Εγγραφή μέλους

ΕΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

 

Κάθε Φυσικό και Νομικό πρόσωπο, μπορεί να εγγραφεί στην (Α.Μ.Κ.Ε. – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) Διεκδίκησης Δικαίου και Ανθρωπίνων Αξιών, με τον διακριτικό τίτλο «Ελευθερία», εφόσον συμφωνεί με το καταστατικό, τις αρχές και τις επιδιώξεις του.

Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής μέλους, με ευκρίνεια, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, να υπογράψουν με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

Κατεβάστε την Αίτηση εγγραφής εδώ: 

 

Και να την αποστέλλετε με συστημένη αλληλογραφία, ως εξής :

 

Προς τον Φορέα Διεκδίκησης Δικαίου και Ανθρωπίνων Αξιών «Ελευθερία Α.Μ.Κ.Ε.»


Υπόψιν του Γραμματέα του φορέα, Κου. Κωνσταντίνου Λουκίσσα,


στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 5 (7ος Όροφος), Αθήνα,  Τ.Κ. 10559

 


Με απόφαση της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελευθερία», όλα τα ενεργά μέλη του πολιτικού φορέα «Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών (Δ.ΕΝ.)», που στηρίζει πολιτικά το έργο μας, θεωρούνται αυτοδικαίως και ενεργά μέλη της «Ελευθερίας» και τελούν υπό την προστασία της. Οφείλουν όμως για τυπικούς λόγους, να αποστείλουν την ανωτέρω αίτηση εγγραφής μέλους, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Όσα Νομικά Πρόσωπα επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο Νομικών Προσώπων του φορέα, οφείλουν να αποστείλουν την αίτηση εγγραφής μέλους, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους και σφραγισμένη, με τη σφραγίδα του νομικού προσώπου.
Επίσης μαζί με την αίτηση εγγραφής μέλους θα πρέπει να μας αποστέλλουν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου τους, ο οποίος θα εγγράφεται και στο μητρώο φυσικών προσώπων του φορέα.