Συμμετοχή στην ΑΜΚΕ Ελευθερία

13/10/2021
Γιώργος Σαρρής

Κάθε φυσικό - νομικό πρόσωπο, μπορεί να εγγραφεί στην ΑΜΚΕ Ελευθερία εφ΄ όσον έχει κατανοήσει τους λόγους της σύστασης της και εφ'  όσον αποδέχεται πλήρως το καταστατικό που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φίλων - μελών.

Όσων οι απόψεις (ως πολιτών ή ως νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων) ταυτίζονται με τη φιλοσοφία των μελών της ΑΜΚΕ θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν στην αίτηση εγγραφής μέλους, με ευκρίνεια, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, να υπογράψουν με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (link για την αίτηση) και έπειτα να την αποστείλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ... amke.nomika@gmail.com.

Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά νομικό πρόσωπο, θα πρέπει ν΄ αποσταλούν και τα έγγραφα που νομιμοποιούν τον υπογράφοντα ως εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. Οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων θα εγγράφονται στο μητρώο μελών και ως φυσικά πρόσωπα άνευ της συνδρομής των φυσικών προσώπων.

Οι κάτοικοι εξωτερικού, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ΑΜΚΕ Ελευθερία, θα πρέπει να θεωρήσουν την αίτηση τους στις κατά τόπους προξενικές αρχές.

Άρθρα που σάς ενδιαφέρουν

October 13, 2021
Συμμετοχή στην ΑΜΚΕ Ελευθερία

Κάθε φυσικό - νομικό πρόσωπο, μπορεί να εγγραφεί στην ΑΜΚΕ Ελευθερία εφ΄ όσον έχει κατανοήσει τους λόγους της σύστασης της και εφ'  όσον αποδέχεται πλήρως το καταστατικό που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φίλων - μελών. Όσων οι απόψεις (ως πολιτών ή ως νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων) ταυτίζονται με τη φιλοσοφία των μελών […]

Read More
September 22, 2021
Συμμετοχή στις νομικές δράσεις

Κάθε φίλος - μέλος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ομαδική αγωγή που η ΑΜΚΕ Ελευθερία έχει προετοιμάσει κατά των εκτελεστικών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ, της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ,

Read More
© Copyright 2021 - eleftheria.com.gr - All Rights Reserved
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram