Συμμετοχή στις νομικές δράσεις

22/09/2021
Γιώργος Σαρρής

Κάθε φίλος - μέλος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ομαδική αγωγή που η ΑΜΚΕ Ελευθερία έχει προετοιμάσει κατά των εκτελεστικών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ, της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, των τέως διοικητών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Τράπεζα της Ελλάδας", από το 2008 έως σήμερα (Γεωργίου Προβόπουλου και Ιωάννη Στουρνάρα) και κατά των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ", "Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ", "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ", "Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ" όπως νομίμως έκαστο εξ' αυτών εκπροσωπείται. 

Προκειμένου οποιοδήποτε μέλος να ενταχθεί στην ομαδική αγωγή, θα πρέπει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση amke.nomika@gmail.com), υπεύθυνη δήλωση πληρεξουσιότητας - εντολής φυσικού ή νομικού προσώπου και ειδικό πληρεξούσιο στην ΑΜΚΕ Ελευθερία. 

Η αποστολή των εντύπων βεβαιώνει ότι το μέλος έχει μελετήσει τα οικονομικά δεδομένα που αποδεικνύουν την αντικειμενική αλήθεια πάνω στην οποία στηρίζεται η αγωγή και επιπλέον ότι έχει τη βούληση να ασκήσει και σε ατομικό επίπεδο τα ενδεδειγμένα ένδικα μέσα κατά οιουδήποτε αποπειραθεί να διαστρεβλώσει την Αλήθεια κατά παράβαση του άρθρου 386 ΠΚ (απάτη). 

Σύνδεσμοι για τα έντυπα

Υπεύθυνη δήλωση πληρεξουσιότητας φυσικών προσώπων (link)

Υπεύθυνη δήλωση πληρεξουσιότητας νομικών προσώπων (link)

Ειδικό πληρεξούσιο προς τον δικηγόρο (link)

Άρθρα που σάς ενδιαφέρουν

October 13, 2021
Συμμετοχή στην ΑΜΚΕ Ελευθερία

Κάθε φυσικό - νομικό πρόσωπο, μπορεί να εγγραφεί στην ΑΜΚΕ Ελευθερία εφ΄ όσον έχει κατανοήσει τους λόγους της σύστασης της και εφ'  όσον αποδέχεται πλήρως το καταστατικό που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φίλων - μελών. Όσων οι απόψεις (ως πολιτών ή ως νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων) ταυτίζονται με τη φιλοσοφία των μελών […]

Read More
September 22, 2021
Συμμετοχή στις νομικές δράσεις

Κάθε φίλος - μέλος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ομαδική αγωγή που η ΑΜΚΕ Ελευθερία έχει προετοιμάσει κατά των εκτελεστικών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ, της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ,

Read More
© Copyright 2021 - eleftheria.com.gr - All Rights Reserved
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram