ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΜΚΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Συμμετοχή στην ΑΜΚΕ Ελευθερία

Κάθε φυσικό - νομικό πρόσωπο, μπορεί να εγγραφεί στην ΑΜΚΕ Ελευθερία εφ΄ όσον έχει κατανοήσει τους λόγους της σύστασης της και εφ'  όσον αποδέχεται πλήρως το καταστατικό που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φίλων - μελών.

Όσων οι απόψεις (ως πολιτών ή ως νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων) ταυτίζονται με τη φιλοσοφία των μελών της ΑΜΚΕ θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν στην αίτηση εγγραφής μέλους, με ευκρίνεια, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, να υπογράψουν με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (link για την αίτηση) και έπειτα να την αποστείλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ... amke.nomika@gmail.com.

Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά νομικό πρόσωπο, θα πρέπει ν΄ αποσταλούν και τα έγγραφα που νομιμοποιούν τον υπογράφοντα ως εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. Οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων θα εγγράφονται στο μητρώο μελών και ως φυσικά πρόσωπα άνευ της συνδρομής των φυσικών προσώπων.

Οι κάτοικοι εξωτερικού, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ΑΜΚΕ Ελευθερία, θα πρέπει να θεωρήσουν την αίτηση τους στις κατά τόπους προξενικές αρχές.

Συμμετοχή στις Νομικές Δράσεις

Κάθε φίλος - μέλος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ομαδική αγωγή που η ΑΜΚΕ Ελευθερία έχει προετοιμάσει κατά των εκτελεστικών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ, της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, των τέως διοικητών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Τράπεζα της Ελλάδας", από το 2008 έως σήμερα (Γεωργίου Προβόπουλου και Ιωάννη Στουρνάρα) και κατά των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ", "Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ", "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ", "Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ" όπως νομίμως έκαστο εξ' αυτών εκπροσωπείται. 

Προκειμένου οποιοδήποτε μέλος να ενταχθεί στην ομαδική αγωγή, θα πρέπει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση amke.nomika@gmail.com), υπεύθυνη δήλωση πληρεξουσιότητας - εντολής φυσικού ή νομικού προσώπου και ειδικό πληρεξούσιο στην ΑΜΚΕ Ελευθερία. 

Η αποστολή των εντύπων βεβαιώνει ότι το μέλος έχει μελετήσει τα οικονομικά δεδομένα που αποδεικνύουν την αντικειμενική αλήθεια πάνω στην οποία στηρίζεται η αγωγή και επιπλέον ότι έχει τη βούληση να ασκήσει και σε ατομικό επίπεδο τα ενδεδειγμένα ένδικα μέσα κατά οιουδήποτε αποπειραθεί να διαστρεβλώσει την Αλήθεια κατά παράβαση του άρθρου 386 ΠΚ (απάτη). 

Σύνδεσμοι για τα έντυπα

Υπεύθυνη δήλωση πληρεξουσιότητας φυσικών προσώπων (link)

Υπεύθυνη δήλωση πληρεξουσιότητας νομικών προσώπων (link)

Ειδικό πληρεξούσιο προς τον δικηγόρο (link)


Σύνδεσμοι για τα έντυπα

Υπεύθυνη δήλωση πληρεξουσιότητας φυσικών προσώπων (link)

Υπεύθυνη δήλωση πληρεξουσιότητας νομικών προσώπων (link)

Ειδικό πληρεξούσιο προς τον δικηγόρο (link)

Διαφορές με Τράπεζες

Η ΑΜΚΕ Ελευθερία διατίθεται, όταν οι φίλοι - μέλη της το επιθυμούν, να διεκπεραιώσει (δια των δικηγόρων συνεργατών της) ανακοπές σε τυχόν διαταγές πληρωμών ή και να ασκήσει ένδικα μέσα εντός του πλαισίου του νόμου 4194/2013 (νέος κώδικας δικηγόρων - link).

Είναι αυτονόητο ότι οι φίλοι - μέλη που έχουν τους προσωπικούς τους δικηγόρους μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν, χωρίς επιβάρυνση, τα νομικά κείμενα των ανακοπών των συνεργαζόμενων με την ΑΜΚΕ δικηγόρων.
© Copyright 2021 - eleftheria.com.gr - All Rights Reserved
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram