Φυσικά Πρόσωπα

 

Αγωγή Κατά Συστημικών Τραπεζών με ενάγον Φυσικό Πρόσωπο …

 

Στο κείμενο αυτό αναλύεται η διαδικασία συμμετοχής φυσικών προσώπων, σε ομαδική αγωγή της «Ελευθερίας», κατά των συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Alpha & Eurobank), με τελικό ουσιαστικό αίτημα την οριστική διαγραφή των τραπεζικών δανείων και ταυτόχρονη απαίτηση αποζημίωσης, τόσο για την ηθική βλάβη, όσο και για την ζημία που προκάλεσε η απάτη των τραπεζών και η υπεξαίρεση τουλάχιστον 233 Δις ευρώ δημοσίου χρήματος.

Πιο συγκεκριμένα η αγωγή αυτή στρέφεται κατά των παρακάτω τραπεζών (οι υπόλοιπες που δεν αναγράφονται στην κατωτέρω λίστα, θα συμπεριληφθούν σε μεταγενέστερο δικόγραφο) :

1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ALPHA BANK, που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, τόσο ατομικώς, όσο και ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τόσο ατομικώς, όσο και ως ειδικής διαδόχου των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών με τις επωνυμίες «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

3.Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τόσο ατομικώς, όσο και ως ειδικής διαδόχου των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών με τις επωνυμίες «FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.».

4.Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τόσο ατομικώς, όσο και ως ειδικής διαδόχου των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.» (πρώην NOVA Bank), «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ), «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)» (πρώην MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ».

5. Της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21 , ΑΘΗΝΑ 102 50

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής προσώπου, ως μέλους της «Ελευθερίας», κατά τα παρακάτω ειδικότερα και την οριστική ένταξη του στην ομαδική αγωγή και μέχρι την δικάσιμο που θα οριστεί, πρέπει το μέλος να παραιτηθεί από οποιαδήποτε άλλη ταυτόσημη παράλληλη αγωγή του, κατά των Τραπεζών. Συνιστάται από το νομικό τμήμα της «Ελευθερίας» και για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, όπως και για μελλοντικές προσφυγές κατά του Δημοσίου, κάθε συμμετέχων στην αγωγή κατά των τραπεζών, παράλληλα να συμμετέχει και στην σχετική ομαδική μήνυση.

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών

Η Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, οι εταίροι και τα μέλη του προσωπικού δεν αναλαμβάνουν, όπως και δεν θα έχουν καμία ευθύνη και δεν θα ευθύνονται για κανένα λόγο ή αιτία, για τυχόν ζημία ή δαπάνη ή απώλεια προκληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), από την κακή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ιστοσελιδας της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία» ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Επιδιωκόμενες ενέργειες

  1. Ομαδική αγωγή (μέρος Α’) : Με ομαδική αγωγή της «Ελευθερίας», κατά των συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Alpha & Eurobank), επιδιώκεται η αναγνώριση της τραπεζικής απάτης, με ταυτόχρονη απαίτηση αποζημίωσης, για την ηθική βλάβη που προκάλεσε η απάτη των τραπεζών και η υπεξαίρεση τουλάχιστον 233 Δις ευρώ δημοσίου χρήματος, σε όλους τους Έλληνες πολίτες (δανειολήπτες και μη).
  2. Ατομική αγωγή (μέρος Β’- Προϋπόθεση, η συμμέτοχη στην ομαδική αγωγή) : Κάθε συμμετέχον, στην ομαδική αγωγή, φυσικό πρόσωπο, μπορεί στη συνέχεια να επιδιώξει τόσο την οριστική διαγραφή των τραπεζικών δανείων του (ως προϊόν απάτης, που παραβιάζει τα χρηστά ήθη), όσο και την αναγνώριση της ζημίας που υπέστη.

 

Οι αγωγές θα βασιστούν στο νομικό σκεπτικό που οδήγησε στην αμετάκλητη απόφαση Νο. 2343/2016 που αποτελεί πλέον επίκαιρη νομολογία του κράτους.

 

Η Διαδικασία Συμμετοχής Αναλυτικά

1.  Αρχικά το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να προσφύγει κατά των συστημικών τραπεζών, πρέπει να εγγραφεί μέλος στην Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία».(Πατήστε στον προηγούμενο ηλεκτρονικό σύνδεσμο για να δείτε την διαδικασία εγγραφής)

Τα γραφεία της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία» λειτουργούν σήμερα στις παρακάτω διευθύνσεις:

α.Κεντρικό – Έδρα: 25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης, 3ος Όροφος, ΤΚ 171 21, τηλέφωνο γραμματείας 694.99.07.999.

β.Τοπικό Γραφείο Αθηνών-Ομονοίας και έδρα της νομικής υπηρεσίας: Σοφοκλέους 5, Αθήνα, 7ος Όροφος, ΤΚ 105 59, τηλέφωνο γραμματείας 2121054705.

2. Το μέλος της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία» (φυσικό πρόσωπο), που επιθυμεί να συμμετέχει στην ομαδική αγωγή κατά των συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Alpha & Eurobank), πρέπει να καταβάλλει το αναλογικό κόστος συμμετοχής του για το Α’ Μέρος της αγωγής αυτής (που καλύπτει τα δικηγορικά έξοδα), μέσω τραπεζικής κατάθεσης, αναγράφοντας στην αιτιολογία κατάθεσης «Αναλογικό Κόστος συμμετοχής, Α’ μέρος για την Αγωγή κατά των συστημικών τραπεζών» και την «επωνυμία» του, στον λογαριασμό που τηρεί η «Ελευθερία» στην ALPHA BANK με IBAN : GR 44 0140 1250 1250 0200 2017 668.

Το αναλογικό κόστος συμμετοχής για το Α’ Μέρος της αγωγής αυτής, σήμερα καθορίζεται στα 50 € για έκαστο συμμετέχοντα. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι βάσει της εντολής που θα χορηγεί κάθε μέλος στην ελευθερία οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι μετά την επιτυχή έκβαση της δίκης έχουν το δικαίωμα (εργολαβικό) να παρακρατούν ποσοστό 15%  από κάθε ενάγον  πρόσωπο – μέλος από την αποζημίωση που θα του επιδικαστεί.

3. Τα φυσικά πρόσωπα-μέλη της «Ελευθερίας» πρέπει να συμπληρώσουν με πολύ μεγάλη προσοχή, αφού η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης είναι αποκλειστικά δική τους, την ακόλουθη φόρμα, πατώντας εδώ:


   

Προσοχή: Ειδικά για την αγωγή κατά των συστημικών τραπεζών, τα γενικά στοιχεία πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα και αληθή, όπως και τα στοιχεία τουλάχιστον του Πίνακα Α’.

 

Αφού συμπληρωθεί το ανωτέρω αρχείο,το φυσικό πρόσωπο-μέλος της Α.Μ.Κ.Ε., το αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή και εν συνεχεία το εκτυπώνει, το υπογράφει σε κάθε σελίδα του και θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής του. Ακολούθως το αποστέλλει, μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητας του (και στις δυο όψεις), στα κεντρικά γραφεία της ΑΜΚΕ «Ελευθερία», με συστημένη αλληλογραφία.

4. Στην συνέχεια πρέπει να συμπληρώσει σωστά και σε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, την ακόλουθη δήλωση-αίτηση-πληρεξουσιότητα-εντολή (διαθέσιμη σε έκδοση .DOCX & .PDF) και αφού την εκτυπώσει, να την υπογράψει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και να την αποστείλει στην «Ελευθερία».

Κατεβάστε την εξουσιοδότηση εδώ:

 


Προσοχή: Εάν μας αποστέλλετε το έγγραφο αυτό γιατί έχετε διαταγή πληρωμής ή πρόγραμμα πλειστηριασμού, που θέλετε να αναλάβουμε με το νομικό μας τμήμα, παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε και τα αντίστοιχα ζητούμενα στοιχεία

 

5. Στο σημείο αυτό (στάδιο) και πριν προχωρήσει η διαδικασία περαιτέρω, το μέλος οφείλει να στείλει, στα κεντρικά γραφεία της «Ελευθερίας», 25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης, 3ος Όροφος, ΤΚ 17121, τηλέφωνο γραμματείας 694.99.07.999, email: info@eleftheria.com.gr, τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία, με τους έξης αποδεκτούς τρόπους:

6. Με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση και υπόψη του Γενικού Γραμματέα κ, Μασσέλου Ιωάννη, ή κατόπιν ραντεβού μαζί του :

α) .Αντίγραφο της τραπεζικής κατάθεσης «Αναλογικό Κόστος συμμετοχής , Α’ μέρος για την Αγωγή κατά των συστημικών τραπεζών» (Στάδιο 2 της διαδικασίας).

β).Φωτοτυπία της ταυτότητας του.

γ) Το αρχείο Excel (Στάδιο 3 της διαδικασίας), συμπληρωμένο, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής .

δ) Την πρωτότυπη δήλωση-αίτηση-πληρεξουσιότητα-εντολή, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με το γνήσιο της υπογραφής
(Στάδιο 4 της διαδικασίας), μαζί με την θεωρημένη, με το γνήσιο της υπογραφής, αίτηση εγράφης μέλους στην «Ελευθερία».

ε)  Ακριβή αντίγραφα των αρχικών δανειακών συμβάσεων, καθώς και των πρόσθετων πράξεων (ρυθμίσεων) του συμμετέχοντος.

ΚΑΙ

7. .Με ηλεκτρονική αποστολή στο Email της «Ελευθερίας» info@eleftheria.com.gr, ηλεκτρονικό μήνυμα με τίτλο, το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του και επισυναπτόμενο το ηλεκτρονικό αρχείο Excel (Στάδιο 3 της διαδικασίας), καθώς και ένα σύντομο ιστορικό, σχετικά με τις δανειακές του υποχρεώσεις (σε ολιγοσέλιδο «ξεκλείδωτο» αρχείο Word) και αποδείξεις που να αποδεικνύουν μέχρι πότε κατέβαλε το δάνειο του.

8. Έχοντας το μέλος ολοκληρώσει επιτυχώς το στάδιο 5 της διαδικασίας και έχοντας προσκομίσει στην Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία» και ό,τι άλλο ενδεχομένως απαιτηθεί, θα μπορεί να συμμετέχει στην ομαδική αγωγή, κατά των συστημικών τραπεζών, σαν ενάγον φυσικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση που δεν θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο από τα ανωτέρω στάδια, δεν θα μπορεί να συμμετέχει στην ομαδική αγωγή, μέχρις ότου ολοκληρώσει ορθά και πλήρως την όλη διαδικασία, όπως περιγράφηκε έως τώρα.
Συνεπώς για κάθε καθυστέρηση εξ’ υπαιτιότητας του, αποκλειστικά υπεύθυνο θα είναι το μέλος, που θα μπορεί να συμμετέχει στην επόμενη ομαδική αγωγή, μετά την ορθή ολοκλήρωση όλων των σταδίων της περιγραφόμενης διαδικασίας.

9. Στην ατομική αγωγή (Β΄ Μέρος) περιλαμβάνεται η ζημιά, που έχει υποστεί κάθε Φ.Π. (εξατομικευμένα), η οποία οφείλεται στην πτώση της αγοραστικής δύναμης του χρήματος και των εμπορικών αξίων των ακινήτων του και προκλήθηκε από την απάτη των τραπεζών και την υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος τουλάχιστον 233 Δις ευρώ.
Η ζημία αυτή προσδιορίζεται με αδιαμφισβήτητο μαθηματικό οικονομοτεχνικό τρόπο και το μέλος πρέπει να έρθει σε επαφή με το γραφείο της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία», που τον εξυπηρετεί, προκειμένου να ενημερωθεί για την επιπρόσθετη αυτή διαδικασία και το αντίστοιχο κόστος, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα του έχουν ζητηθεί (π.χ. Ε1, Ε9 και Εκκαθαριστικά τουλάχιστον 3 ετών πριν την κρίση ή τα δάνεια του και έως σήμερα), έτσι ώστε να καταρτιστεί μια τεκμηριωμένη οικονομοτεχνική μελέτη για την ζημία που υπέστη και το ύψος αυτής, η οποία (μελέτη) θα ενσωματωθεί στην ατομική αγωγή τού Β’ μέρους.
Η συνδρομή που θα καταθέσει για το Β’ Μέρος της αγωγής κατά των συστημικών τραπεζών θα διαμορφώνεται ανά περίπτωση και θα κατατίθεται στον λογαριασμό της «Ελευθερίας» στην  ALPHA BANK με IBAN : GR 44 0140 1250 1250 0200 2017 668 και Αιτιολογία κατάθεσης : «Επωνυμία μέλους, αναλογική συνδρομή Β’ μέρος αγωγής, με Διαμόρφωση Συμπληρωματικών Στοιχείων».

10. Η Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία» καταθέτει μια ομαδική αγωγή, κατά των συστημικών τραπεζών, όταν συγκεντρωθούν περί τα 500 μέλη, που θα έχουν ολοκληρώσει την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία και θα μπορούν να ενταχθούν στην αγωγή.
Μετά την κατάθεση, από τον(τους) συνεργαζόμενο(ους) δικηγόρο(ους), της ομαδικής αγωγής των 500 μελών, τα μέλη που συμμετέχουν, ενημερώνονται ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην «Ελευθερία»), για την ημερομηνία εκδίκασης, τον τόπο και το πινάκιο.
Επίσης τα μέλη οφείλουν να χορηγήσουν στον(στους) συνεργαζόμενο(ους) με την «Ελευθερία» δικηγόρο(ους), μια δήλωση-εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, την οποία θα υπογράψουν, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και θα την αποστείλουν, υπό όψη του Γενικού Γραμματέα κ. Μασσέλου Ιωάννη, στα κεντρικά της «Ελευθερίας», 25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης, 3ος Όροφος, ΤΚ 171 21.
Εάν μία ημέρα πριν από την εκδίκαση της ομαδικής αγωγής, ο(οι) παριστάμενος(οι) δικηγόρος(οι) δεν έχει(ουν) την δήλωση-εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, τότε το μέλος θα εξαιρείται από την εν’ λόγω αγωγή και θα συμπεριλαμβάνεται σε μελλοντική, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστείλει την δήλωση. Στην περίπτωση αυτή η καθυστέρηση συμμετοχής του μέλους στο ομαδικό δικόγραφο θα είναι από δική του υπαιτιότητα.

11. Η παρουσία στο Δικαστήριο όλων των εναγόντων την ημέρα της ορισθείσας δίκης, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, με ελάχιστες  επιτρεπόμενες εξαιρέσεις λόγο αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας ή μεγάλης απόστασης.

12. Οι πολίτες που επιθυμούν μόνοι τους να καταθέσουν την ΑΓΩΓΗ με δικό τους Δικηγόρο και χωρίς την συμμετοχή της «Ελευθερίας» μπορούν να την ζητήσουν (και θα την λάβουν ατελώς σε ξεκλείδωτο αρχείο) εγγράφως από την Γραμματεία (email : info@eleftheria.com.gr), δηλώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και του Δικηγόρου που επιθυμούν να αποσταλεί για να την καταθέσουν ατομικά.

 

Απόσπασμα με το αποδεικτικό υλικό της ομαδικής αγωγής:

 

Εκ της Γραμματείας της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία