ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Αστικής-ΜΗ Κερδοσκοπικής-Εταιρείας,

με την επωνυμία «Ελευθερία»

Ελευθερίας νέο καταστατικό:                                                 

                                                

Στην Αθήνα σήμερα στις 29/6/2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

 • Γεώργιος Σαρρής του Εμμανουήλ, Επιχειρηματίας, (Δαμάστα Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ 71 500) με Α.Δ.Τ. Ν 067257 – ΑΦΜ 044849588.
 • Ιωάννης Μασσέλος, του Νικολάου, Αεροναυπηγός, 25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 615555 – ΑΦΜ 059664265.
 • Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού, Γεωπόνος, κάτοικος Μηλιάς, θέση Κατεβασιά Δήμου Αχαρνών, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 044814  – ΑΦΜ 037118280.
 • Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, Δικηγόρος, Σοφοκλέους 5 Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 523146 – ΑΦΜ 019969515.

δηλώνουμε τα ακόλουθα  : ΄Οτι δυνάμει του από 25-2-2016 καταστατικού, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με αριθμό 138078903000, συνεστήθη ανάμεσα στους εκ των συμβαλλομένων, Γεώργιο Σαρρή του Εμμανουήλ και Ιωάννη Μασσέλο του Νικολάου και την Αναστασία Ιντζόγλου του Χαράλαμπου, αστική-μη κερδοσκοπική-εταιρεία με την επωνυμία «Ελευθερία», έδρα της τον Δήμο Ν. Σμύρνης, διάρκεια εκατό (100) έτη, σκοπό τον αναγραφόμενο στο άρθρο 5 του καταστατικού και διαχειρίστρια την εκ των εταίρων Αναστασία Ιντζόγλου.

Μετά την έγγραφη παραίτηση της εταίρου και διαχειρίστριας Αναστασίας Ιντζόγλου, εισήλθαν στην εταιρεία δύο (2) νέα μέλη, οι εκ των εδώ συμβαλλόμενων Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού και Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, οι οποίοι εισέφεραν το ποσό των 50 ευρώ έκαστος, με αποτέλεσμα να ανέλθει το ιδρυτικό κεφάλαιο της εταιρείας στα διακόσια (200) ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που συνήλθε νομίμως στην έδρα της, στις 31-5-2016 και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπ’ αριθμ. 1 πρακτικό, Εταίροι της εταιρείας, μετά την είσοδο των νέων μελών, είναι οι ακόλουθοι : 1) Γεώργιος Σαρρής του Εμμανουήλ (Ιδρυτικό μέλος), 2) Ιωάννης Μασσέλος του Νικολάου (Ιδρυτικό μέλος), 3)  Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού και 4) Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, οι οποίοι θα διακρίνονται σε ιδρυτικά μέλη και σε εταίρους, έκαστος των οποίων εισέφερε το ποσό των πενήντα (50) ευρώ,  τροποποιούμενων των άρθρων 6, 7 και 16 του καταστατικού ως εξής :

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΟΡΟΙ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται  σε διακόσια ευρώ (200,00) ΕΥΡΩ και σχηματίζεται από ισόποσες εισφορές όλων των μελών της εταιρείας.

Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας είναι σαφείς, διαφανείς, ελεγχόμενοι, τηρουμένων για το λόγο αυτό όλων των εκ του νόμου φορολογικών βιβλίων και θα είναι οι εξής:

Α. Οι συνδρομές (ετήσιες εισφορές) των μελών της.

Β. Οι εγγραφές, οι συνδρομές, οι έκτακτες και οι ειδικές εισφορές/συνδρομές των μελών.

Γ. Οι δωρεές, οι κληρονομίες ή κληροδοσίες, καθώς και οι τυχόν πρόσοδοι των εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεών της, ή των βάσεων πληροφοριών της, ή των εν γένει δραστηριοτήτων της, καθώς και κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης. Η «Ελευθερία» αποδέχεται τις κληρονομίες πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής. Οι χορηγίες γίνονται με ονομαστική καταγραφή των χορηγών ως ατόμων και όχι ως εταιρειών.

Δ. Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, καθώς και οι επιχορηγήσεις ή οποιαδήποτε εισφορά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Εθνικό ή διεθνές, όπως και κάθε άλλη είσπραξη, που προέρχεται από νόμιμη αιτία και δεν αντίκειται στις αρχές της «Ελευθερίας».

Ε. Το αντίτιμο, από την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σε τρίτους, πλην μελών και «φίλων» (που δικαιούνται να τις έχουν βάση των συνδρομών/εισφορών τους), το οποίο θα είναι και αντίστοιχο της σχετικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες της «Ελευθερίας».

Στην περίπτωση αυτή η «Ελευθερία» έχει τις φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.

Ζ. Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Τα έσοδα που υπερκαλύπτουν το κόστος λειτουργίας της «Ελευθερίας» δεν δύναται να σχηματίσουν αποθεματικά, ούτε επιτρέπεται να διανέμονται στα μέλη της (συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτικών), αλλά διατίθενται για την προώθηση του σκοπού της. Η τύχη της περιουσίας της εταιρείας και η διάθεση της σε περίπτωση διάλυσης της ορίζεται με απόφαση των εταίρων.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΕΤΑΙΡΟΙ

Ιδρυτικά μέλη – Εταίροι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Ελευθερία» θεωρούνται οι υπογράφοντες την παρούσα πράξη, εκ των οποίων οι κ. Μασσέλος  Ιωάννης και Γεώργιος Σαρρής θα αναφέρονται ως Ιδρυτικά Μέλη  και οι λοιποί ως Εταίροι, οι μόνοι έχοντες και δικαίωμα ψήφου.

Τα ιδρυτικά μέλη – εταίροι δεν δύνανται να μεταβιβάσουν την εταιρική τους ιδιότητα. Σε περίπτωση θανάτου ιδρυτικού μέλους – εταίρου, μπορεί να υπεισέλθει στην θέση του άτομο της επιλογής του θανόντος, εφόσον, κατά τη διάρκεια της ζωής του, είχε εκδηλώσει σχετική βούληση, εγγράφως ή και προφορικά, παρουσία και των υπολοίπων ιδρυτικών μελών – εταίρων. Αν ο αποβιώσας δεν είχε εκδηλώσει καμία ιδιαίτερη βούληση, όσο ζούσε, τα ιδρυτικά μέλη και οι εταίροι θα αποφασίσουν τον αντικαταστάτη του από τα υπάρχοντα  (τακτικά) μέλη.

Η «Ελευθερία» μπορεί να εγγράψει (Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα μέλη, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 9, 11, 12 του παρόντος, σε ειδικό βιβλίο, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, με ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών και εταίρων.

Έτσι, μέλη της «Ελευθερίας» (τακτικά, αρωγά ή επίτιμα), μπορούν να είναι : α) νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται νόμιμα και β) Έλληνες πολίτες ή και νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το φύλο, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί προς δικαιοπραξία.

Όλα τα μέλη λαμβάνουν με δική τους ευθύνη και μέριμνα, αντίγραφα του παρόντος καταστατικού και του κανονισμού λειτουργίας και εγγράφως τα αποδέχονται, είτε υπογράφοντας τα ακριβή αντίγραφα αυτών, είτε συμπληρώνοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση, με περιεχόμενο που θα ορίζεται με απόφαση των ιδρυτικών μελών – Εταίρων και η υπογραφή τους θα βεβαιώνεται νομίμως για το  γνήσιο της. Με την υπογραφή της δηλώσεως γίνεται σαφώς και ρητά δεκτό ότι και τυχόν  προσωπικά τους δεδομένα, που τους αφορούν μπορούν να συγκεντρώνονται και να τηρούνται από την εδώ Εταιρία για την επιτέλεση του καταστατικού στόχου της.

Η παράγραφος αυτή δεν τροποποιείται, ούτε διαγράφεται.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΤΑΙΡΟΥ

Η με οποιονδήποτε τρόπο παραίτηση ιδρυτικού μέλους ή εταίρου, δεν συνεπάγεται τη λύση της «Ελευθερίας». Η «Ελευθερία» συνεχίζει τη λειτουργία της με τα λοιπά ιδρυτικά μέλη – εταίρους.

Τα μέλη (ιδρυτικά ή εταίροι) που αποχωρούν από την αστική-μη κερδοσκοπική-εταιρεία, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν μόνο το ποσό της εισφοράς τους και μόνο εφόσον αυτό σώζεται. Σε καμία περίπτωση μέλη που αποχωρούν από την αστική-μη κερδοσκοπική-εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν να λάβουν με οποιανδήποτε αιτιολογία, οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία, μεγαλύτερο από την συνεισφορά τους.

Είσοδος νέων εταίρων επιτρέπεται μόνο μετά την ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών και των εταίρων.

 

Επίσης αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας, την 1-6-2016, σύμφωνα και με το επισυναπτόμενο εδώ Πρακτικό Νο2: α) ο διορισμός ως νέου διαχειριστή, της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κας Ελένης Μπεκύρη του Κων/νου, κατοίκου Πειραιά οδός Αλκιβιάδου 142, τροποποιούμενων των άρθρων 21 και 22 του καταστατικού, β) η διόρθωση και η συμπλήρωση των άρθρων 3, 9, 19, 20 και 23 του καταστατικού, που αφορούν την έδρα της εταιρείας, τα τακτικά μέλη, τα όργανα, τη συνέλευση και την δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας και γ) η κωδικοποίηση του καταστατικού, σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο αντικαθιστά πλήρως το προηγούμενο, έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένο με τις ως άνω τροποποιήσεις, σε όλα τα σχετικά άρθρα και έχει ισχύ από σήμερα, διέπεται δε από τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. του Α.Κ. (Αστικού Κώδικα) και τους παρακάτω όρους και ειδικότερες συμφωνίες, τους οποίους συνομολογούμε και συναποδεχόμαστε και έχουν ως  ακολούθως :

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται  αστική-μη κερδοσκοπική-εταιρεία (ΜΚΕ – Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), που θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 επόμενα του Α.Κ. (Αστικού Κώδικα).

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η επωνυμία της αστικής-μη κερδοσκοπικής-εταιρείας είναι «Ελευθερία». Το σήμα που θα φέρει η εταιρεία είναι  μια τρίχρωμη (κόκκινο-πράσινο-μπλε) σχηματική απεικόνιση του γράμματος «Ε» της επωνυμίας «Ελευθερία», ακολουθούμενη από τα υπόλοιπα γράμματα της λέξεως, ακριβώς όπως φαίνεται κατωτέρω:

 Ελευθερίας LOGOΗ σφραγίδα της αστικής-μη κερδοσκοπικής-εταιρείας «Ελευθερία» μπορεί να αναγράφει είτε την επωνυμία είτε και τον λογότυπο αυτής, είτε και μόνο τον τελευταίο. Πρέπει δε να φέρει το ΑΦΜ και την ΔΟΥ της αστικής μη-κερδοσκοπικής εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Έδρα της αστικής -μη κερδοσκοπικής- εταιρείας «Ελευθερία» ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται στην οδό 25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης. Η εταιρεία με απόφαση των εταίρων μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της, χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Με τον ίδιο τρόπο αλλά υπό την προϋπόθεση της ομόφωνης απόφασης όλων των Εταίρων μπορεί να μεταφέρει την σημερινή  έδρα της σε όμορο Δήμο ή και άλλο Δήμο της Χώρας, χωρίς αυτό να αποτελεί επίσης καταστατική τροποποίηση, με τον όρο ότι θα έχει παραμείνει τουλάχιστον επί ένα τρίμηνο στον προηγούμενο δήμο. Η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει γραφεία τόσο εντός, αλλά και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της αστικής-μη κερδοσκοπικής-εταιρείας «Ελευθερία» ορίζεται για εκατό (100) έτη και εξακολουθεί να ισχύει υπό το εκάστοτε ισχύον Νομοθετικό, Εθνικό και πιθανώς Κοινοτικό καθεστώς.

Ο θάνατος, η πτώχευση ή η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση οποιουδήποτε ιδρυτικού μέλους δεν επιφέρει τη λύση της «Ελευθερίας», η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της αστικής -μη κερδοσκοπικής- εταιρείας «Ελευθερία» (κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 784) είναι η διεκδίκηση του Δικαίου, η προστασία και η διασφάλιση της Αξίας και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι της Ελλάδας αλλά και οι ισχύουσες  Ευρωπαϊκές (Κοινοτικές) και λοιπές Διεθνείς Συμβάσεις (ΕΣΔΑ, ΟΗΕ, κλπ) και  δικαϊκές αρχές, θεσμοθετώντας αυστηρές δικλείδες προστασίας από φαινόμενα κάθε είδους καταχρηστικότητας  και διαφθοράς.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι  (ενδεικτικά) :

 • Η διεκδίκηση του Δικαίου, η προστασία και η διασφάλιση της Αξίας και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η προστασία του κράτους δικαίου, της κοινωνικής γαλήνης και ειρήνης. Για τον λόγο αυτό η «Ελευθερία», θα παρέχει Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας (συμπεριλαμβανομένης και της νομικής) σε κάθε Πολίτη, ανεξάρτητα πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, που γίνεται στη συνέχεια απλό μέλος ή «φίλος» της. Η «Ελευθερία» βασίζεται σε εξειδικευμένο επιστημονικό και νομικό προσωπικό, παρέχοντας λύσεις στα προκύπτοντα προβλήματα που συνάδουν με τον σκοπό της.
 • Η μελέτη και εκπόνηση επενδυτικών προγραμμάτων ενίσχυσης της Εθνικής οικονομίας, βασισμένες στην συμμετοχική επιχειρηματικότητα (Crowdfunding), αποκλειστικά για την παραγωγή Εθνικών προϊόντων.
 • Η κατασκευή και διαχείριση δικτύου διάθεσης Εθνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Οι ομαδικές προσφυγές κλπ για κάθε τι παράνομο και αντισυνταγματικό, που καλείται να πληρώσει ο Πολίτης. Η «Ελευθερία» ρητώς συμφωνείται ότι ΔΕΝ αναλαμβάνει αγωγή για προσωπικές υποθέσεις, παρά μόνον συλλογικές, καθώς λειτουργεί χάριν της κοινής προστασίας. Εάν μετά την ολοκλήρωση των συλλογικών υποθέσεων απαιτείται η εξατομικευμένη υποστήριξη, τότε και μόνον τότε η «Ελευθερία» μπορεί να αναλάβει τη διεκπεραίωση προσωπικών υποθέσεων μελών.
 • Η κατασκευή, η διαχείριση και η προώθηση ενημερωτικού διαδικτυακού σταθμού, με την επωνυμία «Ελευθερία Web TV” (http://original.livestream.com/elefteria) καθώς και άλλων ενημερωτικών διαδικτυακών ιστότοπων και «εργαλείων», όπως και του επίσημου διαδικτυακού ιστότοπου της (http://eleftheria.com.gr). Επίσης, ενημερωτικών εντύπων και εκδηλώσεων.
 • Δημιουργεί και λειτουργεί βιβλιοθήκες, ιστότοπους, ιστοσελίδες, ιστολόγια, διαδραστικά portal, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές παραγωγές και εκπομπές, συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που προάγουν την πραγμάτωση των σκοπών της και εκδίδει ανακοινώσεις στον τύπο και τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Εκτυπώνει, εκδίδει και διανέμει πληροφοριακά και ενημερωτικά έντυπα, βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, εκπονεί και δημοσιεύει έρευνες, δημοσκοπήσεις, μελέτες και προγράμματα, συντάσσει και επεξεργάζεται σχέδια νόμων, τροπολογιών και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και συνδράμει επιστημονικά το έργο των βουλευτών και ευρωβουλευτών που στηρίζουν τις θέσεις της, με τη σύνταξη, επεξεργασία και τεκμηρίωση ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επερωτήσεων, επίκαιρων ερωτήσεων, διακρατικών και διακομματικών ερωτήσεων.
 • Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο, επ΄ ωφελεία του Έλληνα Πολίτη, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής και οικονομικής στήριξης του πολιτικού φορέα (Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.») που μεταξύ των στόχων του έχει και την πολιτική προώθηση των θέσεων της «Ελευθερίας».

Η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας εντός της «Ελευθερίας» είναι ρητώς η Ελληνική και το Ελληνικό κείμενο θα υπερισχύει, έναντι κάθε άλλης μετάφρασης που ίσως χρησιμοποιείται, σε άλλες Χώρες.

Η «Ελευθερία» βασίζεται στις αρχές της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης, της κοινωνικής συμμετοχής, της αλληλεγγύης και επιδιώκει την κατά τόπους πολιτική στήριξη θεσμικών φορέων.

Η επίτευξη των ανωτέρω είναι σε άμεση συνάρτηση με τις πραγματικές δυνατότητες που θα έχει κάθε χρονική στιγμή η «Ελευθερία» και οι προτεραιότητες εφαρμογής καθορίζονται από την Διαχειρίστρια.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΟΡΟΙ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται  σε διακόσια ευρώ (200,00) ΕΥΡΩ και σχηματίζεται από ισόποσες εισφορές όλων των μελών της εταιρείας.

Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας είναι σαφείς, διαφανείς, ελεγχόμενοι, τηρουμένων για το λόγο αυτό όλων των εκ του νόμου φορολογικών βιβλίων και θα είναι οι εξής:

Α. Οι συνδρομές (ετήσιες εισφορές) των μελών της.

Β. Οι εγγραφές, οι συνδρομές, οι έκτακτες και οι ειδικές εισφορές/συνδρομές των μελών.

Γ. Οι δωρεές, οι κληρονομίες ή κληροδοσίες, καθώς και οι τυχόν πρόσοδοι των εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεών της, ή των βάσεων πληροφοριών της, ή των εν γένει δραστηριοτήτων της, καθώς και κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης. Η «Ελευθερία» αποδέχεται τις κληρονομίες πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής. Οι χορηγίες γίνονται με ονομαστική καταγραφή των χορηγών ως ατόμων και όχι ως εταιρειών.

Δ. Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, καθώς και οι επιχορηγήσεις ή οποιαδήποτε εισφορά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Εθνικό ή διεθνές, όπως και κάθε άλλη είσπραξη, που προέρχεται από νόμιμη αιτία και δεν αντίκειται στις αρχές της «Ελευθερίας».

Ε. Το αντίτιμο, από την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σε τρίτους, πλην μελών και «φίλων» (που δικαιούνται να τις έχουν βάση των συνδρομών/εισφορών τους), το οποίο θα είναι και αντίστοιχο της σχετικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες της «Ελευθερίας».

Στην περίπτωση αυτή η «Ελευθερία» έχει τις φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.

Ζ. Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Τα έσοδα που υπερκαλύπτουν το κόστος λειτουργίας της «Ελευθερίας» δεν δύναται να σχηματίσουν αποθεματικά, ούτε επιτρέπεται να διανέμονται στα μέλη της (συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτικών), αλλά διατίθενται για την προώθηση του σκοπού της. Η τύχη της περιουσίας της εταιρείας και η διάθεση της σε περίπτωση διάλυσης της ορίζεται με απόφαση των εταίρων.

           

ΑΡΘΡΟ 7

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΕΤΑΙΡΟΙ

Ιδρυτικά μέλη – Εταίροι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Ελευθερία» θεωρούνται οι υπογράφοντες την παρούσα πράξη, εκ των οποίων οι κ. Μασσέλος  Ιωάννης και Γεώργιος Σαρρής θα αναφέρονται ως Ιδρυτικά Μέλη  και οι λοιποί ως Εταίροι, οι μόνοι έχοντες και δικαίωμα ψήφου.

Τα ιδρυτικά μέλη – εταίροι δεν δύνανται να μεταβιβάσουν την εταιρική τους ιδιότητα. Σε περίπτωση θανάτου ιδρυτικού μέλους – εταίρου, μπορεί να υπεισέλθει στην θέση του άτομο της επιλογής του θανόντος, εφόσον, κατά τη διάρκεια της ζωής του, είχε εκδηλώσει σχετική βούληση, εγγράφως ή και προφορικά, παρουσία και των υπολοίπων ιδρυτικών μελών – εταίρων. Αν ο αποβιώσας δεν είχε εκδηλώσει καμία ιδιαίτερη βούληση, όσο ζούσε, τα ιδρυτικά μέλη και οι εταίροι θα αποφασίσουν τον αντικαταστάτη του από τα υπάρχοντα  (τακτικά) μέλη.

Η «Ελευθερία» μπορεί να εγγράψει (Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα μέλη, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 9, 11, 12 του παρόντος, σε ειδικό βιβλίο, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, με ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών και εταίρων.

Έτσι, μέλη της «Ελευθερίας» (τακτικά, αρωγά ή επίτιμα), μπορούν να είναι : α) νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται νόμιμα και β) Έλληνες πολίτες ή και νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το φύλο, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί προς δικαιοπραξία.

Όλα τα μέλη λαμβάνουν με δική τους ευθύνη και μέριμνα, αντίγραφα του παρόντος καταστατικού και του κανονισμού λειτουργίας και εγγράφως τα αποδέχονται, είτε υπογράφοντας τα ακριβή αντίγραφα αυτών, είτε συμπληρώνοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση, με περιεχόμενο που θα ορίζεται με απόφαση των ιδρυτικών μελών – Εταίρων και η υπογραφή τους θα βεβαιώνεται νομίμως για το  γνήσιο της. Με την υπογραφή της δηλώσεως γίνεται σαφώς και ρητά δεκτό ότι και τυχόν  προσωπικά τους δεδομένα, που τους αφορούν μπορούν να συγκεντρώνονται και να τηρούνται από την εδώ Εταιρία για την επιτέλεση του καταστατικού στόχου της.

Η παράγραφος αυτή δεν τροποποιείται, ούτε διαγράφεται.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΦΙΛΟΙ

Φίλοι της «Ελευθερίας» χαρακτηρίζονται όλοι όσοι υποστηρίζουν τους  σκοπούς της. Μπορούν να εγγραφούν ως φίλοι της «Ελευθερίας», όλοι οι Έλληνες πολίτες ή και οι νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, που συμφωνούν με το παρόν καταστατικό. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο εγγραφής τους, το οποίο συνυπογράφεται από τους ίδιους και από μέλος της «Ελευθερίας», το οποίο κάνει την εγγραφή.

Η εγγραφή ως Φίλος ολοκληρώνεται με την καταβολή της χρηματικής συνδρομής, που θα οριστεί ετήσια ή εξάμηνη, σύμφωνα με απόφαση των ιδρυτικών μελών και των εταίρων. 

Θα τηρείται ιδιαίτερο  βιβλίο  Φίλων της «Ελευθερίας».

 

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά Μέλη της «Ελευθερίας» νοούνται μέλη, που θα προταθούν στο μέλλον από την Διαχειρίστρια, προς τα ιδρυτικά μέλη και τους εταίρους, προκειμένου να εκπροσωπούν την «Ελευθερία» στις περιφέρειες και στους Δήμους της Χώρας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

   

 

ΑΡΘΡΟ 10

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη είναι υπόλογα απέναντι σε κάθε αρχαιότερο μέλος, που έχει εγγραφεί από την περιφέρεια ή το Δήμο του, όσον αφορά όλες τις διαδικασίες τις οποίες έχουν αναλάβει, όπως είναι η συμπλήρωση διαφόρων εγγράφων και οι ενημερώσεις για τις νέες δράσεις και αναφέρονται σε αυτά.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

Αρωγά μέλη (χωρίς επίσης δικαίωμα ψήφου) της «Ελευθερίας» μπορούν να γίνουν, μετά από εισήγηση δύο (2) τακτικών μελών, όσοι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της και επιθυμούν απλά να συνδράμουν εκ του σύνεγγυς στην υλοποίηση τους. Η εγγραφή αυτών ως  «Αρωγών» Μελών γίνεται μετά από απόφαση της Διαχειρίστριας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Ως Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται τυχόν όσα μέλη προσέφεραν ή προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην «Ελευθερία». Η ανακήρυξη γίνεται έπειτα από εισήγηση ενός εκ των τακτικών μελών και μετά από πλειοψηφική απόφαση των ιδρυτικών μελών και των εταίρων. Η εγγραφή Αρωγών και Επιτίμων γίνεται σε ιδιαίτερο βιβλίο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 1. Κάθε μέλος, το οποίο έχει τακτοποιήσει την οικονομική του συμμετοχή προς την «Ελευθερία» απολαμβάνει τα ωφελήματα, που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους.
 2. Η χρηματική συμμετοχή {τακτική (ετήσια ή εξάμηνη), έκτακτη και ειδική} για τα μέλη, καθώς και για τους «φίλους» μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία και καθορίζεται από αποφάσεις των ιδρυτικών μελών – εταίρων.
 3. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρεί από την «Ελευθερία», σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στο άρθρο 15.

Τα δικαιώματα των μελών είναι αμιγώς προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

               

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών λειτουργίας και των αποφάσεων της Διαχειρίστριας.
 2. Τα μέλη της «Ελευθερίας» αναμένεται να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και γενικά, με τη δράση και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της, να εξυπηρετούν και να προάγουν τους σκοπούς της. Μέλος είναι δυνατό να αποβληθεί αν παρά τις συστάσεις της Διαχειρίστριας, συμπεριφέρεται άπρεπα ή καταστρατηγεί τους σκοπούς της «Ελευθερίας».
 3. Τα μέλη καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια ή εξάμηνη συμμετοχή, που καθορίζονται με απόφαση των ιδρυτικών μελών και των εταίρων. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και της συμμετοχής (ετήσιας ή εξάμηνης), μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των μελών στην οποία υπάγονται. Επίσης, αν παραστεί ανάγκη τα ιδρυτικά μέλη και οι εταίροι, με αιτιολογημένη απόφασή τους, μπορούν να ορίσουν στα μέλη έκτακτη συμμετοχή, ορίζοντας το ύψος και την προθεσμία καταβολής της. Το ίδιο μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που η «Ελευθερία», προκειμένου να παρέχει στα μέλη της ειδικές υπηρεσίες (π.χ. συμμετοχή μελών σε ομαδικές ή αγωγές ομοδικίας), ορίζει μέσω απόφασης των ιδρυτικών μελών και των εταίρων ειδική συμμετοχή, η οποία αφορά τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κινήσεις αυτές.

Μέλος που δεν είναι ταμειακώς ενήμερο πέραν του ενός έτους διαγράφεται αυτομάτως από το βιβλίο μελών, εκτός εάν η καθυστέρηση θεωρηθεί δικαιολογημένη από την Διαχειρίστρια.

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής δικαιώματος εγγραφής και κάθε είδους εισφορών, πλην των ειδικών συμμετοχών, που αφορούν ειδικές υπηρεσίες.

 1. Τα τακτικά μέλη προκειμένου να είναι ενήμερα για τις δράσεις της «Ελευθερίας» υποχρεούνται να μετέχουν στις συνεδριάσεις που συγκαλούνται από την Διαχειρίστρια, έστω και διαδικτυακά.
 2. Τα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την «Ελευθερία» για κάθε μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας τους και ιδιαίτερα για το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) τους και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την «Ελευθερία». Η παραίτηση του μέλους γίνεται μόνον εγγράφως. Για την παραίτηση δεν απαιτείται αποδοχή.

Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται στο δικαίωμα εγγραφής. Η διαγραφή του μέλους θεωρείται ότι επέρχεται με την προσκόμιση της δήλωσης παραίτησης στην Διαχειρίστρια. Μέλος που έχει παραιτηθεί δύναται να υποβάλει αίτηση επανεγγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7, 9 και 10, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Σε περίπτωση παραίτησης μέλους που συμμετάσχει σε ειδικές υπηρεσίες (π.χ. συμμετοχή μελών σε ομαδικές ή αγωγές ομοδικίας) τότε το μέλος είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει εγγράφως, αν επιθυμεί την παραίτηση του εκ του δικογράφου και αν το επιθυμεί είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το αντίστοιχο κόστος που ορίζεται από τα ιδρυτικά μέλη και τους εταίρους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΤΑΙΡΟΥ

Η με οποιονδήποτε τρόπο παραίτηση ιδρυτικού μέλους ή εταίρου, δεν συνεπάγεται τη λύση της «Ελευθερίας». Η «Ελευθερία» συνεχίζει τη λειτουργία της με τα λοιπά ιδρυτικά μέλη – εταίρους.

Τα μέλη (ιδρυτικά ή εταίροι) που αποχωρούν από την αστική-μη κερδοσκοπική-εταιρεία, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν μόνο το ποσό της εισφοράς τους και μόνο εφόσον αυτό σώζεται. Σε καμία περίπτωση μέλη που αποχωρούν από την αστική-μη κερδοσκοπική-εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν να λάβουν με οποιανδήποτε αιτιολογία, οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία, μεγαλύτερο από την συνεισφορά τους.

Είσοδος νέων εταίρων επιτρέπεται μόνο μετά την ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών και των εταίρων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Η Διαχειρίστρια έχει τη δυνατότητα να εισηγείται εγγράφως προς τα ιδρυτικά μέλη και τους εταίρους την αποβολή μέλους της «Ελευθερίας», όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος που πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. Η απόφαση λαμβάνεται με ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ των 2/3 τουλάχιστον των ιδρυτικών μελών και των εταίρων.

Η Διαχειρίστρια, οφείλει να γνωστοποιήσει στο καταγγελλόμενο μέλος αντίγραφο της εισήγησης της. Η γνωστοποίηση πρέπει να λαμβάνει χώρα πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση ιδρυτικών μελών και των εταίρων, στην οποία το υπό διαγραφή μέλος καλείται να εκφράσει τις αντιρρήσεις του πριν τη λήψη της απόφασης. Τα ιδρυτικά μέλη-εταίροι εκδίδουν αιτιολογημένη απόφαση για την διαγραφή ή όχι.

Σπουδαίος λόγος, που δικαιολογεί την διαγραφή μέλους, μετά από απόφαση των ιδρυτικών μελών και εταίρων, συντρέχει ιδίως στις παρακάτω περιπτώσεις :

 1. Όταν μέλος αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της «Ελευθερίας», ή δημιουργεί εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων και τη λειτουργία της.
 2. Όταν μέλος προβαίνει υπαίτια σε πράξεις ή παραλείψεις, αντίθετες με το σκοπό της «Ελευθερίας».

Κάθε μέλος που διαφωνεί με τη διαγραφή του μπορεί να προσφύγει στα καθ’ ύλη και κατά τόπους αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια, τα οποία συνομολογείται από σήμερα ότι είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και το εφαρμοζόμενο Δίκαιο είναι το Ελληνικό.

 

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σε κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους, δεν γεννάται σε κανένα χρονικό σημείο και για οποιονδήποτε λόγο, καμία απαίτηση έναντι της «Ελευθερίας», για επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής και κάθε άλλης συμμετοχής του παραιτηθέντος ή διαγραφέντος μέλους.

Σε περίπτωση που το μέλος που αποχωρεί είχε αναλάβει την διεκπεραίωση κάποιας εργασίας, υποχρεούται να ενημερώσει την «Ελευθερία» γραπτώς και με κάθε λεπτομέρεια για τις σχετικές μέχρι τότε πράξεις του και να παρέχει οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία ή έγγραφο. Παραμένει δε στη διάθεση της «Ελευθερίας» για τυχόν διευκρινήσεις.

 

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΑ

Η Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών και των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της «Ελευθερίας». Η Διαχειρίστρια είναι το Εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Συνέλευσης. Επίσης, η Διαχειρίστρια έχει τον οικονομικό έλεγχο της «Ελευθερίας» και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για αυτόν απέναντι στους εταίρους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Συνέλευση συγκαλείται από τη Διαχειρίστρια. Στην Συνέλευση η οποία απαρτίζεται από τα Ιδρυτικά μέλη/Εταίρους της «Ελευθερίας», δύνανται να παρίστανται τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη, τα οποία επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι οποίες θα συνεκτιμώνται,  χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου επ’ αυτών.  Το δικαίωμα της παρέμβασης έχουν μέλη, που έχουν εγγράφως αιτηθεί να λάβουν τον λόγο και έχουν γραπτώς προσκομίσει τις θέσεις τους, πριν την έναρξη της Συνέλευσης.

Η Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, πλην των άρθρων/παραγράφων αυτού, που ορίζεται ΡΗΤΩΣ στο παρόν, ότι δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται.

Β. Επιλέγει ή αντικαθιστά ή παύει την Διαχειρίστρια.

Γ. Εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό που υποβάλλει η Διαχειρίστρια της «Ελευθερίας».

Οι Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Μάρτιο μετά από πρόσκληση της Διαχειρίστριας, όπου αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μεταξύ αυτών είναι και η έγκριση του ισολογισμού. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνεται επίσης και κάθε θέμα που υποβάλλεται εγγράφως προς την Διαχειρίστρια, προ 20 τουλάχιστον ημερών από τη σύγκληση της Συνελεύσεως και είναι υπογεγραμμένο από το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών και επίτιμων μελών.

Η Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που θα αποφασίσει προς τούτο η Διαχειρίστρια. Η σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται με ανακοίνωση – πρόσκληση της Διαχειρίστριας, η οποία περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα τακτικά και στα επίτιμα μέλη, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας και στον ιστότοπο της  «Ελευθερίας» στο διαδίκτυο.

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται όλα τα ιδρυτικά μέλη-εταίροι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων. Μόνον σε περίπτωση ισοψηφίας, μεγαλύτερη ισχύ και βάρος, έχουν οι ψήφοι των Ιδρυτικών μελών έναντι των ψήφων των Εταίρων.

Εφόσον η απαιτούμενη απαρτία διαπιστώνεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως, θεωρείται ότι υπάρχει και μέχρι το τέλος αυτής. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση,  την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, χωρίς νέα πρόσκληση ή ειδοποίηση. Αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων ιδρυτικών μελών-εταίρων και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Κάθε Εταίρος – Ιδρυτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στην Συνέλευση από άλλον Εταίρο ή Ιδρυτικό μέλος ή τρίτον, δυνάμει πληρεξουσιότητας παρεχομένης σε αυτόν εγγράφως, είτε με απλό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, είτε με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιος δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Εταίρους-Ιδρυτικά μέλη.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης υποχρεώνουν σε συμμόρφωση όλους τους εταίρους, όλα τα Ιδρυτικά μέλη και άλλο μέλος , ακόμα και αυτούς που διαφωνούν.

Των Συνελεύσεων προεδρεύει η Διαχειρίστρια ή ο οριζόμενος από την πλειοψηφία των παρισταμένων εταίρων. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο ειδικό για τον σκοπό αυτό, οριζόμενο βιβλίο, Πρακτικών Συνελεύσεως και υπογράφονται από τη διαχειρίστρια και τους παρευρισκόμενους Εταίρους.

Στην ειδική περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης της Διαχειρίστριας να συγκαλέσει τη Συνέλευση, τα ιδρυτικά μέλη-εταίροι δύναται να επιλέξουν πλειοψηφικά μεταξύ αυτών ή των μελών, προσωρινό Διαχειριστή ή Διαχειρίστρια, προκειμένου να συγκληθεί η συνέλευση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ

Με απόφαση των εταίρων (ιδρυτικών μελών/εταίρων) μπορεί να ορισθεί Διαχειριστής, για την εύρυθμη λειτουργία της «Ελευθερίας», εταίρος ή τρίτος. Ο Διαχειριστής είναι το Εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Συνέλευσης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στην Συνέλευση για την εκτέλεση των αποφάσεων.

Διαχειρίστρια της «Ελευθερίας» ορίζεται σήμερα με το παρόν, η Κα Ελένη Μπεκύρη του Κων/νου, Συμβολαιογράφος Πειραιά (οδός Αλκιβιάδου 142) Α.Φ.Μ. 044073708, με σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων.     

             

 

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ

Η Διαχειρίστρια είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της «Ελευθερίας». Εκπροσωπεί την «Ελευθερία» δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε αρχής, φυσικού και νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον γενικά κάθε τρίτου, σε όλες της τις σχέσεις, διαφορές, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, υποχρεούμενη να γνωστοποιεί άμεσα προς τους Εταίρους και τα Ιδρυτικά μέλη τις εκάστοτε ενέργειές της.

Μετά από εισήγησή της και τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των εταίρων, ορίζει ή να παύει Γραμματέα και Ταμία. Αποφασίζει για οποιαδήποτε άλλη θέση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της «Ελευθερίας», και επιλέγει μόνο εκείνη τα πρόσωπα που κρίνει ότι είναι κατάλληλα μεταξύ των μελών της «Ελευθερίας».

Συγκαλεί όλες τις συνεδριάσεις και τις Συνελεύσεις και όταν προεδρεύει αυτών και τις διευθύνει, δίδει τον λόγο κατά σειρά σε όποιον τον ζητήσει και τον αφαιρεί από όσους εκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων και των Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση αν είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και  αντεγκλήσεις. Αν στη Συνέλευση προεδρεύει άλλος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος, αυτός έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με την Διαχειρίστρια. Η Διαχειρίστρια εκτελεί τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των εταίρων, φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών της «Ελευθερίας», υπογράφει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την «Ελευθερία».

Ετοιμάζει με τον Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των Συνελεύσεων και προσυπογράφει τα πρακτικά των Συνελεύσεων. Η Διαχειρίστρια (ή Διαχειριστής) δύναται να παραιτηθεί μετά από έγγραφη ενημέρωση των Ιδρυτικών μελών και των Εταίρων τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την αποχώρησή της και με κλείσιμο/παράδοση παράλληλα σχετικών θεμάτων στον επόμενο διαχειριστή και εν τη απουσία του (μέχρι εκλογής του κ.λ.π.) στους εδώ εταίρους – ιδρυτικά μέλη της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Διαχειρίστριας την αναπληρώνει  προσωρινά  ο Γραμματέας.

Επιτρέπεται η υποκατάσταση του διαχειριστή στα καθήκοντα του, ολικά ή μερικά, από άλλον εταίρο, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης. Η υποκατάσταση θα γίνεται μόνο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα μνημονεύεται απαραίτητα η χρονική διάρκεια της, που κατά ανώτατο όριο θα φθάνει μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία δόθηκε η πληρεξουσιότητα, καθώς και η έκταση της εξουσίας του υποκατάστατου.

H Διαχειρίστρια με απόφασή της μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της «Ελευθερίας» για ορισμένα θέματα ή για ορισμένες κατηγορίες θεμάτων και σε άλλα πρόσωπα.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου της διαχειρίστριας, την διαχείριση ασκούν όλα τα ιδρυτικά μέλη και οι εταίροι, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού και το διορισμό διαχειριστή.

 

 

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

Εφόσον η Διαχειρίστρια δεν αποφασίσει διαφορετικά, η «Ελευθερία» εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της από την ίδια, υποχρεωτικά όμως για τις δικαστικές σχέσεις μέσω του Νομικού Εκπρόσωπου και Προϊστάμενου του Νομικού τμήματος της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία» που από σήμερα είναι ο Δικηγόρος κ. Παπαδάκης Εμμανουήλ, με αρ. μητρώου ΔΣΑ 8169. Με ομόφωνη απόφασή του Νομικού Εκπρόσωπου και της Διαχειρίστριας, η δικαστική εκπροσώπηση μπορεί να ανατίθεται για ορισμένα θέματα ή για ορισμένες κατηγορίες θεμάτων και σε άλλα πρόσωπα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ

Τις ενημερωτικές συνεδριάσεις της «Ελευθερίας» συγκαλεί η Διαχειρίστρια τακτικά τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο και έκτακτα, όποτε το κρίνει αναγκαίο, με σκοπό την ενημέρωση εταίρων και τακτικών μελών για θέματα διοίκησης της εταιρείας, όπως και να ενημερωθεί και η ίδια για θέματα που την αφορούν. Οι συνεδριάσεις αυτές είναι διαδραστικού χαρακτήρα.

Η σύγκληση των ενημερωτικών συνεδριάσεων γίνεται με πρόσκληση της Διαχειρίστριας, η οποία περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

 

 

ΑΡΘΡΟ 25

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της «Ελευθερίας», διευθύνει το γραφείο, τηρεί το αρχείο, τηρεί το μητρώο των μελών και τα βιβλία της «Ελευθερίας», πλην των λογιστικών και φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της «Ελευθερίας». Καταρτίζει μαζί με την Διαχειρίστρια την ημερήσια διάταξη κάθε συνέλευσης, τηρεί, συντάσσει, μετά της Διαχειρίστριας τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της «Ελευθερίας», πλην των οικονομικών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Ταμία. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γραμματέα τον αναπληρώνει εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος.

 

                                        

ΑΡΘΡΟ 26

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα λογιστικά και τα ηλεκτρονικά εμβάσματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διαχειρίστριας. Είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων, πληρωμή χωρίς ένταλμα και οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία, που προέρχεται από ενέργειες του. Με το παρόν καταστατικό ορίζεται ότι οφείλει να εκτελεί τις συναλλαγές, χωρίς να διακινεί μετρητά χρήματα.

Εφ’ όσον όλες οι συνδρομές και συμμετοχές της «Ελευθερίας» καταβάλλονται αποκλειστικά με τραπεζικές κινήσεις, κατά τον ίδιο τρόπο όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω του web banking, πλην των μικροδαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται με μετρητά και για τις οποίες αποδίδει αναλυτική κατάσταση στην Διαχειρίστρια και στον Γραμματέα στο τέλος έκαστου μήνα.

Οι αμοιβές των μελών που παρέχουν υπηρεσίες προς την «Ελευθερία» και οι υπηρεσίες κοινωνικών παροχών κ.τ.λ., πραγματοποιούνται με πάγιες εντολές ηλεκτρονικών πληρωμών. Τυχόν έκτακτα έξοδα καλύπτονται επίσης με ηλεκτρονικές εντολές μετά την έγκριση από τη Διαχειρίστρια.

 Οι ηλεκτρονικές εντολές πρέπει να αναγράφουν πάντοτε τον αριθμό πρωτοκόλλου και υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν την υπογραφή της Διαχειρίστριας και τη σφραγίδα της «Ελευθερίας».

Ο Ταμίας φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε διμήνου υποβάλει στην Διαχειρίστρια και στο Γραμματέα συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου διμήνου και είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση της κατάστασης στον ιστότοπο της «Ελευθερίας» (για τα μέλη που δεν επιθυμούν την εμφάνιση των στοιχείων τους εμφανίζεται ο αντίστοιχος κωδικός του βιβλίου μελών μετά από αίτηση τους προς την Διαχειρίστρια ή τον Γραμματέα)

Ο Ταμίας υποβάλει στην ετήσια τακτική συνέλευση τον απολογισμό της διαχειρίσεως του έτους που έληξε.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας μπορεί να αναθέτει με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του, ως αντικαταστάτη του πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειρίστριας.

 

             

ΑΡΘΡΟ 27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

 1. Ρητώς συμφωνείται ότι κάθε μέλος που αναλαμβάνει εργασία για τους σκοπούς της «Ελευθερίας» δικαιούται αμοιβή, που δεν θα υπερβαίνει το 140% του βασικού μισθού της εκάστοτε Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Στα μέλη, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά υπηρεσίας στην «Ελευθερία», επιτρέπεται η καταβολή των εξόδων κινήσεως, διαμονής και διατροφής τους, εφ’ όσον έχει δοθεί από τη Διαχειρίστρια η έγγραφη προέγκριση για αυτό και το μέλος μόλις επιστρέψει στην έδρα της «Ελευθερίας» συντάσσει εγγράφως την έκθεση εξόδων που στέλνει στον Ταμία, ακολουθούμενη με όλα τα νόμιμα σχετικά παραστατικά.
 2. Οποιοδήποτε μέλος της «Ελευθερίας» κατηγορηθεί για αξιόποινη πράξη σχετικά με χρηματισμό, τίθεται αυτομάτως σε αργία έως ότου υπάρξει τελεσίδικη απόφαση. Εξαιρείται η περίπτωση που το μέλος που κατηγορείται, καταθέσει μήνυση για ψευδή καταμήνυση, ακολουθούμενη από σχετική αγωγή για προσβολή και ηθική βλάβη, όπου σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να παραμείνει στην θέση του, μέχρι την τελεσίδικη απόφαση των Δικαστηρίων, οπότε και οριστικά θα κριθεί εάν μπορεί να κατέχει την θέση.
 3. Όλες οι οικονομικές κινήσεις της «Ελευθερίας», εισροές και εκροές, θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή από τον ταμία και για κάθε εκροή θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη απόφαση της Διαχειρίστριας, σφραγισμένη με την σφραγίδα της «Ελευθερίας», προτού πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική συναλλαγή. Η παράγραφος αυτή δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.
 4. Όλες οι κινήσεις υποχρεωτικά θα αναρτώνται σε μηνιαία βάση στην επίσημη ιστοσελίδα της «Ελευθερίας», ώστε κάθε μέλος να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω συναλλαγές (εάν το μέλος δεν επιθυμεί να φαίνονται τα προσωπικά στοιχεία του, τότε αυτό μπορεί να γίνει με την εμφάνιση του μοναδικού αριθμού μέλους του, μετά από σχετική αίτηση του προς την Διαχειρίστρια ή τον Γραμματέα) . Η παράγραφος αυτή, που καθορίζει τη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών, δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.
 5. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση δανειοδότηση σε μέλος της «Ελευθερίας», μηδέ των ιδρυτικών μελών/εταίρων και της Διαχειρίστριας εξαιρουμένων. Τυχόν πλεόνασμα με έγγραφη απόφαση της Διαχειρίστριας, διατίθεται είτε για νέες δράσεις της εταιρείας, είτε για κοινωφελείς σκοπούς, είτε ως δωρεά προς τον πολιτικό φορέα Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.», που στηρίζει την «Ελευθερία».
 6. Ρητά συμφωνείται ότι η «Ελευθερία» θα τηρεί Γ’ κατηγορίας λογιστικά βιβλία.
 7. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από την ίδρυση της «Ελευθερίας» και λήγει την 31/12/2017.

 

 

ΑΡΘΡΟ 28

ΒΙΒΛΙΑ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ – ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ – Π. ΜΗΤΡΩΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 1. Τήρηση Πρακτικών-Βιβλίων

Η «Ελευθερία» τηρεί τα εξής βιβλία, τα οποία μπορούν να κρατούνται σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ισχυόντων νόμων :

α) Μητρώο μελών και «φίλων» (όπου αναγράφεται και η ιδιότητα κάθε μέλους, π.χ. Ιδρυτικό – Εταίρος, Τακτικό, Αρωγό, Επίτιμο, Φίλος).

β) Πρακτικών συνεδριάσεων και συνελεύσεων.

Πέραν των ανωτέρω βιβλίων, τηρεί και όποια βιβλία και στοιχεία κρίνονται από τη Διαχειρίστρια αναγκαία ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Οι λογαριασμοί και τα βιβλία της «Ελευθερίας» βρίσκονται πάντα στη διάθεση των μελών.

 1. Αρχή Λογοδοσίας

Κάθε μέλος, από την έναρξη μέχρι και την λήξη της θητείας του, ευθύνεται ακόμη και για τις εξ αμελείας ζημιογόνες πράξεις.

                                       

 

ΑΡΘΡΟ 29

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 1. Τροποποίηση καταστατικού

Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί, ΡΗΤΩΣ πλην των άρθρων/παραγράφων του, που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται, με πλειοψηφική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

 1. Λύση

Η «Ελευθερία» λύεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

Με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση-απόφαση των ιδρυτικών μελών/εταίρων της «Ελευθερίας», εάν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών ή άλλων αιτίων αποβεί αδύνατη η εξακολούθηση της «Ελευθερίας».

Με μέριμνα των εκκαθαριστών της «Ελευθερίας» πρέπει να γνωστοποιηθεί η λύση της «Ελευθερίας», εντός εύλογου χρόνου, προς το αρμόδιο δικαστήριο ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της λύσεως της «Ελευθερίας».

 1. Εκκαθάριση

Α. Σε περίπτωση λύσης για οποιονδήποτε λόγο, η «Ελευθερία» τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίζονται η Διαχειρίστρια, ο Γραμματέας και ο Ταμίας, οι οποίοι θα ενεργήσουν από κοινού τα δέοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Η εξουσία τους πλέον περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθαρίσεως.

Β. Χρόνος εκκαθάρισης ορίζεται, το μέγιστο, ένα έτος.

Γ. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως μετά το τέλος του έργου τους, να υποβάλουν στην εποπτεύουσα αρχή, έκθεση για τις ενέργειές τους.

Δ. Τυχόν πλεόνασμα δεν θα κατανέμεται σε καμία περίπτωση μεταξύ των ιδρυτικών μελών/εταίρων, αλλά θα περιέρχεται σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο, ή στον πολιτικό φορέα που είχε συνδράμει στους σκοπούς της «Ελευθερίας».

 

 

ΑΡΘΡΟ 30

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η «Ελευθερία» διατηρεί το δικαίωμα προκειμένου να ρυθμίσει καλύτερα τα της λειτουργίας της να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, μετά από εισήγηση της Διαχειρίστριας και έγκριση των ιδρυτικών μελών/εταίρων.

Οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τα ιδρυτικά μέλη/εταίρους.

Όλα τα μέλη της «Ελευθερίας» δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού.

Γενικός Γραμματέας με το παρόν, ορίζεται το Ιδρυτικό Μέλος, κ. Μασσέλος Ιωάννης, ενώ Νομικός Εκπρόσωπος και Προϊστάμενος του Νομικού τμήματος της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία» ορίζεται ο εταίρος και Δικηγόρος κ. Παπαδάκης Εμμανουήλ, με αρ. μητρώου ΔΣΑ 8169.

Το καταστατικό περιέχει τριάντα (30) άρθρα, διαβάσθηκε, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, από την ιδρυτική Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών και των Εταίρων, που συνήλθε στην Αθήνα την 29/06/2016, υπογράφεται νόμιμα από τα αρμόδια Ιδρυτικά μέλη/Εταίρους και θα ισχύσει από την καταχώρησή του στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ανατίθεται στην Διαχειρίστρια, (κα. Ελένη Μπεκύρη), να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.Μ.Η., κλπ.

 

 

Το παρόν καταστατικό αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΕΤΑΙΡΟΙ

Α/ΑΟνοματεπώνυμοΕταιρικά ΜερίδιαΑ.Δ.Τ.Διεύθυνση ΚατοικίαςΥπογραφή
1Γεώργιος Σαρρής25%Ν 067257Δαμάστα Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ 71 500ΥΠΕΓΡΑΨΕ
2Ιωάννης Μασσέλος25%ΑΙ 61555525ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης, ΤΚ 171 21ΥΠΕΓΡΑΨΕ
4Εμμανουήλ Παπαδάκης25%ΑΕ 523146Σοφοκλέους 5 Αθήνα, ΤΚ 105 59ΥΠΕΓΡΑΨΕ
5Κωνσταντίνος Λουκίσας25%ΑΕ 044814Κάτοικος Μηλιάς, θέση Κατεβασιά  Δήμου Αχαρνών, ΤΚ 13672ΥΠΕΓΡΑΨΕ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ελευθερίας) Νο 1

Έκτακτη συνέλευση των εταίρων, της Αστικής-ΜΗ Κερδοσκοπικής-Εταιρείας, με την επωνυμία «Ελευθερία», που εδρεύει στην Ν. Σμύρνη, στην οδό 25ης Μαρτίου 7.

………………………………………………………………..

Στην Ν. Σμύρνη  σήμερα στις 31-5-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα επί της οδού 25ης Μαρτίου 7, γραφεία της αστικής-μη κερδοσκοπικής-εταιρείας με την επωνυμία «Ελευθερία», συνήλθαν αυτόκλητα σε έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων, οι εταίροι της παραπάνω εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της, δηλαδή οι : 1) Μασσέλος Ιωάννης του Νικολάου και 2) Σαρρής Γεώργιος του Εμμανουήλ που είναι και οι μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας και ενήργησαν εν προκειμένω, ο μεν Σαρρής Γεώργιος ως Πρόεδρος, ο δε Μασσέλος Ιωάννης ως γραμματέας της Συνέλευσης.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παραίτηση της εταίρου και διαχειρίστριας Αναστασίας Ιντζόγλου του Χαραλάμπους.

Είσοδος δύο νέων εταίρων των κ. Κωνσταντίνου Λουκίσα του Στυλιανού και Εμμανουήλ Παπαδάκη του Ιωάννη.

Δάκριση των εταίρων σε ιδρυτικά μέλη και εταίρους.

Αύξηση του ιδρυτικού κεφαλαίου σε διακόσια (200) ευρώ, με εισφορά  50 ευρώ από κάθε νέο εταίρο.

Τροποποίηση  καταστατικού.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και συνεπώς εγκύρως αποφασίζει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Μετά από διεξοδική συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ : 1) ότι αποδέχεται την παραίτηση της εταίρου και διαχειρίστριας Αναστασίας Ιντζόγλου, η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρεία με την από 30-5-2016 «εξώδικη κλήση-δήλωση παραίτησης» και ότι σχετική απάντηση θα της γνωστοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του δικηγόρου, που υπογράφει την ως άνω κλήση-παραίτηση, αφού η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν διαθέτει αντίστοιχη, 2) ότι οι  κ. Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού και Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, θα είναι εταίροι της αστικής εταιρείας και οι Γεώργιος Σαρρής και Ιωάννης Μασσέλος ιδρυτικά μέλη,

3) την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας σε διακόσια (200) ευρώ, μετά την εισφορά από κάθε νέο εταίρο ποσού 50 ευρώ, στο οποίο κεφάλαιο συμμετέχουν πλέον οι :

 1. Γεώργιος Σαρρής του Εμμανουήλ, Επιχειρηματίας, (Δαμάστα Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ 71 500) με Α.Δ.Τ. Ν 067257 – ΑΦΜ 044849588, με 25%.
 2. Ιωάννης Μασσέλος, του Νικολάου, Αεροναυπηγός, 25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης,  με Α.Δ.Τ. ΑΙ 615555 – ΑΦΜ 059664265, με 25%.
 3. Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού, Γεωπόνος, κάτοικος Μηλιάς, θέση Κατεβασιά Δήμου Αχαρνών, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 044814  – ΑΦΜ 037118280, με 25%.
 4. Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, Δικηγόρος, Σοφοκλέους 5 Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 523146 – ΑΦΜ 019969515, με 25%.

4) Την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και για επιβεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε αμέσως το παρόν πρακτικό, που υπογράφηκε από όλους τους εταίρους.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

 1. Γεώργιος Σαρρής

ΥΠΕΓΡΑΨΕ

 1. Ιωάννης Μασσέλος

ΥΠΕΓΡΑΨΕ

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ελευθερίας) Νο2

Έκτακτη συνέλευση των εταίρων, της Αστικής-ΜΗ Κερδοσκοπικής-Εταιρείας, με την επωνυμία «Ελευθερία», που εδρεύει στην Ν. Σμύρνη, στην οδό 25ης Μαρτίου 7.

………………………………………………………………..

Στην Ν. Σμύρνη  σήμερα στις 1-6-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., στα επί της οδού 25ης Μαρτίου 7, γραφεία της αστικής-μη κερδοσκοπικής-εταιρείας με την επωνυμία «Ελευθερία», συνήλθαν τα ιδρυτικά μέλη και οι εταίροι σε έκτακτη γενική συνέλευση, δηλαδή οι : 1) Γεώργιος Σαρρής του Εμμανουήλ 2) Ιωάννης Μασσέλος, του Νικολάου 3) Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού και 4) Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη οι οποίοι διόρισαν ως Πρόεδρο της Συνέλευσης τον Γεώργιο Σαρρή του Εμμανουήλ και ως γραμματέα τον Ιωάννη Μασσέλο, του Νικολάου

 Θέματα ημερήσιας διάταξης.

Διορισμός νέου διαχειριστή.

Τροποποίηση των άρθρων 3, 9, 19, 20 και 23 του καταστατικού, που αφορούν την έδρα της εταιρείας, τα όργανα, τη συνέλευση και την δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας

Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και αντικατάσταση του αρχικού.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και συνεπώς εγκύρως αποφασίζει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Μετά από διεξοδική συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ : 1) ότι νέα διαχειρίστρια θα είναι η Κα Ελένη Μπεκύρη του Κων/νου, Συμβολαιογράφος Πειραιά (οδός Αλκιβιάδου 142) Α.Φ.Μ. 044073708 και μέχρι την δημοσίευση της  κωδικοποίησης του καταστατικού, προσωρινός διαχειριστής θα είναι ο κ. Μασσέλος Ιωάννης του Νικολάου, με σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων, 2) τη διόρθωση και η συμπλήρωση των άρθρων 3, 9, 19, 20 και 23 του καταστατικού, που αφορούν την έδρα της εταιρείας, τα τακτικά μέλη, τα όργανα, τη συνέλευση και την δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας, η οποία ανατίθεται  στον Δικηγόρο και εκ’ των υπογραφόντων,  κ. Παπαδάκης Εμμανουήλ, με αρ. μητρώου ΔΣΑ 8169.

3) την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και για επιβεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε αμέσως το παρόν πρακτικό, που υπογράφηκε από όλους τους εταίρους.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΥΠΕΓΡΑΨΕ

 1. Γεώργιος Σαρρής του Εμμανουήλ, Επιχειρηματίας, (Δαμάστα Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ 71 500) με Α.Δ.Τ. Ν 067257 – ΑΦΜ 044849588.

ΥΠΕΓΡΑΨΕ

 1. Ιωάννης Μασσέλος, του Νικολάου, Αεροναυπηγός, 25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 615555 – ΑΦΜ 059664265.

ΥΠΕΓΡΑΨΕ

 1. Κωνσταντίνος Λουκίσας του Στυλιανού, Γεωπόνος, κάτοικος Μηλιάς, θέση Κατεβασιά Δήμου Αχαρνών, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 044814  – ΑΦΜ 037118280.

ΥΠΕΓΡΑΨΕ

 1. Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, Δικηγόρος, Σοφοκλέους 5 Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 523146 – ΑΦΜ 019969515