ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η ΑΜΚΕ Ελευθερία (όπως προβλέπει το καταστατικό της στο άρθρο 27 παρ. 4) έχει προβλέψει σχετικά με τα οικονομικά, ότι “Όλες οι κινήσεις υποχρεωτικά θα αναρτώνται σε μηνιαία βάση στην επίσημη ιστοσελίδα της «Ελευθερίας», ώστε κάθε μέλος να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω συναλλαγές (εάν το μέλος δεν επιθυμεί να φαίνονται τα προσωπικά στοιχεία του, τότε αυτό μπορεί να γίνει με την εμφάνιση του μοναδικού αριθμού μέλους του, μετά από σχετική αίτηση του προς τον Ταμία ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει για τη σχετική αίτηση με ηλεκτρονική αλληλογραφία το Διαχειριστή / Διαχειρίστρια ή τον Γραμματέα). Το άρθρο αυτό (4η παράγραφος), που καθορίζει τη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών, δεν καταργείται και δεν τροποποιείται και από τούδε και στο εξής δημοσιοποιεί κάθε οικονομική εισροή – εκροή προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια που απαιτείται σε κάθε ένωση προσώπων υπό έναν καταστατικό χάρτη για την εκπλήρωση ενιαίων στόχων.

Επιπροσθέτως, δημοσιοποιεί αναδρομικά τις μηνιαίες κινήσεις του λογαριασμού για το έτος 2017 (link), οι οποίες δεν είχε καταστεί εφικτό να δημοσιοποιηθούν, λόγω αδυναμίας ορθής λειτουργίας της ΑΜΚΕ. Πέρα των λόγων που ήδη αναλύθηκαν με την ανακοίνωση επαναλειτουργίας της ΑΜΚΕ (link) θα πρέπει να επισημανθεί ότι τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει ορθά σε ερασιτεχνική βάση. Η στελέχωση της ΑΜΚΕ μέσα από την πληθώρα των ικανών ανθρώπων που σήμερα έχουν πρόβλημα διαβίωσης προϋποθέτει μια παροχή που θα καλύπτει τα απολύτως αναγκαία μέσα, υπό διαφανείς διαδικασίες, όπως είναι αυτές που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του καταστατικού που ορίζει, ότι “ρητώς συμφωνείται ότι κάθε μέλος που αναλαμβάνει εργασία για τους σκοπούς της «Ελευθερίας» δικαιούται αμοιβή, που δεν θα υπερβαίνει το 140% του βασικού μισθού της εκάστοτε Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Στα μέλη, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά υπηρεσίας στην «Ελευθερία», επιτρέπεται η καταβολή των εξόδων κινήσεως, διαμονής και διατροφής τους, εφ’ όσον έχει δοθεί από το Διαχειριστή/ρια η έγγραφη προέγκριση για αυτό και το μέλος μόλις επιστρέψει στην  έδρα της «Ελευθερίας» συντάσσει εγγράφως την έκθεση εξόδων που στέλνει στον Ταμία, ακολουθούμενη με όλα τα νόμιμα σχετικά παραστατικά”.

Επί τη βάση των ανωτέρω, η συνδρομή συμμετοχής στην ΑΜΚΕ ανέρχεται στα 10 € μηνιαίως και μπορεί να καταβάλλεται είτε σε τριμηνιαία είτε σε εξαμηνιαία είτε σε ετήσια βάση. Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά από τη μία στιγμή στην άλλη. Η ομαλή λειτουργία της ΑΜΚΕ (πέραν των καθαρών και διάφανων προθέσεων των αρχικών μελών) εναπόκεινται στους φίλους – μέλη της τα οποία από τη στιγμή που θα αποφασίσουν να αποτελέσουν κομμάτι της ΑΜΚΕ οφείλουν να συνδράμουν στο έργο του Διαχειριστή και του Γραμματέα είτε συστήνοντας τα ικανότερα πρόσωπα που γνωρίζουν είτε να τους ενημερώνουν για τυχόν παρατυπίες προσώπων εις βάρος του φορέα στον οποίο μετέχουν.