πιο πάνω οριζόμενα, θα ακολουθήσει η σύνταξη και κατάθεση της αγωγής. 

ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η σύνταξη και υποστήριξη τυχόν ανακοπών  εγγεγραμμένων μελών της δανειοληπτών κ.λ.π., κατά πιθανώς εκδοθησόμενων διαταγών πληρωμής, ή παρομοίων ανακοπών για την εν γένει δικονομική τους άμυνα από σήμερα και στο εξής.

 

    ΙΙ  ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ (-ΕΣ)  ΑΓΩΓΗ (-ΕΣ) ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ

Για την αμοιβή της σύνταξης, κατάθεσης, συζήτησης της εν λόγω ανωτέρω ομαδικής αγωγής-ή ομάδος αγωγών (είτε με πρώτη αναγνωριστικώς κλπ ενάγουσα, την αστική εταιρία και επόμενα τα απλά τακτικά εγεγγραμμένα μέλη αυτής, ή και μόνον εκείνα ατομικώς) και με –καταρχήν-αίτημα :
α) την αναγνώριση  αδικοπρακτικής ευθύνης των Τραπεζών -και του Δημοσίου- κατά την διαχείριση της χρηματοδότησής τους, το τελευταίο Μνημονιακό εξαετες και πλέον ίσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, ή κατά την λειτουργία τους τουλάχιστον από το 2002 και μετά, με διάφορες ζημιογόνες πράξεις και παραλείψεις τους και ΕΠΙΣΗΣ
β) την επιδίκαση χρηματικής αποζημιώσεως, εκ της αιτίας αυτής, των κατά περίπτωση θιγέντων εναγόντων μελών της αστικής εταιρίας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», για θετική εν γένει ζημία ή τυχόν και διαφυγόντα κέρδη και γ) την επιδίκαση ευλόγου ποσού, ως χρηματική ικανοποίηση, εξαιτίας και της ηθικής βλάβης τους, είτε αυτών των μελών–δανειοληπτών, ή και του φορέα νομικού προσώπου καταρχήν της αστικής εταιρίας (όπως κατωτέρω αναλυτικότερα αυτό περιγράφεται) συμφωνούνται σήμερα  και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής ουσιώδη :

  1. Για την (κατόπιν αναλυτικής διάσκεψης) σύνταξη, κατάθεση, επίδοση, συζήτηση μίας (1) ομαδικής (θεωρουμένης μίας ανά τριακόσια όμως άτομα) αναγνωριστικής/καταψηφιστικής αγωγής, κατά των Τραπεζών, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την επιδίκαση της ζημίας και διαφυγόντων κερδών, ως αυτή θα υπολογισθεί επί τη βάσει πινακιδίου, από τους ιδίους τους ενδιαφερομένους (μέλη) και με επίσης περαιτέρω αίτημα και την επιδίκαση ενός ευλόγου κονδυλίου της προκληθείσης ηθικής  βλάβης καθενός τους (επί παραδείγματι 10.000 € ανά άτομο-μέλος), η αστική εταιρία αναλαμβάνει ΕΚΕΙΝΗ, εξ ιδίων χρημάτων, το πλήρες κόστος της όλης δικαστικής ενέργειας : α) τόσο όσον αφορά εκείνη και β) όσο ΟΜΩΣ αφορά και τη δικηγορική αμοιβή και τα έξοδα των εγγραφόμενων μελών της, για την όλη συμμετοχή τους σε αυτήν την νόμιμη δικαστική ενέργεια και άρα δέχεται έτσι  να καταβάλει ΕΚΕΙΝΗ για όλους και τα  μέλη της – (προς τήρηση του αρθρ. 75 του Κώδικα Περί Δικηγόρων), τα εξής ποσά :

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ της κάθε ομαδικής ΑΓΩΓΗΣ (πρώτος Βαθμός) :

α) 15 (συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης 20%) € ανά άτομο και  με τον ουσιώδη όρο να γίνεται ομαδοποίηση των περιπτώσεων ανά 300 άτομα minimum – εάν και εφόσον κατά την κρίση του πληρεξουσίου είναι νομικά και δικονομικά εφικτό.

β) Τα έξοδα επιδόσεων του  δικαστικού επιμελητή πέραν της αρχικής επίδοσης (όπως τυχόν κλήσης μετά από προδικαστική απόφαση) θα τα αναλάβει χωριστά η  «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» με δικό της επιμελητή.

γ) Το ανωτέρω ποσόν (15 € Χ 300 = 4.500 €, 4.500 € Χ 20 % = 900€ παρακρατουμένου φόρου, 4.500-900=3.600€) θα καταβάλλεται κατά την κατάθεση εκάστου ομαδικού δικογράφου. Σε περίπτωση δε τυχόν ΦΠΑ στο μέλλον στο ποσόν θα προστίθεται και το ποσοστό ΦΠΑ (24%).

Επίσης επισημαίνεται ότι η αστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώσει μέσα σε ένα μήνα (30 ημέρες) από την ημέρα της κατάθεσης κάθε ομαδικού δικογράφου, ενυπόγραφη και με ημερομηνία αντιστοιχούσα στην κατάθεση κάθε αγωγής και ανά ενάγοντα, κατάσταση, δηλαδή με τα ονόματα : α) όσων εκ των εναγόντων κατέβαλαν στο λογαριασμό της, το χωριστό ποσόν του δικαστικού ενσήμου του αγωγικού τους αιτήματος (μετά των υπέρ τρίτων επιβαρύνσεων) και β) όσων εκ των εναγόντων δεν το κατέβαλαν.

Το δε κονδύλι του δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων σχετικές επιβαρύνσεις, αποτελεί χωριστή καταβολή, που αφορά και θα διενεργηθεί μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της αστικής εταιρίας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», εν συνεχεία με έκδοση σχετικής επιταγής σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου κλπ, αφού πρώτα συγκεντρωθεί εμπρόθεσμα το ποσόν από τους ενδιαφερομένους ενάγοντες/μέλη  κάθε ομαδικής αγωγής. Η αστική εταιρία θα συνεργάζεται, όπου χρειασθεί στην απαραίτητη αυτή διαδικασία για την εμπρόθεσμη και κυρίως τακτική έκδοση των παραστατικών υπέρ ΤΝ, ΤΑΧΔΙΚ, Δημοσίου κοκ και ό, τι άλλο απαιτείται για την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας.

Σημειώνεται προς γνώση της αστικής εταιρίας, ότι η διαδικασία πλέον δικαστικής αναβολής στην νέα Τακτική διαδικασία έχει από 1/1/2016 καταστεί λίαν δυσχερής και ο χρόνος είναι πιεστικός -γενικά.

 

ΑΜΟΙΒΗ-ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ  ΑΝΑΚΟΠΕΣ

 Για κάθε τυχόν ανακοπή (σύνταξη-κατάθεση & συζήτηση): α) κατά διαταγής πληρωμής Τραπεζών και εν γένει πιστωτή ή β) ανακοπής επί αναγκαστικής εκτελέσεως, που αφορούν σε κάθε περίπτωση τα εγγεγραμμένα μέλη (με αριθμό Μητρώου της «Ελευθερίας») ατομικά, η αστική εταιρία χάριν του σκοπού και των στόχων της αναλαμβάνει ΕΠΙΣΗΣ ΕΚΕΙΝΗ, για τα εγγεγραμμένα μέλη της, την πλήρη κάλυψη των αμοιβών και εξόδων για κάθε τους αντίστοιχη περίπτωση.

Η αστική εταιρία ειδικότερα -καλύπτοντας εκείνη όλη την δαπάνη των μελών της- θα καταβάλει το ποσό, κατά τον συνημμένο, ως Παράρτημα (1), πίνακα (δηλ. το άθροισμα της στήλης Κόστος Δικαστηρίων + Μικτή αμοιβή + εκατό ευρώ [50 +50 =100 €] εξόδων φακέλου και επίδοσης => ανά ανακοπή), ΑΝΑΛΟΓΑ δηλαδή με το χρηματικό αντικείμενο και το ύψος εκάστης περίπτωσης ανακοπής, όπως προβλέπεται ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ στο Μονομελές Πρωτοδικείο, όπως επίσης και τον επ΄ αυτού-τυχόν στο μέλλον-αναλογούντα ΦΠΑ  (24%), επί του ποσού τής κατά περίπτωση ελαχίστου νομίμου αμοιβής, κατά τους οικείους ισχύοντες κάθε φορά σχετικούς πίνακες του ΔΣΑ, ανά περίπτωση ανακοπής.

[Επισημαίνεται και πάλιν εδώ το ανωτέρω –επιπλέον αυτό- κονδύλιο των εκατό ευρώ (50 +50 =100 €) για γενικά έξοδα φακέλου, ενσήμων  και επίδοσης ανά περίπτωση (δηλ. ανά μία ανακοπή)]. 

  (βλ. Πίνακα ως Παράρτημα 1 :


α) Κόστος δικαστηρίων -ως προβλέπεται ανά περίπτωση + β) την Μικτή λεγομένη σε αυτό αμοιβή δικηγόρου + γ) εκατό  ευρώ (100 €) για  έξοδα φακέλου- επίδοση) ανά ανακοπή => Τελικό ύψος δικηγορικής αμοιβής και εξόδων,  ανά περίπτωση ανακοπής  στο Μον. Πρωτοδικείο.

 

[Αίτηση αναστολής δεν επιθυμείται να ασκηθεί].

 

Περαιτέρω συμφωνούνται τα ακόλουθα : 1) Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ουδεμία ευθύνη ή σχέση έχει, ή μπορεί να έχει για κάθε άλλη διαδικασία.

Το ποσό θα καταβάλλεται νόμιμα, με την επίσης απαραίτητη παράδοση εκ μέρους του, όλων των αναγκαίων εγγράφων και  δικογράφων κάθε περίπτωσης (αντιγράφου της ανακοπής-έκθεσης-επίδοσης-εξουσιοδότησης μέσω φαξ ή σκάνερ) και με ειδική σημείωση, για τις αναγραφόμενες προθεσμίες λήξεως (με εύλογο χρόνο προ της λήξεως προθεσμιών).

2) Για τις τυχόν εκτός Αττικής δηλ. εκτός έδρας υποθέσεις απαιτείται πάντα προηγούμενη, ειδική κατά περίπτωση και ρητή συμφωνία, λόγω ακριβώς αυξημένων εξόδων, δαπάνης χρόνου και συναφών.

3) Επισημαίνεται επίσης ότι ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των εναγόντων-ανακοπτόντων είναι απολύτως απαραίτητο προαπαιτούμενο για την σύνταξη/ κατάθεση δικογράφων (κατά Νόμο).

4) Ο πληρεξούσιος δικηγόρος  διατηρεί το δικαίωμα αποχώρησης χωρίς συνέπειες (αζημίως) από την παρούσα, μετά από προ τριμήνου σχετική γραπτή ενημέρωση της αστικής εταιρείας. Θα ολοκληρώσει όμως τις υποθέσεις, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και για τις  οποίες θα έχει ήδη πληρωθεί.

5) Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι σε περίπτωση που δεν θα τελεσφορήσει οποιαδήποτε ομαδική αγωγή (με υπαιτιότητα του Δικαστή), ο πληρεξούσιος Δικηγόρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάξει, καταθέσει και συζητήσει αγωγή κακοδικίας, με κόστος το ελάχιστο προβλεπόμενο από τον Δικηγορικό Σύλλογο

6) Όλες οι αναγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση τιμές βασίζονται στις τιμές που προτείνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ). Σε περιπτωση αναπροσαρμογής τους από το ΔΣΑ, θα αναπροσαρμόζονται αντιστοίχως και οι συμφωνηθείσες.  

          7) Τέλος, έτερες  τυχόν δικαστικές υποθέσεις αυστηρά ατομικής φύσεως των μελών (διαζύγια, κληρονομικά, αστικές κλπ) δεν αφορούν επ΄ ουδενί  την αστική εταιρία και θα συμφωνούνται τυχόν αυστηρά  μεταξύ των όποιων ενδιαφερομένων, κατά περίπτωση και στα πλαίσια του δικηγορικού λειτουργήματος.

         8) Ο πληρεξούσιος δικηγόρος από σήμερα συμφωνεί με τον κώδικα δεοντολογίας και αρχών συνεργαζόμενου με την Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία» δικηγόρου και δεσμεύεται για την πιστή τήρηση του.

 

 

Παράρτημα 1 (κόστος Ανακοπών)

 

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα από όλες τις πλευρές. -

 

  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

           1)                                                   2)

 

 

 

 

Το Παρόν επικυρώθηκε από τον νομικό σύμβουλο της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία»

 

 

 

 

 

-------------------------

Εμμανουήλ Παπαδάκης

 

 

Κατεβάστε την Σύμβαση συνεργασίας εδώ:

 

 

Τρέχουσες Νομικές Υπηρεσίες

 

1 Μήνυση κατά των συστημικών τραπεζών και των ελεγκτικών αρχών τους.

2 Αγωγές κατά των συστημικών τραπεζών και των ελεγκτικών αρχών τους.
                          o Για Φυσικά πρόσωπα.
                          o Για Νομικά πρόσωπα.

Ανακοπές κατά εντολών πληρωμής των συστημικών τραπεζών.

 

 

?
  Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ)